Opiskelijan osaamisen arviointi

Diakissa opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alku-, keski- ja loppuvaiheen osaamistavoitteisiin.

Arviointikriteerit suhteutuvat aina opiskeluvaiheeseen ja opintojakson tavoitteisiin.

Arvioinnin alueita ovat

 • Ammatilliset tiedot ja tiedonhankinta
 • Ammatilliset taidot, asiantuntijatehtävissä toimiminen ja ongelmanratkaisu
 • Johtaminen, ryhmä- ja verkosto-osaaminen
 • Eettinen osaaminen ja vastuullisuus

Arviointikriteerit Diakissa

Tutustu AMK- ja YAMK-tutkintojen AMK ja YAMK-tutkintojen yleisiin arviointikriteereihin (PDF-tiedosto, päivitetty 10.1.2020).


Kirjallisten tehtävien palauttaminen

Huomioithan seuraavat asiat, kun palautat oppimistehtäviä

 • Kaikki oppimistehtävät palautetaan opintojakson Moodlerooms-kurssialueelle.
 • Myöhässä palautettavat tehtävät palautetaan Diakin rästiprosessin ja -ohjeen mukaisesti Moodlerooms-kurssialueelle. Tutustu rästiprosessin ohjeeseen.
 • Tallenna itsellesi kopiot oppimistehtävistä, palautteista ja arvioinneista ennen niiden palauttamista. Säilytä tallenteet ja dokumentit ainakin siihen asti, kun olet saanut opintojaksosta arvioinnin tai suoritusmerkinnän.

Kirjallisten tehtävien arviointi

Diakin yleisten arviointikriteerien mukaan kirjallisen tehtävän tulee

 • vastata tehtävänannossa mainittua tekstilajia (esimerkiksi referaatti, raportti, oppimispäiväkirja, essee)
 • käsitellä tehtäväksi annossa ilmoitettua ilmiötä, aihetta tai teemaa
 • rajautua tarkoituksenmukaisesti.

Eri tehtävissä arvioinnin eri osa-alueet voivat painottua eri tavoin tehtävänannon mukaisesti. Lisäksi tehtävissä noudatetaan kirjallisten tehtävien ohjeita ulkoasussa, rakenteessa ja kieliasussa sekä lähteiden käytössä ja niiden merkitsemisessä.

Plagiointi eli toisen tekstin käyttö ilman asianmukaisia lähdemerkintöjä tai kopioidun tekstin esittäminen omana tuotoksena johtaa tehtävän hylkäämiseen.

Katso kirjallisten oppimistehtävien arviointikriteerit (PDF).


Sairaanhoitajien osaamisvaatimukset

Tietoa yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimuksista ja sisällöistä on saatavilla Savonia-ammattikorkeakoulun nettisivuilla.


Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu

Jos olet tyytymätön opintosuorituksen arviointiin, sinulla on mahdollisuus pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta tai ahotoinnista päätöksen tehneeltä opinto-ohjaajalta, opettajalta, opettajatiimiltä tai ohjausryhmältä.

Tee oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut ensimmäistä kertaa mahdollisuus saada tietoosi arvioinnin tulokset ja se, kuinka arviointiperusteita on sovellettu.

Katso myös Diakin tutkintosääntö 28 §.

Arvioinnin oikaisuprosessin kulku

 • Opiskelija pyytää kirjallisesti oikaisua arvioinnin antajalta 14 vuorokauden kuluessa arvioinnin saamisesta
 • Edellä mainittu arvioija arvioi opiskelijan opintosuorituksen (esim. tentti, oppimistehtävä, opinnäytetyö) uudelleen
 • Arvioija kirjoittaa arviointikriteerien soveltamisesta sekä arvioinnin perusteluistaan ja antaa tämän palautteen opiskelijalle
 • Opinnäytetyön arvioinnin ja tulkkauksen loppukokeen kohdalla mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen perusteluihin, hänen tulee 14 vuorokauden kuluessa tuon tiedon saamisesta ottaa yhteyttä arvioijan esimieheen, joka sopii uudelleen arvioinnista. Opinnäytetyön kohdalla uudelleen arvioinnin tekee yliopettaja, joka arvioi opinnäytetyön ja kirjoittaa siitä lausunnon opinnäytetyön arvioinnin lomakepohjaan. Uudelleen arviointi koskee opinnäytetyön raporttia tai muuta vastaavaa kirjallista osuutta. Tulkkauksen loppukokeen kohdalla esimies määrää uudelleen arvioijan. Mikäli kyseessä on muu opintosuoritus kuin opinnäytetyö tai tulkkauksen loppukoe, siirrytään prosessissa suoraan seuraavaan kohtaan
 • Mikäli opiskelija on tyytymätön saamaansa arviointiin, hän ottaa kirjallisesti yhteyttä tutkintolautakunnan sihteeriin 14 vrk:n kuluessa arvioinnin saamisesta
 • Tutkintolautakunnan sihteeri antaa opiskelijalle ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä tutkintolautakunnalle
 • Opiskelija lähettää tutkintolautakunnan sihteerille kirjallisesti oikaisupyynnön tarvittavine liitteineen viimeistään viikkoa ennen tutkintolautakunnan kokousta. (L 932/2014, 57 §).

AHOT-päätöksen oikaisu

Jos olet tyytymätön aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen arviointiin, sinulla on mahdollisuus pyytää siihen oikaisua tutkintolautakunnalta.

Jos harkitset oikaisupyyntöä AHOT-päätöksestä, ota kirjallisesti yhteyttä tutkintolautakunnan sihteeriin 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoosi arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen (L 932/2014, 57 §). Saat tutkintolautakunnan sihteeriltä ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä tutkintolautakunnalle.

Katso myös Diakin tutkintosääntö 19 §.


Diakin tutkintolautakunta

Diakin tutkintolautakunta ja sen toiminta kuvataan tutkintosäännön 32 §:ssä.

Tutkintolautakunta pitää päätöksistään pöytäkirjaa, joka on julkinen asiakirja.

Pöytäkirjan liitteet, jotka sisältävät opiskelijoiden henkilökohtaisia tietoja, eivät sen sijaan ole julkisia.

Tutkintolautakunnan jäsenet

 • Olli Vesterinen (puheenjohtaja) (varalla Jari Helminen)
 • Pauliina Seppä (jäsen), Eeva Kylä-Setälä (varajäsen)
 • Niina-Maarit Rautamäki (opiskelijajäsen), Noora Eyongmbanda (varaopiskelijajäsen)
 • Heidi Grundström (sihteeri) (varalla Sari Tuohinto)

Tutkintolautakunnalle osoitetun postin voi toimittaa sähköpostiosoite osoitteeseen tutkintolautakunta@diak.fi.


Tutkintolautakunnan kokoukset, vuosi 2020

 • ma 13.1.2020 klo 8.30–10
 • ti 4.2.2020 klo 9–11
 • ti 3.3.2020 klo 9–11
 • ke 8.4.2020 klo 9–11
 • to 30.4.2020 klo 12–14 (ajankohta muutettu 4.2.2020)
 • ti 26.5.2020 klo 8.30–10
 • ti 1.9.2020 klo 9–11
 • ti 6.10.2020 klo 9–11
 • ti 3.11.2020 klo 9–11
 • ti 1.12.2020 klo 9–11

Lisätietoja arvioinnista

Arvioinnin periaatteista voit lukea lisää Diakin tutkintosäännöstä.

Opinnäytetöiden arvioinnista kerrotaan Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaassa sekä Opinnäytetyö-sivulla.