Opiskelijan osaamisen arviointi

Diakissa opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alku-, keski- ja loppuvaiheen osaamistavoitteisiin.

Arviointikriteerit suhteutuvat aina opiskeluvaiheeseen ja opintojakson tavoitteisiin.

Arvioinnin alueita ovat

 • oman opiskelualan ja lähialojen käsitteet sekä ilmiöt
 • tiedonhankinta
 • alan asiantuntijatehtävissä toimiminen ja ongelmanratkaisu
 • ammatillinen vuorovaikutus (ryhmä- ja johtamisosaaminen)
 • yhteiskunnallisuus ja eettisyys.

Arviointikriteerit Diakissa


Kirjallisten tehtävien palauttaminen

Huomioithan seuraavat asiat, kun palautat oppimistehtäviä

 • Kaikki oppimistehtävät palautetaan opintojakson MR-kurssialueelle
 • Myöhässä palautettavat tehtävät palautetaan Diakin rästiprosessin ja -ohjeen mukaisesti MR-kurssialueelle. Rästiprosessin ohjeen löydät täältä.
 • Tallenna itsellesi kopiot oppimistehtävistä, palautteista ja arvioinneista ennen niiden palauttamista.  Säilytä tallenteet ja dokumentit ainakin siihen asti, kun olet saanut opintojaksosta arvioinnin / suoritusmerkinnän.

Kirjallisten tehtävien arviointi

Diakin yleisten arviointikriteerien mukaan kirjallisen tehtävän tulee

 • vastata tehtävänannossa mainittua tekstilajia (esim. referaatti, raportti, oppimispäiväkirja, essee)
 • käsitellä tehtäväksi annossa ilmoitettua ilmiötä, aihetta tai teemaa
 • rajautua tarkoituksenmukaisesti.

Eri tehtävissä arvioinnin eri osa-alueet voivat painottua eri tavoin tehtävänannon mukaisesti. Lisäksi tehtävissä noudatetaan kirjallisten tehtävien ohjeita ulkoasussa, rakenteessa ja kieliasussa sekä lähteiden käytössä ja niiden merkitsemisessä.

Plagiointi eli toisen tekstin käyttö ilman asianmukaisia lähdemerkintöjä tai kopioidun tekstin esittäminen omana tuotoksena johtaa tehtävän hylkäämiseen.

Katso kirjallisten oppimistehtävien arviointikriteerit.


Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu

Jos olet tyytymätön opintosuorituksen tai aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen arviointiin, sinulla on mahdollisuus pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta tai ahotoinnista päätöksen tehneeltä opinto-ohjaajalta, opettajalta, opettajatiimiltä tai ohjausryhmältä.

Tee oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut ensimmäistä kertaa mahdollisuus saada tietoosi arvioinnin tulokset ja se, kuinka arviointiperusteita on sovellettu.

Katso myös Diakin tutkintosääntö 28 §.

Arvioinnin oikaisuprosessin kulku

 1. Opiskelija pyytää oikaisua arvioinnin antajalta 14 vuorokauden kuluessa ensimmäisen arvioinnin saamisesta.
 2. Alkuperäinen arvioija arvioi opiskelijan suorituksen uudelleen.
 3. Arvioija kirjoittaa perustelut arvioinnilleen ja antaa palautteen opiskelijalle.
 4. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen uudelleen arviointiin, aikaisemman arvioijan esimies päättää suoritukselle uuden arvioijan, joka arvioi suorituksen ja kirjoittaa siitä lausunnon.
 5. Jos opiskelija on edelleen tyytymätön, hänen täytyy ottaa yhteyttä tutkintolautakunnan sihteeriin 14 vuorokauden kuluessa saatuaan uuden arvioinnin.
 6. Tutkintolautakunnan sihteeri antaa opiskelijalle ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä tutkintolautakunnalle.
 7. Opiskelija lähettää tutkintolautakunnan sihteerille oikaisupyynnön tarvittavine liitteineen viimeistään viikkoa ennen tutkintolautakunnan kokousta.

Diakin tutkintolautakunta

Diakin tutkintolautakunta ja sen toiminta kuvataan tutkintosäännön 32 §:ssä.

Tutkintolautakunta pitää päätöksistään pöytäkirjaa, joka on julkinen asiakirja.

Pöytäkirjan liitteet, jotka sisältävät opiskelijoiden henkilökohtaisia tietoja, eivät sen sijaan ole julkisia.

Tutkintolautakunnan jäsenet

 • Olli Vesterinen (puheenjohtaja) (varalla Jari Helminen)
 • Heidi Grundström (sihteeri) (varalla Sari Tuohinto)
 • Pauliina Seppä (jäsen), Eeva Kylä-Setälä (varajäsen)
 • Niina-Maarit Rautamäki (opiskelijajäsen)

Tutkintolautakunnan sihteerin yhteystiedot:

Heidi Grundström, heidi.grundstrom@diak.fi


Tutkintolautakunnan kokoukset, vuosi 2019

 • ma 14.1.2019 klo 8.30–11.30
 • ti 5.2.2019 klo 9–11
 • ti 5.3.2019 klo 9–11
 • ti 9.4.2019 klo 9–11
 • ti 7.5.2019 klo 9–11
 • ma 3.6.2019 klo 9–11
 • ma 2.9.2019 klo 9–11
 • ti 8.10.2019 klo 9–11
 • ke 6.11.2019 klo 9–11
 • ti 3.12.2019 klo 9–11

Lisätietoja arvioinnista

Arvioinnin periaatteista voit lukea lisää Diakin tutkintosäännöstä.

Opinnäytetöiden arvioinnista kerrotaan Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaassa sekä Opinnäytetyö-sivulla.