Siirry sisältöön

Opiskelu huipentuu opinnäytetyöhön

Opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakouluopintojesi keskeisistä elementeistä. Sen tavoitteena on

  • kehittää valmiuksia, joilla sovellat opinnoissa kertynyttä osaamistasi
  • kehittää kykyäsi soveltaa tätä osaamista ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä
  • opettaa tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä
  • kehittää analysointi- ja perusteluvalmiuksia, kriittistä ajattelua ja eettistä harkintaa.

Ammattikorkeakoulun perustutkinnon (AMK) opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä (400 työtuntia) ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä (800 työtuntia). Opinnäytetyöhön käytettävissä oleva työtuntimäärä on opiskelijakohtainen.

Opinnäytetöiden aikataulu

Millainen on opinnäytetyö?

Kaikki Diakissa tehtävät opinnäytetyöt ovat tutkivia tai työelämää kehittäviä. Ne pyritään kytkemään Diakin omiin oppimisympäristöihin, työelämän tarpeisiin,  kehittämishankkeisiin tai harjoittelujaksoihin.

Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan tutkimuspainotteinen, jolloin työn painopisteenä on tutkimuksen tai selvityksen tekeminen, tai kehittämispainotteinen, jolloin kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan uusia tuotteita, toimintatapoja ja työkäytäntöjä.

Kehittämispainotteinen työ voidaan toteuttaa projektina, tuotekehityksenä tai kehittämishankkeena.

AMK-tutkinnon opinnäytetyön voi tehdä parityönä tai 3–4 hengen ryhmässä. YAMK-tutkinnossa opinnäytetyö toteutetaan yleensä yksilö- tai parityönä.

Tämän sivun tiedot koskevat vuoden 2015 tai uudemman opetussuunnitelman mukaisia opinnäytetöitä.

Opinnäytetyön prosessin kehittämisen koordinoinnista vastaa Opinnäytetyön koordinaattori Titta Riihimäki (titta.riihimaki@diak.fi)

Erilaisia opinnäytetöitä

Diakissa opinnäytetyö on aina työelämälähtöinen. Työn ohjaukseen osallistuu opettajan lisäksi työelämän edustaja ammattialan ja kyseisen tutkimus- tai kehittämistarpeen asiantuntijana. Opinnäytetyön voi tehdä opinnäytetyön myös jossakin Diakin hankkeista. Opinnäytetyösi voidaan luokitella tutkimukselliseksi, jos se täyttää tutkimuksen yleiset tunnusmerkit. Opinnäytetyö voi olla myös kehittämisprojekti tai tuotekehitysprojekti, joka synnyttää uuden tuotteen, palvelun, toimintamallin tai liikeidean.

Opinnäytetyön voi toteuttaa joko monografiana tai osasuorituksista koostaen.

Monografia

Monografia on yksiosainen, itsenäisesti julkaistava opinnäytetyö, ja se on ollut perinteinen kirjallinen opinnäytetyön muoto.

Monografia keskittyy yhteen aiheeseen, ja jo sen suunnitelmavaiheessa päätetään teoreettinen viitekehys, tutkimuskysymykset sekä metodiset valinnat. Opinnäytetyön raportti siis kuvaa yhden tutkimus- tai kehittämisprosessin alusta loppuun.


Osasuorituksista koostuva opinnäytetyö

Opinnäytetyön voi koota myös useammista erilaisista tutkivista tai kehittävistä osasuorituksista. Osasuorituksen muoto voi olla kirjallinen, suullinen, audiovisuaalinen tai kuvallinen. Opinnäytetyön osasuorituksina voi olla esimerkiksi blogikirjoitus, artikkeli, suullinen esitys ammatillisilla asiantuntijapäivillä tai koulutustapahtumassa, video, podcast tai posteri.

Opinnäytetyön prosessin kuvaus

Diakissa kaikkien koulutusalojen opinnäytetyön prosessit etenevät saman kaavan mukaisesti. Eteneminen on tarkemmin ohjeistettu OSKE-oppaassa ja opinnäytetyöhön liittyvien opintojaksojen oppimisalustoilla (Diaklessa). AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön liittyvät KEH- tai KIT-opintojaksot ajoittuvat opetussuunnitelman mukaisesti neljännestä lukukaudesta eteenpäin. Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan AMK-tutkintojen opetussuunnitelmassa Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opintojaksojen lyhenne on KEH01-04 (Opetussuunnitelma 2020). Tulkkausalan koulutusten Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opintojaksojen lyhenteet ovat KIT1–4 (opetussuunnitelma 2019).

AMK-tutkintojen ensimmäisillä opintojaksoilla (KEH01 / KIT1) opiskelija ottaa haltuun tutkimus- ja kehittämisosaamisen perusteet. Varsinainen opinnäytetyön prosessi toteutetaan seuraavilla kolmella Kehittämis- ja innovaatiotoiminta (KEH02-04 / KIT2-4) -opintojaksolla. Opiskelijan opinnäytetyön prosessia ohjataan seminaariryhmätapaamisissa sekä tuetaan KEH-kyselytuntien, opinnäytetyön tukivastaanoton ja suomen kielen ja viestinnän pajojen muodossa. Tarjolla on myös tiedonhankinnan tuki kirjastolta.

YAMK-tutkinnoissa opinnäytetyön prosessia edeltää kaksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan opintojaksoa ja opinnäytetyö toteutetaan kolmen opintojakson aikana. Opinnäytetyön prosessi on käynnissä koko YAMK-tutkinnon suorittamisen ajan eli 1,5-2 vuotta.

Sekä AMK- että YAMK-opinnoissa opinnäytetyön prosessi alkaa sopivan aiheen etsimisestä ja valitsemisesta sekä työelämän yhteistyökumppanin, opinnäytetyön tilaajan etsimisestä. Opiskelijat voivat vastata työelämän tutkimus- ja kehittämistarpeisiin tai tarjota aihetta työelämän edustajille. Aihepiiri sovitaan ja rajataan yhteistyössä opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa. Työelämän edustajat voivat tarjota opinnäytetyön aiheita suoraan opiskelijoille tai lähettää aiheita Diakin aihepankkiin opiskelijoille tarjottaviksi (linkki aiheen tarjoamislomakkeeseen). Opinnäytetyön toteutuminen varmistuu vasta, kun opiskelijat sopivat opinnäytetyön tekemisestä kirjallisella sopimuksella työelämän yhteistyökumppanin edustajan kanssa eli solmivat Sopimuksen opinnäytetyöstä (sopimuslomake löytyy Lomakkeet-sivulta).

Opinnäytetyön raportti on julkinen, mikä on hyvä huomioida opinnäytetyön aihetta ja toteutustapaa sovittaessa. Opiskelijat esittelevät suullisesti opinnäytetyönsä suunnitelman ja raportin käsikirjoituksen omassa seminaariryhmässään. Opettajien lisäksi kanssaopiskelijoilla on mahdollisuus tutustua esittelyn yhteydessä palautettuun suunnitelmaan ja raportin käsikirjoitukseen. Näihin dokumentteihin ei liitetä mitään arkaluontoista tietoa, kuten tutkimusaineistoa tai täytettyjä sopimuksia tai lupalomakkeita. Valmistumisvaiheessa opinnäytetyötä esitellään Julkaisuseminaareissa, joihin yleisöllä on vapaa osallistumismahdollisuus. Tilaisuudessa voi siis olla läsnä Diakin opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi esimerkiksi Diakin yhteistyökumppanien edustajia sekä työelämän yhteistyökumppanien edustajia. Seitsemän kertaa vuodessa toteutettavista julkaisuseminaareista tiedotetaan Diakin verkkosivuilla.

 

Lisätietoja opinnäytetyön prosessista

Lue lisää opinnäytetyön prosessista Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta. Oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa opinnäytetyön tekijälle, joten siihen kannattaa tutustua huolella.

Löydät Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta myös opinnäytetyön mallipohjan.

Oman etenemisen seuraamista helpottaa OT_osallistumismerkinnat pohja opiskelijalle S23.

Myös opinnäytetyön kriteerit löytyvät Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta.

Tutustu opinnäytetyön reunaehtoihin tutkintosäännössä.

Opinnäytehakemistosta löydät aakkosellisen listauksen opinnäytetyöprosessin ja -ohjaukseen liittyvistä asioista.

Ehdota opinnäytetyön aihetta

Työelämän edustaja – tarjoa opiskelijoillemme opinnäytetyön aihetta!

Opinnäytetyölle on asetettu alakohtaisia kriteereitä, kuten tarve kehittää oman alan asiantuntijuutta. Opinnäytetyö onkin oiva mahdollisuus molemminpuoliseen hyötymiseen: te saatte lisävoimia tarvitsemaanne tutkimus- tai kehittämistoimintaan ja opiskelijamme saa arvokasta kokemusta työelämän kehittämisestä.

Opinnäytetyölle nimetään aina kaksi opettajaohjaajaa, minkä lisäksi on toivottavaa, että työelämän yhteistyökumppani eli opinnäytetyön tilaaja nimeää opinnäytetyölle yhteyshenkilön. Opiskelijat sopivat ja neuvottelevat prosessin alussa ja aikana yhteyshenkilön kanssa muun muassa aikatauluista, toteuttamistavoista ja mahdollisista tarkennuksista sekä pitävät hänet ajantasalla opinnäytetyön etenemisestä.

Voitte tarjota opinnäytetyön aiheita suoraan opiskelijoille tai lähettää aiheita Diakin aihepankkiin opiskelijoille tarjottaviksi (linkki aiheen tarjoamislomakkeeseen). Opinnäytetyön toteutuminen varmistuu vasta, kun opiskelijat sopivat opinnäytetyön tekemisestä kirjallisella sopimuksella työelämän yhteistyökumppanin edustajan kanssa eli solmivat Sopimuksen opinnäytetyöstä (sopimuslomake löytyy Lomakkeet-sivulta).

Opinnäytetyön raportti on julkinen, mikä on hyvä huomioida opinnäytetyön aihetta ja toteutustapaa sovittaessa. Raportti kirjoitetaan eettisesti kestävällä tavalla ja työelämän edustajana teillä oikeus tarkistaa sen sisältö sekä sopia esimerkiksi organisaationne nimen mainitsematta jättämisestä ennen valmiin opinnäytetyön raportin julkistamista. Raportti julkaistaan ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-tietokannassa.

Opiskelijat esittelevät suullisesti opinnäytetyönsä suunnitelman ja raportin käsikirjoituksen omassa seminaariryhmässään. Opettajien lisäksi kanssaopiskelijoilla on mahdollisuus tutustua esittelyn yhteydessä palautettuun suunnitelmaan ja raportin käsikirjoitukseen. Näihin dokumentteihin ei liitetä mitään arkaluontoista tietoa, kuten tutkimusaineistoa tai täytettyjä sopimuksia tai lupalomakkeita. Valmistumisvaiheessa opinnäytetyötä esitellään Julkaisuseminaareissa, joihin yleisöllä on vapaa osallistumismahdollisuus. Tilaisuudessa voi siis olla läsnä Diakin opiskelijoiden ja henkilökunnan lisäksi esimerkiksi Diakin yhteistyökumppanien edustajia sekä työelämän yhteistyökumppanien edustajia. Seitsemän kertaa vuodessa toteutettavista julkaisuseminaareista tiedotetaan Diakin verkkosivuilla.

Tukea

Opinnäytetyöhön ja sen aikaiseen opiskeluun on tarjolla monenlaista tukea kampuksilla. Tutustu opinnäytetyön oppimisalustalla (KEH-KIT-opintojaksot) omalla kampuksellasi tarjolla olevaan ja valtakunnalliseen tukitarjontaan! Tutustu kaikkiin tukimahdollisuuksiin kampusten tukipalveluissa.