Diakissa voi opiskella monella eri tavalla

Diakin koulutuksissa opiskelumuodot vaihtelevat monipuolisesti. Osa opiskelusta muodostuu monimuoto-opetuksesta, jossa yhdistyvät lähitapaamiset sekä etäopiskelu verkon välityksellä.

Diakissa kehitetään monipuolisia, opiskelija- ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä, joista opiskelijat hyötyvät riippumatta siitä, miten he toteuttavat opintonsa.

Monimuoto-opinnoissa oppimisprosesseja rakennetaan ja tuetaan monin eri tavoin lomittamalla verkossa tapahtuvaa ja kasvokkaista työskentelyä. Tätä opetuksen toteutustapaa kutsutaan sulautuvaksi oppimiseksi (blended learning).

Opinnoissa perehdytään yhtä lailla ajankohtaiseen tutkimukseen kuin käytännön työhönkin. Keskeistä on opiskelijoiden yhteisöllinen vuorovaikutus ja ammatillisen toiminnan reflektointi verkkoympäristössä.

Opiskelu monimuotona jaksottuu lähi- ja etäjaksoihin sekä harjoitteluihin.

Monimuoto tuo monipuolisuutta

Monimuoto-opetuksessa on lähiopetusviikko 3–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on yhteensä 4–6 lähiviikkoa.

Sekä lähi- että etäjaksoilla saat ohjausta, työskentelet paljon ryhmissä ja olet vuorovaikutuksessa muun opiskelijaryhmän sekä opettajien kanssa. Ohjaus on pääosin ryhmäohjausta yhteisissä tilanteissa, mutta sen lisäksi voit saada myös yksilöllistä ohjausta.

Monimuotona voi opiskella joko päivä- tai iltatoteutuksessa. Päivä-monimuotototeutuksessa lähiopetusta on arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa klo 9:n ja 17:n välillä, yhteensä noin 80 tuntia kuukaudessa. Opinnot etenevät ryhmän mukana. Etäpäivien aikana on tiimitöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä.


Opintojen eteneminen

Opinnot etenevät itsenäisesti sekä ryhmässä opiskellen, pääosin yhteisessä suunnitellussa aikataulussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma eli HOPSin mukaisesti.

Monet opiskelijoista käyvät koko- tai osa-aikaisessa työssä tai hoitavat muita tehtäviään monimuotokoulutuksen ohessa. Monimuotokoulutus kuitenkin lasketaan kuormitukseltaan päätoimiseksi opiskeluksi, jossa yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua. Päätoimiset opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen.

Opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista lähi- ja etäjaksoille sekä tehtävien suorittamista hyväksytysti. Opintoihin kuuluu täysipäiväistä harjoittelua 3–10 viikkoa lähes jokaisella lukukaudella. Eri koulutuksissa on vaihteluita harjoitteluiden pituuksien, jaksojen lukumäärän ja kokonaisopintopistemäärän suhteen.

Lisäksi opiskelijat osallistuvat Diakin ja työelämän yhteisiin hankkeisiin tai muuhun työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Nämä vaikuttavat lähi- ja etäjaksojen määrään ja opiskelun toimintamuotoihin.

Jos teet eri lukukausien opintoja samaan aikaan ja opintojaksot menevät päällekkäin, katso ohje Fronterista (vaatii kirjautumisen).


Muita opiskelumuotoja

Monimuoto on yksi Diakin opintojen toteutustapa. Muita opiskelumuotoja ovat päivätoteutus, monikampustoteutus ja verkko-opinnot.

Päiväopinnot edellyttävät sitoutumista kokopäiväopiskeluun. Päiväopetuksessa lähiopetusta on 30–40 tuntia viikossa. Opiskelu tapahtuu noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Opinnot etenevät ohjatusti ryhmän mukana tietyssä järjestyksessä.

Monikampustoteutuksessa lähiopetus (noin 1 viikko/kuukausi) järjestetään verkkoluokkahuoneessa ja opetukseen voi osallistua miltä tahansa Diakin kampukselta etäyhteydellä. Lukukaudessa järjestetään 1–2 lähiopetusjaksoa Helsingissä, joihin kaikki opiskelijat kokoontuvat.

Opiskelijat muodostavat yhden opiskelijaryhmän riippumatta siitä, miltä kampukselta he osallistuvat. Monikampustoteutuksessa opettaja ja opiskelijat kohtaavat pääosin verkkoluokkahuoneessa.

Tarkemmat tiedot opintojen toteutustavoista ovat koulutusten sivuilla.

Avoimen AMK:n opintojen toteutustavat löytyvät kunkin opintojakson ilmoittautumistiedoista.