Siirry sisältöön

Diakissa opiskellaan monella eri tavalla

Diakissa kehitämme monipuolisia, opiskelija- ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Opinnoissa perehdyt yhtä lailla ajankohtaiseen tutkimukseen kuin käytännön työhönkin. Keskeistä on opiskelijoiden yhteisöllinen vuorovaikutus ja ammatillisen toiminnan reflektointi.

Diakissa oppimisprosesseja rakennetaan ja tuetaan monin eri tavoin. Sekä lähiopetuspäivinä, että etäjaksoilla työskentelet paljon ryhmässä, ryhmän yhteisen aikataulun mukaisesti. Opintoihin sisältyy

  • opettajan luentoja kampuksella tai verkossa
  • verkkokeskusteluja ja ryhmätöitä verkossa
  • suurryhmien verkkototeutuksia (diakilaisia MOOCeja) jotka usein pitävät sisällään kurssialueella itsenäistä ja vaiheittaista etenemistä isossa ryhmässä sekä arvioinnin automatisoituja elementtejä
  • tenttejä verkossa ja kampuksella
  • itsenäistä opiskelua – esimerkiksi kirjallisia tehtäviä ryhmä- tai yksilötyönä tai valmistautumista tentteihin.

Diakin koulutusten toteutuksissa on osassa enemmän kontaktiopetusta kasvokkain ja osassa enemmän verkko-opetusta, jos opetukseen osallistuminen tapahtuu Zoom-videoneuvotteluympäristön avulla etänä. Tällöin tarkoitus on paikasta riippumatta mahdollistaa osallistuminen tiettynä aikana yhteisesti lukujärjestykseen kirjattuun opetukseen.

Jos opintojakso toteutetaan täysin verkossa, tämä mahdollistaa enemmän sekä ajasta että paikasta riippumatonta opiskelua kuten suurryhmien verkkototeutuksissa. Osittain verkkototeutuksissakin on kuitenkin yhteinen aloitus joka yhdessä esimerkiksi tehtäviin liittyvien seminaarien kanssa tuovat verkossa tapahtuvaa mutta aikaan sidottua opetusta mukaan.

Koulutusten toteutustavat

Monimuotototeutuksissa oppimisprosesseja rakennetaan ja tuetaan monin eri tavoin lomittamalla verkossa tapahtuvaa ja kasvokkaista työskentelyä. Opiskelu monimuotona jaksottuu lähi- ja etäjaksoihin sekä harjoitteluihin. Monimuotototeutuksissa on lähiopetusviikko 2–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on yhteensä 4–7 lähiviikkoa. Sekä lähi- että etäjaksoilla saat ohjausta, työskentelet paljon ryhmissä ja olet vuorovaikutuksessa muun opiskelijaryhmän sekä opettajien kanssa. Osa opinnoista toteutuu kokonaan verkossa. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua.

Syksyllä 2023 Oulun-kampuksella alkavassa lähihoitajataustaisten sairaanhoitajakoulutuksessa ensimmäisellä lukukaudella on enemmän lähiopetusta, sillä syksyn lähiopetukset on suunniteltu siten, että siirtyminen suoraan 3. lukukauden opintoihin on mahdollista keväällä 2024. Syksyn 2023 lähiviikot ovat 33–34, 36, 39–40, 42–43 ja 50. Harjoittelu on viikoilla 45–48. Opintojen eteneminen edellyttää lähiviikkojen opintoihin osallistumista ja aktiivista opiskelua myös etäviikoilla.

Päivätoteutuksissa lähiopetusta on opintojen alussa 2–5 päivänä viikossa klo 8:n ja 17:n välillä. Opintosi etenevät ryhmän mukana. Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät aikaan sidottua opetusta verkossa,  etäpäiviä sekä harjoittelujaksoja. Opintojen edetessä lähiopetuksen määrä vähenee ja verkko-opintojen määrä lisääntyy. Etäpäivien aikana on tiimitöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua.

Monikampustoteutuksissa lähiopetus (noin 1 viikko/kuukausi) järjestetään verkon välityksellä ja opetukseen voi osallistua miltä tahansa Diakin kampukselta etäyhteydellä. Lukukaudessa järjestetään 1–2 lähiopetusjaksoa Helsingissä, joihin kaikki opiskelijat kokoontuvat. Opiskelijat muodostavat yhden opiskelijaryhmän riippumatta siitä, miltä kampukselta he osallistuvat koulutukseen. Monikampustoteutuksessa opettaja ja opiskelijat kohtaavat pääosin verkon välityksellä. Harjoittelut ovat kokopäiväistä opiskelua.

Verkkototeutuksessa opiskelet pääsääntöisesti koko tutkinnon verkossa. Tutkinto on työelämälähtöinen. Osa opetuksesta on aikaan sidottua luento- ja osallistavaa opetusta verkossa. Osan opinnoista voit suorittaa itsenäisesti oman aikataulusi mukaisesti opintojakson toteutusaikana. Ensimmäisen lukuvuoden aikana on kaksi kokopäiväistä osallistumista (verkossa) vaativaa päivää viikossa. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen rytmitys voi muuttua mm. harjoittelujen ja opiskelijoiden henkilökohtaisten opintosuunnitelmien vuoksi. Opintoihin sisältyy kolme pitkää harjoittelua (n. 3 kk/harjoittelu), jotka vaativat kokopäiväistä läsnäoloa harjoittelupaikalla. Opintojen aikana työskentelet paljon pienryhmissä ja olet vuorovaikutuksessa opiskelijaryhmäsi ja opettajan kanssa.  Verkko-opinnot sopivat parhaiten oma-aloitteiselle opiskelijalle, sillä ne edellyttävät itseohjautuvuutta ja itsensä johtamisen taitoja. Jos harkitset opintojen ja työssäkäynnin yhdistämistä, on tärkeä ottaa huomioon, että opinnot lasketaan kuormitukseltaan päätoimiseksi opiskeluksi. 

Verkkopainotteisena monimuotototeutuksena järjestetään syksyllä 2023 Pieksämäellä alkava sairaanhoitajakoulutus ja Joensuussa alkava sairaanhoitaja-diakonissakoulutus.  Verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa verkkopainotteinen opiskelu yhdistyy lähiopetukseen joko oppilaitoksessa tai työelämän aidoissa ympäristöissä.

Lisäksi verkkopainotteisiin monimuoto-opintoihin kuuluu itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä harjoitteluja työelämässä. Verkko-opetusta on 4–6 viikkoa lukukaudessa Zoomin kautta yhteisen aikataulun mukaisesti. Lähiopetusta on sairaanhoitajakoulutuksessa noin 4–9 päivää lukukaudessa Pieksämäellä ja sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksessa noin 4–9 päivää lukukaudessa Joensuussa. Käytännön harjoittelut toteutuvat mahdollisuuksien mukaan opiskelijan kotipaikkakunnalla tai lähialueilla.

Opinnoissa hyödynnetään vertaisoppimista ja työelämän verkostoissa työskentelyä. Kirkon alan ammattilaiseksi kasvamista tuetaan myös vapaaehtoisella ryhmätoiminnalla. Verkkopainotteisessa monimuotototeutuksessa opiskelu edellyttää sitoutumista ja valmiutta itsenäiseen opiskeluun ja pienryhmätyöskentelyyn.


Opiskelumuodot

Diakin opetus tiivistetysti:

  • Kontaktiopetus – mahdollistaa yhteisöllisen opiskelun kasvokkain tai verkon välityksellä lukujärjestykseen merkittynä aikana.
  • Verkko-opetus – pääosin verkossa, verkossa tapahtuva opetus voi olla myös päivään ja kellonaikaan sidottua.
  • Itsenäinen opiskelu – opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija suorittaa itsenäisesti oppimistehtäviä opintojakson aikana. Opiskelu voi tapahtua verkossa tai muulla tavoin.

Näiden lisäksi opiskelet Diakissa paljon myös työelämässä, esimerkiksi opintoihin kuuluvilla harjoittelujaksoilla.


Opintojen eteneminen

Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen, pääosin ryhmän yhteisen aikataulun mukaisesti. Opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista lähijaksoille ja etätyöskentelyyn sekä tehtävien suorittamista hyväksytysti. Opintoihin kuuluu kokopäiväistä harjoittelua lähes jokaisella lukukaudella. Koulutukset eroavat toisistaan harjoittelujen määrien ja pituuksien suhteen.

Lisäksi opiskelijat osallistuvat Diakin ja työelämän yhteisiin hankkeisiin tai muuhun työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Nämä vaikuttavat lähi- ja etäjaksojen määrään sekä opintojen toteutukseen.

Kaikissa koulutuksissa opinnot lasketaan kuormitukseltaan päätoimiseksi opiskeluksi, jossa yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua. Päätoimiset opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen.

Tarkemmat tiedot eri koulutuksista löydät koulutusten sivuilta.

Avoimen AMK:n opinnot löytyvät kunkin opintojakson ilmoittautumistiedoista.