Tulkin ammatillinen osaaminen

Opiskelija:

 • on sisäistänyt laadukkaan tulkkaustoiminnan ja käännöstyön periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti
 • osaa analysoida toimeksiantoja ja omaa ammatillista osaamistaan sekä käyttää kokemuksiaan ammattitaitonsa kehittämiseen
 • ymmärtää tulkin tehtävän erilaisissa toimeksiannoissa
 • osaa toimia tulkkaus- ja käännösalan yrittäjänä
 • tuntee tulkkauspalvelujärjestelmän kokonaisuuden ja osaa toimia osana sitä
 • osaa toimia erilaisissa työyhteisöissä ja asiakaskontakteissa ammatillisesti ja ammattieettisesti perustellulla tavalla
 • osaa arvioida ja hallita työn kuormittavuutta ja tehdä työssä jaksamisen kannalta perusteltuja valintoja

Tulkkaustaidot ja työkielten osaaminen

Opiskelija:

 • osaa jäsentää sekä tulkkaus- että käännöstoimeksiannot kokonaisuutena
 • tietää tulkkaus-, käännös- ja sanastotyön keskeiset teoreettiset ja käytännölliset lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä tulkin työssä
 • osaa käyttää tulkkausmenetelmiä toimeksiannon edellyttämällä tavalla
 • osaa reagoida nopeasti ja tehdä ammatillisesti perusteltuja ratkaisuja paineen alla
 • osaa käyttää tulkin työn kannalta keskeisiä tekniikoita
 • osaa käyttää tulkin työn kannalta keskeisiä teknisiä välineitä ja pystyy omaksumaan uusia teknisiä ratkaisuja
 • osaa työkielet ja asiakkaiden käyttämät kommunikaatiomenetelmät työtehtävien vaatimusten mukaisesti
 • osaa käyttää työkielten variaatioita ja konventioita toimeksiannon edellyttämällä tasolla

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Opiskelija:

 • ymmärtää toimivaan vuorovaikutustaitoon ja erilaisiin viestintätilanteisiin liittyvät keskeiset tekijät
 • osaa toimia monikielisessä viestintätapahtumassa ja ottaa vastuun viestinnän onnistumisesta
 • ymmärtää institutionaalisen vuorovaikutuksen erityispiirteet ja osaa toimia kontekstin vaatimalla tavalla

Kulttuuri- ja toimintaympäristöosaaminen

Opiskelija:

 • tietää tulkin työn kannalta keskeiset toimintaympäristöt
 • ymmärtää kuhunkin tilanteeseen liittyvät kulttuuriset tekijät ja osaa toimia niiden mukaisesti
 • ymmärtää eri kulttuurien ja kielimaailmojen eroja ja osaa ratkaista niistä aiheutuvia ongelmia tulkkauksessa ja kääntämisessä
 • osaa havaita kulttuurien eroista ja statuseroista johtuvia vuorovaikutusongelmia ja ratkaista niitä ammatillisesti perustellulla tavalla

Palaa Arviointi -sivulle.