Diakin pedagogiset periaatteet ohjaavat opiskelua

Diakissa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmiin ja pedagogisiin periaatteisiin, jotka ohjaavat muun muassa opetustapoja ja opiskeltavien sisältöjen painotuksia.

Opiskelussa ja pedagogiikassa näkyvät Diakin arvot: kristillinen lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, avoin vuorovaikutus sekä laadukas ja tuloksellinen toiminta.

Diakin opiskelijat oppivat kohtaamaan tasavertaisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja puuttumaan sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen.

Arvot ohjaamassa opetusta

Arvot ohjaavat tutkintoon johtavaa koulutusta keskeisissä pedagogisissa periaatteissa, joita ovat dynaaminen yhteisöllisyys, ilmiölähtöisyys, ammatillinen reflektiivisyys ja kehittävä työote.

Dynaaminen yhteisöllisyys

Dynaaminen yhteisöllisyys tarkoittaa aktiivista yhdessä oppimista, kokemusten jakamista, vertaistukea ja hyvän oppimisilmapiirin rakentamista. Yhteisöllisyyttä tuetaan ja vahvistetaan esimerkiksi tekemällä oppimistehtäviä pienryhmissä.


Ilmiölähtöisyys

Ilmiölähtöisyys tarkoittaa sitä, että opiskeltavia asioita lähestytään monista eri näkökulmista. Esimerkiksi monikulttuurisuusopinnoissa perehdytään vähemmistö- ja maahanmuuttopolitiikkaan, eri uskontojen kohtaamiseen ja siihen, miten maahanmuutto vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin.

Arvojen ja etiikan pohdinta on aina osa opiskeltavien ilmiöiden tarkastelua.


Ammatillinen reflektiivisyys

Ammatillinen reflektiivisyys on käsiteltävien asioiden, toiminnan ja kokemusten kriittistä arviointia. Esimerkiksi harjoitteluiden yhteydessä arvioit ammatillisia taitojasi ja kehittämiskohteitasi.

Olennaista on, että opit tunnistamaan omaan ammatilliseen toimintaasi vaikuttavia asioita ja työstämään niitä. Myös ryhmissä annettu vertaispalaute lisää ymmärrystä omasta ja koko ryhmän toiminnasta.


Kehittävä työote

Kehittävä työote auttaa sinua etsimään, tunnistamaan ja korjaamaan epäkohtia omassa toiminnassasi, työyhteisöissäsi sekä muualla yhteiskunnassa. Siihen paneudutaan analyysitehtävien kautta sekä opinnäytetyössä.

Työelämäympäristöissä pohditaan toiminnan perusteita, laatua ja tulosta ja kehitetään tavoitteellisesti omaa työntekoa. Ammattilaisena osaat tunnistaa, analysoida ja muuttaa myös heikoimmassa asemassa olevien elämään liittyviä epäkohtia.