Siirry sisältöön

Diakin pedagogiset valinnat

Diakissa toteutetaan dialogista muutospedagogiikkaa. Se kuvaa Diakin tapaa toteuttaa opetusta ja ohjata oppimista sekä osaamisen rakentamista ammatillisiin asiantuntijatehtäviin.

Mitä on pedagogiikka?

Pedagogiikka viittaa siihen, miten kasvatus tai opetus järjestetään. Ammattikorkeakoulussa opetus perustuu ammattikorkeakoululain mukaisesti työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin, tutkimukseen ja taiteellisiin sekä sivistyksellisiin lähtökohtiin.

Ammattikorkeakoululain lisäksi Diakin strategia 2021–2030 antaa suunnan opetuksen ja ohjauksen toteutukselle. Diakin strategiassa todetaan: ”Diak sekä tekee, hakee ja näkee itse hyvää, että tuottaa uusia työntekijöitä, jotka pyrkivät rakentamaan kestävää ja tasa-arvoista maailmaa”.

Diakissa toteutettavan dialogisen muutospedagogiikan neljä näkökulmaa ovat dialogi (oppiminen osallistumisena), oppiminen tiedonhankintana, oppiminen tiedon luomisena ja muutos.


Dialogi – oppiminen osallistumisena

Dialogisuus viittaa kohtaamisosaamiseen, joka on keskiössä kaikilla Diakin koulutusaloilla. Dialogia ja dialogisuutta on kuvattu opetuksen ja oppimisen yhteydessä kohtaamisena, maailmassa olemisen tapana, osallistujien ainutkertaisuuden kunnioittamisena ja yhteisten merkitysten luomisena.

Osallistuminen on tietynlainen kiinnepiste Diakin pedagogiikassa. Osallistumisen näkökulman myötä oppimisen keskiössä ovat oppimisen käytännöt, ammattiin kasvaminen, kontekstuaalisuus ja tilannesidonnaisuus. Oppimisen tilannesidonnaisuus tarkoittaa, että oppiminen on sidottu toimintaan, ympäristöön ja toimintakulttuuriin.


Oppiminen tiedonhankintana

Oppimisessa olennaista on omakohtaisten merkitysten rakentaminen opittavasta sisällöstä. Tarvitaan myös kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja kytkeä opittu laajempiin yhteyksiin.

Ammattikorkeakoulupedagogiikassa korostuu tiedon oppimisen lisäksi taitojen oppiminen ja toiminta opitun tiedon varassa.


Oppiminen tiedon luomisena

Tiedon luomisen ajatus on olennaista dialogisessa muutospedagogiikassa. Oppiminen tiedon luomisena kuvaa niitä tietokäytäntöjä, joita oppimisessa ja tulevaisuuden työelämässä pidetään merkittävinä, kuten yhteisten tuotosten sekä toimintakäytäntöjen ja -mallien kehittäminen.

Tärkeää on yhteiskehittäminen, opiskelijoiden aiemman osaamisen ylittäminen ja pyrkimys innovatiivisiin asiantuntijayhteisöihin.


Muutosvalmius

Diakista valmistuva asiantuntija osaa suhtautua muutokseen omien ja koulutuksen tuomien vahvuuksien kautta. Kun korkeakoulutus korostaa tällä tavoin prosessinäkökulmaa, opiskelija kiinnittyy myös tietämisen ja taitamisen kehitysprosesseihin ja opiskelijan osallisuuden kokemus vahvistuu.

Oppijan kokemus osallisuudesta korostuu, kun oppija tarkastelee käsityksiään ihmisenä olemisesta, maailmankuvaansa ja suhdettaan ympäröivään todellisuuteen. Pedagogiikan tulee edistää muutosvalmiuksien kehittymistä.