Siirry sisältöön

Sosionomi (AMK) -koulutuksesta valmistuneen osaamisvaatimukset eli kompetenssit

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen osaamisvaatimukset eli kompetenssit on hyväksytty sosiaalialan AMK-verkoston verkostokokouksessa Turussa 20.4.2023.

Sosiaalialan eettinen osaaminen

Sosionomi (AMK)

 • toimii ihmis- ja perusoikeussäädösten, sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • ymmärtää oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakastyössä
 • edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta sekä toimii arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa eettisesti perustellusti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla
 • ymmärtää kulttuurista moninaisuutta ja toimii vuorovaikutustilanteissa sensitiivisesti
 • edistää haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja yhteisöjen asemaa.

Sosiaalialan asiakastyön osaaminen

Sosionomi (AMK)

 • toimii ammatillisesti ja dialogisesti vuorovaikutustilanteissa ja kykenee reflektoimaan kriittisesti omaa toimintaansa
 • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakasturvallisen palveluprosessin asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja tukien
 • tukee tavoitteellisesti yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kasvua, kehitystä ja arkea erilaisissa elämäntilanteissa
 • tunnistaa ja arvioi hyvinvoinnin riski- ja suojatekijöitä sekä soveltaa ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen menetelmiä
 • soveltaa ja arvioi sosiaaliohjauksen työorientaatioita ja menetelmiä asiakas-, ryhmä- ja yhteisötyössä erilaisissa toimintaympäristöissä
 • ymmärtää psykososiaalisen tuen merkityksen ja osaa toimia erilaisissa asiakkaan muutos- ja kriisitilanteissa
 • toteuttaa ja dokumentoi asiakastyötä asiakaslähtöisesti digitaalisessa toimintaym-päristössä huomioiden tietoturva ja -suojavaatimukset
 • käyttää toiminnassaan hyvinvoinnin edistämisen, varhaisen tuen ja kuntouttavaa työotetta.

Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen

Sosionomi (AMK)

 • jäsentää hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä haasteita sekä niiden vaikutuksia sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluihin
 • tuntee alan juridisen säädöspohjan ja toimii keskeisen lainsäädännön mukaisesti
 • tuntee hyvinvointialueiden, kuntien, yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavat, ohjauksen ja valvonnan
 • ymmärtää sosiaaliturvan toimintaperiaatteet
 • toteuttaa kokonaisvaltaista palveluohjausta ja ymmärtää palveluohjauksen merkityksen
 • toimii aktiivisena sosiaalialan asiantuntijana asiakkaan edun mukaisesti monitoimi-jaisessa verkostoyhteistyössä.

Kriittinen ja osallisuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen

Sosionomi (AMK)

 • arvioi yhteiskunnallisten ilmiöiden ja valtarakenteiden merkitystä sekä niiden vaikutusta yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa
 • analysoi eriarvoisuutta, huono-osaisuutta sekä hyvinvointia tuottavia rakenteita ja prosesseja sekä ehkäisee marginalisoitumista
 • tuntee julkishallinnollisen päätöksentekojärjestelmän toimintaperiaatteet ja osaa toimia niiden mukaan asiakkaan etua ajaen
 • edistää asiakkaiden, asiakasryhmien ja yhteisöjen osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä kykenee yhteiskunnalliseen rakenteelliseen vaikuttamistyöhön
 • edistää omaehtoista toimijuutta osana kansalaisyhteiskuntaa.

Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen

Sosionomi (AMK)

 • kykenee ennakoivaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun sosiaalialan kehittämisessä
 • kehittää asiakaslähtöisesti sekä tutkimus- ja kokemustietoa hyödyntäen asiakastyön käytäntöjä, menetelmiä ja palveluprosesseja
 • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sosiaalialan kehittämishankkeita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • soveltaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä sekä tuottaa ja analysoi tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi
 • toimii tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä kestävän kehityksen ja tutkimus-eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Sosionomi (AMK)

 • toimii monialaisissa tiimeissä ja työyhteisöissä sekä tunnistaa alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen mahdollisuudet
 • työskentelee työyhteisön esihenkilönä ja jäsenenä sosiaalisesti, eettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla
 • tuntee keskeisen työlainsäädännön ja edistää omaa ja työyhteisön työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • tunnistaa itsensä johtamisen ja työyhteisön johtamisen merkityksen osana työn hallintaa ja organisointia sekä oman asiantuntijuuden kehittymistä ja urasuunnittelua
 • arvioi työn laatua ja tuloksia sekä ymmärtää strategian sekä talous-, tieto- ja henkilöstöjohtamisen merkityksen organisaation toiminnassa
 • osoittaa yrittäjämäistä asennetta ja tuntee sosiaalialan yritystoiminnan periaatteet.

Palaa Arviointi-sivulle.