Sosionomi (AMK)

Sosionomin koulutus antaa valmiudet sosiaalialan laajalle kentälle asiakas-, ohjaus-, neuvonta- ja johtamistyön tehtäviin.

Sosionomi työskentelee julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa.

Työssään sosionomi tukee erilaisten yksilöiden, perheiden ja sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja mahdollisuuksia mielekkääseen elämään.

Hän edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä puolustaa yksilön ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Diakista saat perustietojen ja -taitojen lisäksi erityisosaamista

  • Hallitset ihmisoikeuksia edistävän vuorovaikutustyön erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.
  • Saat rohkeutta tarttua epäkohtiin monimuotoistuvassa yhteiskunnassa.
  • Hankit tulevaisuusorientoitunutta osaamista työelämän kehittämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen.

Suuntaavat opinnot

Opiskelija voi valita suuntaaviksi opinnoiksi yhden viidestä eri opintokokonaisuudesta:

  • gerontologinen sosiaalityö
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä
  • vammaistyö
  • varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö.

Tutkintoon voi sisällyttää myös lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettävät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op). Lue lisää lastentarhanopettajan kelpoisuudesta ja avaa opintojen rakennekaavio.

Huom. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet muuttuvat uuden, 1.9.2018 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain myötä. Tulevaisuudessa sosionomiopiskelijat eivät voi enää saada lastentarhanopettajan kelpoisuutta vaan nimikkeenä heillä on varhaiskasvatuksen sosionomi.

Siirtymäsäännösten mukaan lain voimaan tullessa sosionomiksi opiskeleva tai vuoden kuluessa lain voimaantulosta ammattikorkeakouluun hyväksytty sosionomiopiskelija voi saada kelpoisuuden toimia sekä varhaiskasvatuksen opettajana että varhaiskasvatuksen sosionomina, mikäli hän valmistuu 31.7.2023 mennessä.

Laki ei muuta aiemmin saavutettua lastentarhanopettajan kelpoisuutta.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Syksyn 2018 erillishaku

Syksyllä 2018 Helsingin-kampukselle sairaanhoitajakoulutukseen voi hakea myös erillishaussa, joka on tarkoitettu korkeakoulutuksessa aliedustetuille hakijaryhmille eli romani- tai maahanmuuttajataustaisille hakijoille. Lue lisää erillishausta.