Sosionomi (AMK)

Sosionomin koulutus antaa valmiudet sosiaalialan laajalle kentälle asiakas-, ohjaus-, neuvonta- ja johtamistyön tehtäviin.

Sosionomi työskentelee julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa.

Työssään sosionomi tukee erilaisten yksilöiden, perheiden ja sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja mahdollisuuksia mielekkääseen elämään.

Hän edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä puolustaa yksilön ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Suuntaavat opinnot

Opiskelija voi valita suuntaaviksi opinnoiksi yhden viidestä eri opintokokonaisuudesta:

  • gerontologinen sosiaalityö
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä
  • vammaistyö
  • varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö.

Tutkintoon voi sisällyttää myös lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettävät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op). Lue lisää lastentarhanopettajan kelpoisuudesta ja avaa opintojen rakennekaavio.

Huom. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeitä ja kelpoisuuksia ollaan muuttamassa uudella varhaiskasvatuslailla. Laki on mahdollisesti tulossa voimaan 1.8.2018. Uuden lain myötä tulevaisuudessa sosionomiopiskelijat eivät voisi enää saada lastentarhanopettajan kelpoisuutta vaan nimikkeenä olisi heillä varhaiskasvatuksen sosionomi.

Siirtymäsäännösten mukaan lain voimaan tullessa sosionomiksi opiskeleva tai vuoden kuluessa lain voimaantulosta ammattikorkeakouluun hyväksytty sosionomiopiskelija voisi saada kelpoisuuden toimia sekä varhaiskasvatuksen opettajana että varhaiskasvatuksen sosionomina, mikäli hän valmistuu 31.7.2023 mennessä.

Tiedotamme asiasta lisää, mikäli laki tulee voimaan suunnitellusti.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.