Varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin kelpoisuuden tuottavat opinnot sosionomi (AMK)- ja sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksissa

Diakin opiskelija voi saavuttaa varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin kelpoisuuden valitessaan tietoisesti vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sosionomi (AMK)- tai sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksessa*.

Opinnot koostuvat teoriaopinnoista, harjoitteluista ja opinnäytetyöstä. Teoriaopinnot liittyvät varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhetyöhön.

Avaa opintojen rakennekaavio.

*Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet muuttuvat 1.9.2018 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain myötä. Tulevaisuudessa sosionomiopiskelijat eivät voi enää saada varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta vaan nimikkeenä heillä on varhaiskasvatuksen sosionomi.

Siirtymäsäännösten mukaan lain voimaan tullessa sosionomiksi opiskeleva tai 1.9.2019 mennessä ammattikorkeakouluun hyväksytty sosionomiopiskelija voi saada kelpoisuuden toimia sekä varhaiskasvatuksen opettajana että varhaiskasvatuksen sosionomina, mikäli valmistuu 31.7.2023 mennessä.

Harjoittelut

Vaadittavia harjoitteluja on kaksi, joista toisen tulee olla pedagoginen.

Harjoittelun tulee tapahtua varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa ja harjoitteluympäristön sekä harjoittelun tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin toimenkuvaa tukevaa. Varhaiskasvatusikäisellä lapsella tarkoitetaan varhaiskasvatuspalveluita käyttäviä eli alle kouluikäisiä ja esi- ja alkuopetusikäisiä.

Myös esiopetuksessa suoritettava pedagoginen harjoittelu on mahdollinen. Opiskelijan on kuitenkin oltava tietoinen, että sosionomi (AMK) -tutkinto ei anna kelpoisuutta esiopetukseen.

Harjoittelun tulee tapahtua varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa ja harjoitteluympäristön sekä harjoittelun tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin toimenkuvaa tukevaa.

Pedagoginen harjoittelu on HAR 2 ja se suoritetaan pääasiallisesti Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyön (VAR, 15 op) opintojen jälkeen. Diakin tutkintosäännön (26 §) mukaan Varhaiskasvatuksen pedagoginen harjoittelu samoin kuin muiden sosiaalialan suuntaavien opintojen harjoittelu voi alkaa vasta, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti vähintään puolet jakson teoriaosuudesta.

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksen opiskelijoilla HAR 3 on pedagoginen harjoittelu.

Jos pedagoginen harjoittelu suoritetaan kv-opintoina, tulee harjoittelussa huomioida pedagogiselle harjoittelulle määritellyt osaamistavoitteet. Suomalaiseen varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön sekä muihin varhaiskasvatusta keskeisesti määrittäviin asiakirjoihin liittyvän osaamisen opiskelija osoittaa oppimistehtävissään tai muutoin.

Toinen vaadittava harjoittelu on HAR 3. Harjoittelu suoritetaan toimintaympäristössä, joka tukee opiskelijan ammatillisen osaamisen syventämistä. Poikkeustapauksissa, opiskelijan hopsiin kirjaten voi HAR 1 olla varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin kelpoisuuteen liittyvä harjoittelu.


Täydentävän ammatillisen osaamisen opintojaksot

Täydentävän ammatillisen osaamisen opintojaksoja varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin kelpoisuuteen liittyen on kaksi. Näihin huomioidaan teemallisesti lapsiin ja perheisiin liittyvät opintojaksot, yhteensä 10 op.

Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat (5 op) opintojaksoa suositellaan vahvasti toiseksi valittavaksi opintojaksoksi.


Opinnäytetyö

Varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin kelpoisuuteen liittyvän opinnäytetyön tulee olla työelämälähtöinen. Opinnäytetyössä käsitellään lapsuutta, perhettä tai vanhemmuutta. Opinnäytetyön tulee liittyä varhaiskasvatukseen tai sosiaalipedagogiikan teoriaan tai toimintaympäristöön.

Opinnäytetyössään opiskelija syventää sisällöllistä ja metodista osaamistaan. Kyseistä kelpoisuutta hakevan sosionomi (AMK) -opiskelijan tulee syventää opinnäytetyössään siis sekä sosiaalialan ammattitaitoaan että varhaiskasvatuksen ammatillista osaamistaan.