Usein kysytyt kysymykset: hakeminen Diakiin

1. Mitä tarkoittaa päiväopetus?

Päiväopetuksella viitataan näillä verkkosivuilla kahteen opiskelumuotoon: päivä-monimuoto-opiskeluun ja kokopäiväopiskeluun.

Päivä-monimuoto-opetus

Päivä-monimuotona voit opiskella Helsingin-kampuksella. Jos koulutuksen sivuilla lukee Helsingin-kampuksen tiedoissa päivätoteutus, tarkoitetaan sillä päivä-monimuotoa.

Jos haet päivä-monimuotokoulutukseen, varaudu opiskelemaan viitenä päivänä viikossa. Opinnot koostuvat virtuaaliopinnoista, itsenäisestä työskentelystä, harjoitteluista ja lähiopetuksesta.

Päivä-monimuoto-opetuksessa lähiopetusta on arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa klo 8.30:n ja 17:n välillä, yhteensä noin 80 tuntia kuukaudessa. Opinnot etenevät ryhmän mukana. Etäpäivien aikana on tiimitöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä.


Päiväopetus, kokopäiväopiskelu

Päiväopintoja Diakissa on tarjolla vain Turussa tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus -koulutuksessa.

Päiväopinnot edellyttävät sitoutumista kokopäiväopiskeluun. Päiväopetuksessa lähiopetusta on 30–40 tuntia viikossa.

Opiskelu tapahtuu noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Opinnot etenevät ohjatusti ryhmän mukana tietyssä järjestyksessä.

Lue lisää opiskelumuodoista.

2. Mitä tarkoittaa monimuoto-opetus?

Monimuoto-opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden käyttää omaa työympäristöä oppimisympäristönä ja hyödyntää esimerkiksi omia työtehtäviä osana opintoja.

Monimuoto-opetuksessa on lähiopetusviikko 3–4 viikon välein. Tällöin opiskelet kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on 4–6 lähiviikkoa. Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen ja niissä hyödynnetään vertaisoppimista sekä Diakin verkostoissa työskentelyä.

Etäviikkojen aikana on lukujärjestykseen merkittyjä verkon kautta osallistumista edellyttäviä infoja, luentoja, ohjausta, ryhmätyöskentelyä, seminaareja ja tenttejä. Muutoin etäviikkojen aikana opiskelijat työstävät oppimistehtäviä itsenäisesti ja tiimeissä.

Etätyöskentelyyn osallistumista varten opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone tai mobiililaite, nettiyhteys sekä kuulokkeet ja mikrofoni (esimerkiksi headset).

Monimuoto-opintoihin ei tarvita alan työkokemusta tai aikaisempia alan opintoja. Opiskelu katsotaan kokopäiväiseksi aivan kuten päivätoteutuksessakin, joten monimuoto-opiskelijana olet oikeutettu opintotukeen.

Voit opiskella monimuotona Diakin Helsingin-, Oulun-, Pieksämäen- ja Porin-kampuksilla.

Lue lisää opiskelumuodoista.

3. Mitä tarkoittaa monikampustoteutus?

Monikampustoteutuksessa lähiopetus (noin 1 viikko/kuukausi) järjestetään verkkoluokkahuoneessa ja opetukseen voi osallistua miltä tahansa Diakin kampukselta (Helsinki, Oulu, Pieksämäki, Pori ja Turku) etäyhteydellä.

Lukukaudessa järjestetään 1–2 lähiopetusjaksoa, joihin kaikki opiskelijat kokoontuvat Helsinkiin.

Opiskelijat muodostavat yhden opiskelijaryhmän riippumatta siitä, miltä kampukselta he osallistuvat. Monikampustoteutuksessa opettaja ja opiskelijat kohtaavat pääosin verkkoluokkahuoneessa.

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus -koulutus toteutetaan monikampustoteutuksena.

4. Millä tutkinnolla voin hakea Diakiin?

5. Voinko hakea AMK:n tai yliopiston tutkintotodistuksella?

Korkeakoulutodistuksella ei voi hakea AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Sinun täytyy ilmoittaa hakulomakkeella myös aiemman tutkintosi tiedot.

Valintaperusteet ovat erilaiset YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Katso valintaperusteet.

6. Mistä tiedän, olenko ensikertalainen hakija?

Jos olet suorittanut Suomessa korkeakoulututkinnon tai ottanut vastaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta tai sen jälkeen, et ole enää ensikertalainen hakija.

7. Voinko täydentää tai muuttaa hakemustani?

Hakukohteita ja niiden keskinäistä järjestystä voi muuttaa vain yhteishaun aikana. Muutokset voi tehdä itse Opintopolku-palveluun kirjautumalla tai käyttämällä vahvistusviestissä saamaasi muokkauslinkkiä. Lue muutosten tekemisestä lisää Opintopolku-palvelusta.

Ilmoita kaikki hakulomakkeelle pyytämäsi muutokset hakijapalveluihin kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Pelkkää todistusten toimittamista hakijapalveluihin tai valintakokeeseen ei tulkita muutospyynnöksi, vaan muutospyynnön on oltava yksilöity ja yksiselitteinen. Mainitsethan yhteydenotossa koko nimesi ja hakemusnumerosi.

8. Miten perun hakemukseni?

Jos haluat perua hakemuksesi, ota yhteyttä ensimmäisen hakutoiveesi ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Katso Diakin hakijapalveluiden yhteystiedot.

9. Pitääkö minun maksaa lukuvuosimaksu?

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-maiden eikä Sveitsin kansalaisia.

Diakin englanninkielisen Bachelor of Social Services -koulutuksen lukuvuosimaksu on 4 000 euroa ja englanninkielisten Master-koulutusten 6 000 euroa.

Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä heidän perheenjäseniltään. Maksusta vapautuvat myös ne, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa.

Kaikki lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään 55 opintopistettä edellisenä lukuvuotena, voivat saada apurahan. Apuraha kattaa puolet tulevan lukuvuoden lukuvuosimaksusta. Viimeiselle lukukaudelle voi saada apurahan, jos on suorittanut vähintään 27 opintopistettä edellisenä lukukautena. Lue lisää apurahasta englanninkieliseltä sivulta.

10. Saanko kutsun valintakokeeseen?

Jos haet yhteishaussa AMK-valintakoetta käyttävään hakukohteeseen, sinulle ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Valitset yhteishaun hakulomakkeella sinulle sopivan valintakoeajan ja -paikan annetuista vaihtoehdoista. Voit tutustua kokeen suoritusaikoihin ja -paikkoihin jo nyt Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Jos haet Diakiin sellaiseen hakukohteeseen, joka ei käytä AMK-valintakoetta, saat valintakoekutsun sähköpostitse. AMK-valintakoetta eivät käytä tulkki (AMK) -tutkintoon johtavat koulutukset, englanninkielinen sosionomikoulutus, ylempiin AMK-tutkintoihin johtavat koulutukset sekä erillishauissa olevat koulutukset.

11. Mistä valintapisteet muodostuvat?

Tarkista valintaperusteet.

12. Miten otan vastaan opiskelupaikan tai kieltäydyn siitä?

Saat Opintopolusta opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, jos sinut on hyväksytty opiskelemaan Diakiin. Ilmoituksen linkkiä painamalla pääset hyväksymään tai hylkäämään opiskelupaikan. Lue lisäohjeet Opintopolusta.

Jos päätät ottaa opiskelupaikan vastaan, käy lukemassa Uuden opiskelijan info.

13. Voinko ottaa vastaan kaksi opiskelupaikkaa?

Samana lukukautena alkavasta koulutuksesta voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina. Siirtohaun kautta saatu paikka ei kuulu yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin. Lisätietoa on Opintopolussa.

14. Voinko lykätä opiskelun aloitusta?

Voit ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuotena, jos

  • suoritat asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintosi.

(Ammattikorkeakoululaki)

Poissaolon syy täytyy todistaa. Lue lisää uuden opiskelijan infosivulta.

15. Mitä teen, jos olen tyytymätön opiskelijavalintaan?

Jos olet tyytymätön opiskelijavalintaan, voit tehdä oikaisupyynnön 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamispäivästä. Syksyn yhteishaussa oikaisupyyntöjen määräaika on 13.12.2019 klo 15.

Jos koet, että valintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys hakijapalveluihin. Saat hakijapalveluista tietoosi osiokohtaiset pisteet ja hylkäyksen syyn.

Sinun on mahdollista tulla tarkastelemaan omaa valintakoettasi ja oikeita vastauksia etukäteen sovittuna ajankohtana. Sovi aika hakijapalveluiden kanssa.

Sinulla on oikeus pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamispäivästä. Osoita oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle ja toimita se hakijapalveluiden postiosoitteeseen. Diakin tutkintolautakunta käsittelee oikaisupyynnöt kokouksessaan. Päätöksestä tiedotetaan hakijalle kirjallisesti.

16. Minulla on jo sosionomin tai sairaanhoitajan AMK-tutkinto. Miten voisin saada diakonin tai diakonissan kelpoisuuden?

Kirkollisen kelpoisuuden voi saavuttaa ainoastaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Vaikka olet jo suorittanut sosionomin tai sairaanhoitajan tutkinnon, sinun täytyy hakea yhteishaussa sosionomi (AMK), diakoniatyö- tai sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutukseen.

Kirkollisen kelpoisuuden antava tutkinto sisältää vähintään 90 opintopistettä kirkollisia opintoja (linkki Kirkkohallituksen päätökseen).

Voit hakea AHOTtia aiempien opintojesi perusteella, jolloin et joudu suorittamaan sosiaalialan tai hoitotyön opintoja kokonaan uudestaan.

Myös Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kirkollisia opintoja, mutta siellä ei voi saada virkakelpoisuutta. Nämä opinnot voi sisällyttää tutkintoon, jos sinut myöhemmin valitaan tutkinto-opiskelijaksi.

Jos olet kiinnostunut kirkollisten opintojen suorittamisesta Diakin avoimen ammattikorkeakoulun puolella, voit olla suoraan yhteydessä avoimen AMK:n opintotoimistoon.

17. Onko Diakilla muunto- tai lisäkoulutusta? Miten voisin saada varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden?

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Laki aiheuttaa muutoksia varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkessä ja kelpoisuuksissa.

Ennen 1.9.2019 koulutukseen valittu sosionomiopiskelija voi saada kelpoisuuden sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, mikäli valitsee suuntaaviksi opinnoiksi varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö -kokonaisuuden ja mikäli valmistuu 31.7.2023 mennessä.

1.9.2019 jälkeen koulutukseen valittu tai 31.7.2023 jälkeen valmistuva sosionomiopiskelija saa kelpoisuudeksi varhaiskasvatuksen sosionomi, mikäli valitsee suuntaaviksi opinnoiksi varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö -kokonaisuuden.

Lue lisää varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin kelpoisuudesta ja avaa opintojen rakennekaavio.

18. Miten voin päivittää opistoasteen sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajatutkintoni AMK-tasoiseksi?

Diakilla ei ole tällä hetkellä erillistä muuntokoulutusta opistoasteen tutkinnosta AMK-tutkinnoksi, joten tutkinnon päivittäminen edellyttää hakemista yhteishaussa ja osallistumista valintakokeeseen.

Mahdollisen opiskelijavalinnan jälkeen jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus. Suoritettavat opinnot tarkentuvat siis vasta opiskelijavalinnan jälkeen.

19. Mistä löydän aiempien vuosien hakijatilastoja?

Alla olevista linkeistä näet aiempien vuosien hakijatilastot:

Huomioithan, että eri hakukierroksilla annetut pisteet eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Lisää yhteishaun tilastoja löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta.