Valintaperusteet

Diak noudattaa yhteishaussa vuoden 2018 valintakunnallista valintaperustesuositusta. Diakissa ei ole käytössä harkinnanvaraista valintaa.

Diakin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintojen valintaperusteissa on tarkempaa tietoa Diakin opiskelijavalinnoista.

Ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet

Pohjakoulutus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Pohjakoulutusten todistukset

Pohjakoulutuksen tulee olla valmis niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi tai oppilaitoksen myöntämän väliaikaisen todistuksen valmistumisesta hakijapalveluihin 10.7.2018 klo 15.00 mennessä. Katso tarkempi liitteidentoimitusaikataulu vuoden 2018 valintaperustesuosituksesta.

Jos et ole varma, antaako pohjakoulutuksesi hakukelpoisuuden, ole yhteydessä hakijapalveluihin. Tarkemmat valintaperusteet löydät kunkin haussa mukana olevan Diakin koulutuksen koulutuskuvauksesta Opintopolku-palvelusta. Kun haet sosiaali- ja terveysalan tai humanistisen ja kasvatusalan koulutukseen, kiinnitä huomiota myös terveydellisiin vaatimuksiin ja lue seuraava kappale.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle ja humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Terveydelliset vaatimukset on määritelty vuoden 2018 valintaperustesuosituksessa.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Hakijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä

 • antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot
 • antaa tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä
 • esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä
 • esittää huumausainetestiä koskeva todistus, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä.

Humanistinen ja kasvatusala

Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä ja jonkin verran hälynsietokykyä. Vastuukysymykset painottuvat tulkkien työtehtävissä.

Opiskelijavalintaan vaikuttavana tekijänä voi olla sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää opintoihin osallistumisen, niistä suoriutumisen tai ammatissa toimimisen, kuten:

 • sellainen vakava sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista
 • sellainen psykiatrinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim. toimintakykyä vakavasti laskeva skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai masennus
 • viittomisen tai tulkkauksen estävä tai sitä vaikeuttava sairaus, vamma tai motorinen este esimerkiksi vakava tuki- ja liikuntaelinsairaus, raajojen motoriset heikkoudet tai virheasennot, näkövamma, puhevamma tai kuulovamma, merkittävä kielellinen erityisvaikeus, merkittävät äännevirheet, osittainen kasvohalvaus tai selkeä ja vakava karsastus, joka vaikeuttaa opiskelua ja ammatissa toimimista. Diakin viittomakielen ja tulkkauksen koulutukseen ei oteta opiskelijoita, joilla on lieväkin kuulovamma.
 • akuutti, sen hetkiseen elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
 • sairaus tai vamma, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.

Terveydentilan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. koulutusohjelman opiskelijaksi.

Alan eettiset ohjeet otetaan huomioon terveydentilaa tai toimintakykyä arvioitavissa. Vaikka hakijan terveydentila tai vammaisuus voi sinänsä estää osallistumisen joihinkin opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, ei tämä välttämättä merkitse sitä, että henkilö olisi sopimaton opiskelemaan humanistisella ja kasvatusalalla (vrt. PeVL).

Jos hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, voi ammattikorkeakoulu edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten toimien arvioimiseksi.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.


Pohjakoulutusliitteiden toimittaminen yhteishaussa

Nämä tiedot koskevat kevään yhteishaun toisessa hakuajassa hakevia.

Suurimman osan kevään 2018 yhteishaussa hakevista ei tarvitse lähettää liitteitä hakulomakkeeseensa hakuvaiheessa. Toimita todistuskopio tai muu liite ylimmän ammattikorkeakouluhakutoiveesi hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä, jos haet

 • ennen vuotta 1990 suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla
 • ulkomaisella korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla
 • EB-, IB- tai Reifeprüfung-tutkinnolla (hakukaudella valmistuvat toimittavat Predicted Grades tai vastaavan todistuksen).

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee toimittaa todistuskopion lisäksi kopio virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistus ei ole laadittu millään näistä kielistä.

Hakukautena suomalaiseen tutkintoon valmistuvien osalta haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että tutkintotodistuksen kopio tai oppilaitoksen myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta on perillä korkeakoulussa viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.

Hakukautena RP- ja EB-tutkintoon valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta todistuksestaan ja IB-tutkintoon valmistuvat toimittavat loppuarvosanat (transcript of grades) 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakukautena ulkomailla suoritetun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittavat toimittavat 13.4.2018 klo 15.00 mennessä oppilaitoksen myöntämän väliaikaisen todistuksen valmistumisesta sekä käännöksen.

Lisäksi jos hakemuksen lähettämisen jälkeen Opintopolku antaa sinulle jonkin tässä mainitsemattoman liitepyynnön, etkä ole varma, miten toimia, ota yhteys ylimmän hakutoiveesi korkeakoulun hakijapalveluihin.

Diak tarkistaa alkuperäiset todistukset opiskelijoiksi hyväksytyiltä hakijoilta. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu.

Huom. ohjetta on tarkennettu 23.3.2018 ulkomaisten todistuskopioiden osalta.


Asioimistulkkauksen koulutuksen kielitaitovaatimus

Kevään 2018 yhteishaussa asioimistulkkauksen työkielinä ovat suomi, arabia, dari, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, urdu tai tigrinja. Toinen työkieli on aina suomi, ja hakijan on osattava sekä suomea että yhtä työkielistä.

Hakijalla tulee olla todistus suomen kielen taidosta koulutukseen haettaessa.

Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä suorittaneet osoittavat riittävän suomen kielen taidon kyseisellä tutkintotodistuksella (mm. lukion oppimäärä eli päättötodistus, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto).

Muulla kuin suomen kielellä hakukelpoisuuden antavan tutkinnon hankkineet osoittavat suomen kielen taitonsa joko Yleisen kielitutkinnon tai Valtionhallinnon kielitutkinnon (todistus vuodelta 2003 tai sen jälkeen) todistuksella. Vaadittava taitotaso on vähintään seuraava:

 • yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 (vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen suomalaisen sovelluksen taitotasoa B2). Yleisessä kielitutkinnossa täytyy olla puheen ymmärtämisessä, puhumisessa ja tekstin ymmärtämisessä vähintään taso 4. Kirjoittamisessa täytyy olla vähintään taso 3.
 • valtionhallinnon kielitutkinnon taitotaso hyvä tai
 • asioimistulkin ammattitutkinnossa suomen kieli hyväksytty.

Kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tulee toimittaa hakijapalveluihin hakuajan loppuun eli 28.3.2018 klo 15 mennessä.


Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksen etukäteistehtävä

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutukseen hakevat palauttavat etukäteistehtävän 18.4.2018 klo 15 mennessä. Huom. palautukselle on annettu lisäaikaa 18.4.2018 klo 16 saakka. Ainoastaan etukäteistehtävän hyväksytysti suorittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Tulkkikoulutuksen osalta ammattikorkeakoulut (Diak ja Humak) eivät tee valintakoeyhteistyötä eli etukäteistehtävät ja valintakokeet ovat ammattikorkeakoulukohtaisia.

Lue lisää humanistisen ja kasvatusalan valintakokeiden sivulta.


Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkintosi on.

Jokaiseen hakukohteeseen määritellään erikseen pohjakoulutusvaatimus.

Jos valmistut hakuajan aikana, tutkintosi on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä hakijapalveluissa 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Osoittaaksesi hakukelpoisuutesi muualla kuin Suomessa suoritetulla tutkinnolla, toimita kopio hakemuksesi perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Tämä ei koske hakuajan aikana valmistuvia ulkomaisen tutkinnon suorittavia hakijoita.

Suomessa suoritetuista AMK-tutkinnoista ei tarvitse lähettää liitteitä hakuaikana.

Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, toimita virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi todistuksesta tekemä käännös ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Käännöksen on oltava perillä hakijapalveluissa 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.


Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta (kolme vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2018 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2018 mennessä.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL -vakuutettu. (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksesta ei tarvitse lähettää työtodistuksia tai muita dokumentteja hakuaikana. Opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee toimittaa hakukelpoisuuden osoittavien työtodistusten kopiot hakijapalveluihin 10.7.2018 klo 15 mennessä.


Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, pyydä työnantajalta väliaikainen työtodistus.

Jos alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, toimita hakijapalveluihin virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi todistuksesta tekemä käännös, josta käy ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.