Siirry sisältöön

Valintaperusteet

Diak noudattaa korkeakoulujen kevään 2024 yhteishaussa ammattikorkeakoulujen yhteisiä valintaperusteita.

Ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet

Pohjakoulutus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

  • suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung- (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
  • korkeakoulututkinnon.

Diakissa ei ole käytössä harkinnanvaraista valintaa.

Jos et ole varma, antaako pohjakoulutuksesi hakukelpoisuuden, ole yhteydessä hakijapalveluihin.

Tarkemmat valintaperusteet löydät kunkin haussa mukana olevan Diakin koulutuksen koulutuskuvauksesta Opintopolku-palvelusta.


Pohjakoulutusliitteiden toimittaminen yhteishaussa

Yhteishaun hakulomake ohjaa sinua liitteiden toimittamisessa. Hakulomakkeellesi avautuu liitepyyntö, jos merkitset hakemukselle sellaisen pohjakoulutuksen, josta pitää toimittaa liite.

Diak tarkistaa tarvittaessa alkuperäiset todistukset opiskelijoiksi hyväksytyiltä hakijoilta opintojen alussa. Useimmiten suomalaisista pohjakoulutuksista riittää hakulomakkeelle ladattu todistuskopio tai Opintopolun suoritusrekisterin kautta saatu tieto valmistumisesta. Pyydämme sinua erikseen toimittamaan alkuperäiset todistukset, jos sille on tarvetta. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu ja kopioita verrattu niihin.


Pakolaisasemassa olevan tai turvapaikanhakijan hakemusliitteet

Pakolaisasemassa oleva tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

Jos hakija on Suomessa pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake. Korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa taustaselvityslomakkeen liitteenä kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Hakemukselle ei tule ladata arkaluontoisia liitteitä.

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää esim. valintakoetilanteessa Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Pakolaisasemassa olevalla tarkoitetaan henkilöä, jonka oleskelee kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

Pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö eli henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Asiakirjan väärentäminen tai väärinkäyttö voi johtaa rikosvastuuseen ja on poliisiviranomaiselle kuuluva asia.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavat koulutuksemme (sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja) noudattavat sosiaali- ja terveysalan vaatimuksia, ja tulkki (AMK) -tutkintoon johtavat koulutuksemme humanistisen ja kasvatusalan vaatimuksia.

Tutustuthan ajantasaisiin sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan terveydentila- ja toimintakykysuosituksiin Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla.

Jos hakija ilmoittaa hakulomakkeellaan, että hänellä on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, jotka voivat olla esteenä opinnoille, mahdollisesti myönnetty opiskelupaikka on ehdollinen, kunnes hakijan terveydentila ja toimintakyky on selvitetty.


Todistusvalinta

Lue todistusvalinnasta Todistusvalinta-sivulta.


Opiskelijavalinta

Lue opiskelijavalinnasta Valintakokeet-sivulta.


Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden Diakin ylempään AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin antaa soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden alan työkokemus.

Tarkemmat koulutuskohtaiset pohjakoulutusvaatimukset on kerrottu ylempien tutkintojemme omilla sivuilla.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL -vakuutettu. (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.


Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ladataan tarvittaessa Opintopolun hakulomakkeelle.

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, pyydä työnantajalta väliaikainen työtodistus.

Jos alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, lataa hakulomakkeelle myös virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi todistuksesta tekemä käännös, josta käy ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.