Valintaperusteet

Tällä sivulla olevat tiedot ja päivämäärät koskevat korkeakoulujen syksyn 2019 yhteishakua.

Diak noudattaa korkeakoulujen syksyn 2019 yhteishaussa valtakunnallista valintaperustesuositusta.

Ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet

Pohjakoulutus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung- (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Diakissa ei ole käytössä harkinnanvaraista valintaa.

Jos et ole varma, antaako pohjakoulutuksesi hakukelpoisuuden, ole yhteydessä hakijapalveluihin. Tarkemmat valintaperusteet löydät kunkin haussa mukana olevan Diakin koulutuksen koulutuskuvauksesta Opintopolku-palvelusta.


Pohjakoulutusliitteiden toimittaminen yhteishaussa

Huom. myös opiskelijaksi valitut lataavat pohjakoulutusliitteet yhteishaun hakulomakkeelleen Uuden opiskelijan infosivulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Suurimman osan syksyn 2019 yhteishaussa hakevista ei tarvitse lähettää liitteitä hakulomakkeeseensa vielä hakuvaiheessa. Lataa todistuskopio tai muu tarvittava liite hakulomakkeellesi 25.9.2019 klo 15.00 mennessä, jos haet

 • ennen vuotta 1990 suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla
 • ulkomaisella korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla
 • EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnolla (hakukaudella valmistuvat toimittavat Predicted Grades tai vastaavan todistuksen).

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee ladata todistuskopion lisäksi kopio virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistus ei ole laadittu millään näistä kielistä.

Jos haet suomalaisella, aiemmin valmistuneella pohjakoulutuksella, lataa todistuskopio yhteishaun hakulomakkeellesi 9.12.2019 klo 15 mennessä.  Jos valmistut hakukautena, lataa kopio tutkintotodistuksesta tai oppilaitoksesi myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta yhteishaun hakulomakkeellesi 30.12.2019 klo 15 mennessä.

Jos valmistut hakukautena DIA- tai EB-tutkintoon, lataa kopio lopullisesta todistuksesta 30.12.2019 klo 15.00 mennessä. Jos valmistut IB-tutkintoon, toimita todistuskopion sijaan loppuarvosanat (transcript of grades) samaan ajankohtaan mennessä.

Jos suoritat hakukautena ulkomailla tutkinnon, joka antaa hakukelpoisuuden, lataa 30.12.2019 klo 15.00 mennessä kopio lopullisesta tutkintotodistuksestasi tai oppilaitoksesi myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta sekä tarvittaessa käännös.

Jos hakemuksen lähettämisen jälkeen Opintopolku antaa sinulle jonkin tässä mainitsemattoman liitepyynnön, etkä ole varma, miten toimia, ota yhteys hakijapalveluihin.

Katso tarkempi liitteidentoimitusaikataulu syksyn 2019 valintaperustesuosituksesta.

Diak tarkistaa alkuperäiset todistukset opiskelijoiksi hyväksytyiltä hakijoilta opintojen alussa. Alkuperäiset todistukset tulee tuoda tarkistettavaksi kahden viikon kuluessa opintojen alkamisesta.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu ja kopioita verrattu niihin.


Pakolaisasemassa olevan tai turvapaikanhakijan hakemusliitteet

Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

Jos hakija on Suomessa pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, tulee hänen täyttää taustaselvityslomake. Korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa taustaselvityslomakkeen liitteenä kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin 25.9.2019 klo 15 mennessä.

Hakemukselle ei tule ladata arkaluontoisia liitteitä.

Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää esim. valintakoetilanteessa Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn
ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

*pakolaisasemassa oleva eli turvapaikka = Oleskelu kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella siitä syystä, että henkilöllä on perusteltu syy pelätä siellä vainoa. Vainon syyn tulee olla alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai poliittinen mielipide. Lisäksi edellytetään, että henkilö on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen valtion suojeluun.

** pakolaiseen rinnastettavassa asemassa on toissijaista suojelua saava henkilö = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Lupa voidaan myöntää myös, jos henkilö ei voi palata kotimaahan tai pysyvään asuinmaahan joutumatta vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Asiakirjan väärentäminen tai väärinkäyttö voi johtaa rikosvastuuseen ja on poliisiviranomaiselle kuuluva asia.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle sekä humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Terveydelliset vaatimukset on määritelty valintaperustesuosituksessa.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus.

Hakijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä

 • antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot
 • antaa tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä
 • esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä
 • esittää huumausainetestiä koskeva todistus, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä.

Humanistinen ja kasvatusala

Tulkin ammatissa toimiminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä ja jonkin verran hälynsietokykyä. Vastuukysymykset painottuvat tulkkien työtehtävissä.

Opiskelijavalintaan vaikuttavana tekijänä voi olla sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää opintoihin osallistumisen, niistä suoriutumisen tai ammatissa toimimisen, kuten:

 • sellainen vakava sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista
 • sellainen psykiatrinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim. toimintakykyä vakavasti laskeva skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai masennus
 • viittomisen tai tulkkauksen estävä tai sitä vaikeuttava sairaus, vamma tai motorinen este esimerkiksi vakava tuki- ja liikuntaelinsairaus, raajojen motoriset heikkoudet tai virheasennot, näkövamma, puhevamma tai kuulovamma, merkittävä kielellinen erityisvaikeus, merkittävät äännevirheet, osittainen kasvohalvaus tai selkeä ja vakava karsastus, joka vaikeuttaa opiskelua ja ammatissa toimimista. Diakin viittomakielen ja tulkkauksen koulutukseen ei oteta opiskelijoita, joilla on lieväkin kuulovamma.
 • akuutti, sen hetkiseen elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
 • sairaus tai vamma, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.

Terveydentilan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. koulutusohjelman opiskelijaksi.

Alan eettiset ohjeet otetaan huomioon terveydentilaa tai toimintakykyä arvioitavissa. Vaikka hakijan terveydentila tai vammaisuus voi sinänsä estää osallistumisen joihinkin opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, ei tämä välttämättä merkitse sitä, että henkilö olisi sopimaton opiskelemaan humanistisella ja kasvatusalalla (vrt. PeVL).

Jos hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, voi ammattikorkeakoulu edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten toimien arvioimiseksi.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.


Asioimistulkkauksen koulutuksen kielitaitovaatimus

Asioimistulkkauksen koulutukseen hakevan tulee osata suomen lisäksi yhtä koulutuksen kielivalikoimaan kuuluvista kielistä.

Kevään 2020 toisessa yhteishaussa asioimistulkkauksen koulutuksen työkielinä ovat suomi, arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, urdu, tigrinja ja venäjä. Toinen työkieli on aina suomi, ja hakijan on osattava sekä suomea että yhtä muista työkielistä.

Hakijalla tulee olla todistus suomen kielen taidosta koulutukseen haettaessa.

Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä suorittaneet osoittavat riittävän suomen kielen taidon kyseisellä tutkintotodistuksella (mm. lukion oppimäärä eli päättötodistus, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto).

Muulla kuin suomen kielellä hakukelpoisuuden antavan tutkinnon hankkineet osoittavat suomen kielen taitonsa joko Yleisen kielitutkinnon tai Valtionhallinnon kielitutkinnon (todistus vuodelta 2003 tai sen jälkeen) todistuksella. Vaadittava taitotaso on vähintään seuraava:

 • yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 (vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen suomalaisen sovelluksen taitotasoa B2). Yleisessä kielitutkinnossa täytyy olla puheen ymmärtämisessä, puhumisessa ja tekstin ymmärtämisessä vähintään taso 4. Kirjoittamisessa täytyy olla vähintään taso 3.
 • valtionhallinnon kielitutkinnon taitotaso hyvä tai
 • asioimistulkin ammattitutkinnossa suomen kieli hyväksytty.

Kopio suomen kielen taidon osoittavasta todistuksesta tulee ladata hakulomakkeelle myöhemmin ilmoitettavaan päivämäärään mennessä.


Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen etukäteistehtävä

Tiedot päivitetään ennen korkeakoulujen kevään 2020 yhteishaun toista hakuaikaa.


Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet

Tiedot päivitetään ennen korkeakoulujen kevään 2020 yhteishaun toista hakuaikaa.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkintosi on.

Jokaiseen hakukohteeseen määritellään erikseen pohjakoulutusvaatimus.


Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta (kolme vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL -vakuutettu. (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.


Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, pyydä työnantajalta väliaikainen työtodistus.

Jos alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, toimita hakijapalveluihin virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi todistuksesta tekemä käännös, josta käy ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.