Valintaperusteet

Tämän sivun tiedot koskevat syksyn 2018 yhteishakua.

Diak noudattaa yhteishaussa vuoden 2018 valintakunnallista valintaperustesuositusta.

Sovellamme yhteishaun valinnoissamme myös Diakin syksyn 2018 valintaperusteita.

Ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet

Pohjakoulutus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Diakissa ei ole käytössä harkinnanvaraista valintaa.


Pohjakoulutusten todistukset

Pohjakoulutuksen tulee olla valmis niin, että voit toimittaa kopion tutkintotodistuksestasi tai oppilaitoksen myöntämän väliaikaisen todistuksen valmistumisesta hakijapalveluihin 28.12.2018 klo 15.00 mennessä. Katso tarkempi liitteidentoimitusaikataulu vuoden 2018 valintaperustesuosituksesta.

Jos et ole varma, antaako pohjakoulutuksesi hakukelpoisuuden, ole yhteydessä hakijapalveluihin. Tarkemmat valintaperusteet löydät kunkin haussa mukana olevan Diakin koulutuksen koulutuskuvauksesta Opintopolku-palvelusta.

Kun haet sosiaali- ja terveysalan tai humanistisen ja kasvatusalan koulutukseen, kiinnitä huomiota myös terveydellisiin vaatimuksiin ja lue seuraava kappale.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle ja humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Terveydelliset vaatimukset on määritelty vuoden 2018 valintaperustesuosituksessa.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Hakijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä

 • antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot
 • antaa tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä
 • esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä
 • esittää huumausainetestiä koskeva todistus, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä.

Humanistinen ja kasvatusala

Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä ja jonkin verran hälynsietokykyä. Vastuukysymykset painottuvat tulkkien työtehtävissä.

Opiskelijavalintaan vaikuttavana tekijänä voi olla sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää opintoihin osallistumisen, niistä suoriutumisen tai ammatissa toimimisen, kuten:

 • sellainen vakava sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista
 • sellainen psykiatrinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim. toimintakykyä vakavasti laskeva skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai masennus
 • viittomisen tai tulkkauksen estävä tai sitä vaikeuttava sairaus, vamma tai motorinen este esimerkiksi vakava tuki- ja liikuntaelinsairaus, raajojen motoriset heikkoudet tai virheasennot, näkövamma, puhevamma tai kuulovamma, merkittävä kielellinen erityisvaikeus, merkittävät äännevirheet, osittainen kasvohalvaus tai selkeä ja vakava karsastus, joka vaikeuttaa opiskelua ja ammatissa toimimista. Diakin viittomakielen ja tulkkauksen koulutukseen ei oteta opiskelijoita, joilla on lieväkin kuulovamma.
 • akuutti, sen hetkiseen elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
 • sairaus tai vamma, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.

Terveydentilan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. koulutusohjelman opiskelijaksi.

Alan eettiset ohjeet otetaan huomioon terveydentilaa tai toimintakykyä arvioitavissa. Vaikka hakijan terveydentila tai vammaisuus voi sinänsä estää osallistumisen joihinkin opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, ei tämä välttämättä merkitse sitä, että henkilö olisi sopimaton opiskelemaan humanistisella ja kasvatusalalla (vrt. PeVL).

Jos hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, voi ammattikorkeakoulu edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten toimien arvioimiseksi.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.


Pohjakoulutusliitteiden toimittaminen yhteishaussa

Suurimman osan syksyn 2018 yhteishaussa hakevista ei tarvitse lähettää liitteitä hakulomakkeeseensa hakuvaiheessa. Toimita todistuskopio tai muu liite ylimmän ammattikorkeakouluhakutoiveesi hakijapalveluihin 26.9.2018 klo 15.00 mennessä, jos haet

 • ennen vuotta 1990 suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla
 • ulkomaisella korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla
 • EB-, IB- tai Reifeprüfung-tutkinnolla (hakukaudella valmistuvat toimittavat Predicted Grades tai vastaavan todistuksen).

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee toimittaa todistuskopion lisäksi kopio virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistus ei ole laadittu millään näistä kielistä.

Jos valmistut suomalaiseen tutkintoon hakukautena, haussa käyttämäsi tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että tutkintotodistuksesi kopio tai oppilaitoksesi myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta on perillä Diakissa oman kampuksesi opintotoimistossa viimeistään 28.12.2018 klo 15.00.

Jos valmistut hakukautena RP- ja EB-tutkintoon, toimita kopio lopullisesta todistuksesta kampuksesi opintotoimistoon 28.12.2018 klo 15.00 mennessä. Jos valmistut IB-tutkintoon, toimita todistuskopion sijaan loppuarvosanat (transcript of grades) samaan ajankohtaan mennessä.

Jos suoritat hakukautena ulkomailla tutkinnon, joka antaa hakukelpoisuuden, toimita 26.9.2018 klo 15.00 mennessä oppilaitoksesi myöntämä väliaikainen todistus valmistumisesta sekä sen käännös.

Jos hakemuksen lähettämisen jälkeen Opintopolku antaa sinulle jonkin tässä mainitsemattoman liitepyynnön, etkä ole varma, miten toimia, ota yhteys ylimmän hakutoiveesi korkeakoulun hakijapalveluihin.

Diak tarkistaa alkuperäiset todistukset opiskelijoiksi hyväksytyiltä hakijoilta opintojen alussa. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu ja kopioita verrattu niihin.


Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt olet hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkintosi on.

Jokaiseen hakukohteeseen määritellään erikseen pohjakoulutusvaatimus.


Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta (kolme vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2018 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2018 mennessä.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL -vakuutettu. (YEL = yrittäjäeläkevakuutus, MYEL = viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.

Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.


Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset sekä mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, pyydä työnantajalta väliaikainen työtodistus.

Jos alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, toimita hakijapalveluihin virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi todistuksesta tekemä käännös, josta käy ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.