Siirry sisältöön

Opiskelijavalinnan oikaisupyyntö

Jos koet, että Diakin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti ja olet tyytymätön opiskelijavalintaa koskevaan päätökseen, sinulla on oikeus pyytää opiskelijavalintaan oikaisua Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamispäivästä.

Jos et ole tyytyväinen opiskelijavalintasi tulokseen, voit olla ensin yhteydessä hakijapalveluihin. Saat hakijapalveluista tietoosi osiokohtaiset pisteet ja/tai hylkäyksen muun syyn. Tämän jälkeen noudata alla olevia ohjeita.

Oikaisuvaatimusohje

Opiskelijavalintapäätökseen voi hakea oikaisua ammattikorkeakoululain 57 §:n 1 momentin mukaisesti ammattikorkeakoulun toimielimeltä. Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaisesti oikaisua haetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta.


Oikaisuvaatimusoikeus

Opiskelijavalintapäätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimuksesta tutkintolautakunnalle ei peritä maksuja.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus päätöksestä, joka koskee tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalintaa, tulee tehdä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava tutkintolautakunnalle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä klo 15 mennessä.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus osoitetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Tutkintolautakunta
PL 12
00511 Helsinki
tutkintolautakunta@diak.fi


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Mikäli toimitat oikaisuvaatimuksen sähköpostitse, otathan huomioon tietoturvan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • mihin päätökseen oikaisua vaaditaan (liitäthän mukaan opiskelijavalinnan tuloskirjeesi, jossa kerrotaan oikaisuvaatimuksen jättämisen määräaika)
  • mitä kohtaa päätöksestä vaaditaan oikaisemaan
  • millä perusteilla päätöksen oikaisua vaaditaan
  • yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä ne asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksessa halutaan vedota.


Päätöksestä tiedottaminen

Diakin tutkintolautakunta käsittelee oikaisuvaatimukset kokouksessaan. Hakija saa päätöksestä tiedon kirjallisesti.