Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset: yleistä Diakista

Voinko opiskella tai työskennellä Diakissa, jos en ole uskonnollinen tai en kuulu kirkkoon? Kuinka kristillisyys näkyy Diakin opetuksessa?

Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon opiskellaksesi tai työskennelläksesi Diakissa.

Diak on monikulttuurinen ja moniuskontoinen opiskelu- ja työyhteisö. Kristillinen arvopohja ja lähimmäisenrakkaus näkyvät pedagogiikassamme eli opetustavoissamme esimerkiksi ihmisen aidon kohtaamisen korostamisena.

Diakissa voi opiskella sekä kirkollisia että ei-kirkollisia tutkintoja. Ei-kirkollisiin koulutuksiin ei sisälly tunnustuksellista opetusta. Myös kirkollinen koulutus on periaatteessa mahdollista suorittaa kuulumatta Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Kirkolliset koulutukset kelpoistavat sekä kirkon että yhteiskunnan palvelukseen, kun taas ei-kirkollisiin koulutuksiin ei sisälly kelpoisuutta toimia seurakunnan viroissa.

Kirkollisten koulutusten tapauksessa hakijan kannattaa muistaa seuraavat asiat:

  1. Yksittäiset seurakunnat linjaavat itse, ottavatko he harjoitteluun opiskelijoita, jotka eivät ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Käytännössä siis kirkkoon kuulumattoman on mahdollista suorittaa seurakuntaharjoittelu, jos hän löytää seurakunnan, joka ottaa harjoittelijoita taustasta riippumatta.
  2. Seurakuntaharjoittelu sisältyy ainoastaan Diakin kirkollisiin koulutuksiin. Muihin koulutuksiimme ei sisälly seurakuntaharjoittelua.
  3. Vihkimyksen diakonian virkaan voi tutkinnon suorittamisen jälkeen saada vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Haluaisin lykätä opintojeni aloittamista. Kuinka toimin?

Ammattikorkeakoululain mukaan opiskelija voi ilmoittautua opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen poissaolevaksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna

  • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua

Toimita todistukseksi poissaolosta palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), josta ilmenee asepalveluksen ajankohdan päällekkäisyys opintojen kanssa.

  • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla

Toimita todistukseksi poissaolosta Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta. Jos todistusta ei vielä ole, toimita lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain Kelan todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.

  • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Toimita todistukseksi poissaolosta sairauspäivärahapäätös. Jos sellaista ei ole, toimita lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että se estää opintojen aloittamisen ajankohtana, jolloin niiden pitäisi alkaa. Ensimmäisen vuoden poissaolo sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa opiskelijalta lain salliman kahden lukukauden mittaisen muun poissaolon.

Riittävä selvitys sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamasta esteestä on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, josta ilmenee, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, joten pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. On siis oltava jokin tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi.

Huom.! Jos Diakiin hyväksytty opiskelija ensimmäisen lukuvuotenaan ilmoittautuu poissaolevaksi, mutta ei toimita poissaoloon oikeuttavia dokumentteja ammattikorkeakoulun määrittämään ajankohtaan mennessä, opiskelija merkitään läsnäolevaksi ja lukuvuosi kuluttaa hänen tutkinnon suorittamisaikaansa.