Siirry sisältöön

Opiskelijavalinta, YAMK-koulutukset

Tällä sivulla on ohjeet valintatehtävien tekemiseen. Ohjeet koskevat kevään 2023 yhteishakua, ja ne päivitetään koskemaan kevään 2024 yhteishakua lähempänä hakuaikaa.

Ylempänä sivulla on sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutusten valintatehtävien ohjeet ja alempana humanistisen ja kasvatusalan YAMK-koulutuksen (tulkkaustoiminnan kehittäminen YAMK) valintatehtävien ohjeet.

Valintatehtävän ohjeet, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Olet hakemassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen. YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä (1 op = 27 tuntia opiskelijan työnä), josta 30 op muodostuu opinnäytetyöstä. Koulutukset toteutetaan verkko-opintoina, joihin sisältyy myös aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkkoympäristössä sekä itsenäistä opiskelua. Arvot, yhteisöt ja etiikka -koulutukseen tulee sisältymään korkeintaan viisi lähiopetuspäivää Helsingin kampuksella. Näistä enintään kolme sijoittuu syksyyn 2023.

Opiskelijavalinta tapahtuu valintatehtävän (tutkimus-/kehittämistehtävän suunnitelma ja motivaatiovideo) perusteella.

Jos haet useampaan Diakin YAMK-koulutukseen, palauta valintatehtäväsi erikseen kuhunkin hakukohteeseen.  Voit hyödyntää samaa tutkimus-/kehittämistehtävän suunnitelmaa hakiessasi näihin koulutuksiin: Monialainen ja yhteensovittava johtaminen 90 op, Arvot, yhteisöt ja etiikka 90 op ja Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen 90 op, mikäli suunnitelma soveltuu haettavan koulutuksen sisältöön ja opetussuunnitelmaan.

Motivaatiovideo sinun pitää tehdä erikseen jokaiseen haettavaan koulutukseen.

Valintatehtävän sisältöön ei anneta tämän ohjeistuksen lisäksi muita ohjeita.

Täytä yhteishaun hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa hakuaikana 15.–30.3.2023 klo 15.00 mennessä. Palauta valintatehtäväsi (tutkimus-/kehittämistehtävän suunnitelma ja motivaatiovideo) torstaihin 6.4.2023 klo 15.00 mennessä Opintopolun hakulomakkeelle. Tehtävän palauttamiseen ei anneta lisäaikaa, eikä sitä voi täydentää määräajan jälkeen.

Valintatehtävän ohjeet

Valintatehtävä on kaksiosainen. Se koostuu

1) tutkimus-/kehittämistehtävän suunnitelmasta

2) motivaatiovideosta.

Valintatehtävän kokonaispistemäärä on 0-40. Alin hyväksytty pistemäärä on 16 pistettä.

1) Tutkimus-/kehittämistehtävän suunnitelma

Valintatehtävän ensimmäinen osa on YAMK-tutkintoon liittyvän tutkimus-/ kehittämistehtävän suunnitelma, toisin sanoen opinnäytetyön suunnitelma. Opinnäytetyö on koko koulutuksen kestävä prosessi ja se on yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä toteutettu kehittämistehtävä. Opinnäytetyö kytkeytyy työelämän kanssa tehtävään tutkimus-, kehittämis- ja muutostyöhön.

Millainen työelämän tutkimus- tai kehittämisidea sinulla on? Laadi ideasta opinnäytetyön suunnitelma.

Opinnäytetyön suunnitelma valintatehtävänä on yksilötyö. Useampi henkilö ei voi käyttää/palauttaa samaa suunnitelmaa. Valintatehtävänä tehty opinnäytetyön suunnitelma voi poiketa opintojen alussa tarkentuvasta opinnäytetyön suunnitelmasta.

Opinnäytetyön suunnitelman enimmäispituus on 5 sivua lähteineen (+kansilehti). Riviväli on 1, fontti Times New Roman, ja kirjasinkoko 12. Reunusten leveys ja korkeus on 2,5 cm. Suunnitelma palautetaan joko Word- tai PDF-muodossa.  Kirjoita tehtävä suomeksi. Nimeä tehtävä seuraavasti: Sukunimi, etunimi, valintatehtävä ja haettavan koulutuksen nimi.

Suunnitelman tulee rakentua (ainakin) seuraavista osista:

 • Aiheen nimi, mahdollinen työelämäkumppani.
 • Aiheen valinnan perustelut: aiheen ajankohtaisuus ja sen yhteys haettavan koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä työelämän kehittämistarpeisiin.
 • Työn tarkoitus, tavoite ja tutkimus-/kehittämistehtävän lyhyt kuvaus.
 • Tutkimus- tai kehittämistyössä käytettävät menetelmät perusteluineen.
 • Eettiset näkökulmat aiheeseen, kohderyhmään ja valittuihin menetelmiin liittyen.
 • Opinnäytetyön alustava aikataulu ja arvio tarvittavista resursseista.
 • Kaikissa osioissa tulee olla asianmukaiset lähdeviitteet.
 • Lähdeluettelo

Opinnäytetyön voi tehdä erilaisissa kehittämisympäristöissä. Tutustu alla oleviin kuvauksiin (mahdollisuuksiin) ja valitse itsellesi sopiva aihepiiri opinnäytetyön suunnitelmaa varten:

Diakin hankkeet

Tutustu Diakin tutkimus- ja kehittämistoimintaan tästä linkistä.

Löytyykö Diakista hanke, jossa haluaisit kartuttaa hanke- ja projektityön osaamistasi ja tehdä opinnäytetyön suunnitelman?

Osa Arvot, yhteisöt ja etiikka -tutkinnon opinnäytetyöseminaareista tulee keskittymään muun muassa seuraaviin tutkimusteemoihin:

  • Seurakuntien toimintakulttuurin muutos ja alueelliset kehitystrendit. Pitkittäistutkimuksen ensimmäinen raportti julkaistiin syksyllä 2022, se löytyy täältä.
  • Kirkon alaa opiskelevien arvojen ja identiteetin murros sekä kirkon työn vetovoima.
  • Katsomusosaamisen tarve ja asiantuntijuus.
  • Diakonia, kasvatus ja merkitykselliset yhteisöt -seminaari on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston teologian osaston graduseminaarin kanssa.

Osa Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen -tutkinnon opinnäytetyöseminaareista tulee keskittymään muun muassa seuraaviin tutkimusteemoihin:

  • Taide- ja luontoperustainen yhteisötyö ekologisessa siirtymässä. Aihetta tutkitaan Ylä-Kainuussa toimivan Mustarinda-seura ry:n Taidelähtöisellä yhteisötyöllä ekososiaalista hyvinvointia -kehittämishankkeessa (ESR+), jossa Diak toimii hankekumppanina.
  • Yhteisölähtöinen työ eri väestöryhmien kanssa.
  • Globaalin ja paikallisuuden keskinäisriippuvuuksien tutkimus.
Oman työyhteisön hankkeet ja muu kehittämistoiminta

Millaisia ovat oman organisaatiosi kehittämistarpeet tai millaista uudistamistyötä organisaatioissasi olisi tarpeen tehdä?

Muu työelämän kehittämistoiminta

Voit valita opinnäytetyön suunnitelman aiheeksi myös jonkin muun ajankohtaisen työelämän kehittämiskohteen.

Suunnitelman arviointikriteerit

Opinnäytetyön suunnitelmaan tulee sisällyttää vaadittavat osiot perusteluineen. Suunnitelman arviointikriteerit ovat:

 1. Aiheen ajankohtaisuus ja merkittävyys työelämän kehittämisessä perusteluineen
 2. Aiheen soveltuvuus haettavan koulutuksen sisältöön
 3. Tehtävän asettelun selkeys ja sen tutkimuksellisuus ja/tai kehittämislähtöisyys
 4. Suunnitelman rakenne on ohjeiden mukainen, selkeä ja looginen.
 5. Selkeä kieliasu ja lähteiden käyttöaiheen ja tutkimusmenetelmien perusteluissa.

2) Motivaatiovideon ohjeet

Olemme kiinnostuneista, miten haluat kehittää ammatillista osaamistasi. Kerro motivaatiovideossa, miksi juuri tämä YAMK-tutkinto palvelee osaamisesi kehittämistä.

Tee esim. kännykällä suomenkielinen video (max. 5 min ja 1 GB), jossa

 1. kerrot videon aluksi nimesi ja mihin tutkintoon olet hakemassa.
 2. kuvailet, miten ajattelet hyödyntäväsi YAMK-opinnoissa hankittua osaamista nyt ja tulevaisuudessa.
 3. kuvailet ja arvioit kohdallasi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
 4. kuvailet ja arvioit oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

Tallenna kuvaamasi suomenkielinen motivaatiovideo (max. 5 min ja 1 GB) Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä.


Valintatehtävän ohjeet, humanistisen ja kasvatusalan ylempi AMK

Olet hakemassa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavaan koulutukseen opiskelijaksi. YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä (1 op = 27 tuntia opiskelijan työnä), josta 30 op muodostuu opinnäytetyöstä. Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna, jossa on myös aikaan sidottua opetusta ja ohjausta.

Opiskelijavalinta tapahtuu valintatehtävän (tutkimuksellinen kehittämistehtävä ja motivaatiovideo) perusteella.

Täytä yhteishaun hakulomake www.opintopolku.fi  osoitteessa hakuaikana 15.–30.3.2023 klo 15.00 mennessä. Palauta valintatehtäväsi (tutkimuksellisen kehittämistehtävän suunnitelma ja motivaatiovideo) 6.4.2023 klo 15.00 mennessä hakulomakkeen liitteenä Opintopolussa. Tehtävän palauttamiseen ei anneta lisäaikaa, eikä sitä voi täydentää määräajan jälkeen.

Jos haet tähän koulutukseen sekä Diakin että Humakin hakukohteisiin, palauta vain yksi valintatehtävä hakulomakkeelle. Jos olet hakukelpoinen sekä Diakiin että Humakiin, ylemmäksi sijoittamasi hakukohteen ammattikorkeakoulu vastaa tehtävän arvioinnista. Saat tuloksen kumpaankin hakukohteeseen. Huom. asioimistulkit voivat hakea vain Diakin hakukohteeseen.

Valintatehtävän ohjeet

Valintatehtävä on kaksiosainen. Se koostuu

 1. tutkimuksellisen kehittämistehtävän suunnitelmasta
 2. motivaatiovideosta.

Valintatehtävän kokonaispistemäärä on 0-40. Alin hyväksytty pistemäärä on 16 pistettä.

1. Tutkimuksellisen kehittämistehtävän suunnitelma

Pohdi tulkkausalan työkenttää ja valitse siihen liittyvä yhteiskunnallinen ilmiö. Sisältyykö siihen epäkohta, johon haluat puuttua tai pulma, jonka aiot ratkaista?

Suunnittele tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jonka voisit toteuttaa noin 20 viikon (noin 800 työtuntia) projektina.

Tavoitteena on saada aikaan muutos eli ratkaista jokin ongelma tai kehittää jotain uutta.

Valitse kohderyhmä, johon toimenpiteet kohdistuvat.

Tee yksityiskohtainen ja mahdollisimman tarkka suunnitelma pohtien seuraavia näkökulmia:

Mitä kehittämistehtävä pitää sisällään? Mihin tarpeeseen kehittämistehtävä vastaa? Miksi teet juuri tätä kehittämistehtävää? Mitkä ovat tavoitteesi (huom. tavoitteiden tulee olla realistiset)? Millä menetelmillä ja toimenpiteillä saavutat tavoitteesi? Mikä on aikataulusi? Millaisilla resursseja kehittämistehtäväsi vaatii? Minkälaisia tuloksia odotat? Ketkä hyötyvät kehittämistehtäväsi tuloksista? Miten tuloksista tiedotetaan? Miten tuloksia hyödynnetään jatkossa?

Rakenne:

 • Aiheen nimi, mahdollinen työelämäkumppani.
 • Aiheen valinnan perustelut: aiheen ajankohtaisuus ja sen yhteys haettavan tutkinnon tavoitteisiin ja sisältöihin sekä työelämän kehittämistarpeisiin.
 • Työn tarkoitus, tavoite ja tutkimus-/kehittämistehtävän lyhyt kuvaus.
 • Tutkimuksellisessa kehittämistehtävässä käytettävät menetelmät perusteluineen.
 • Eettiset näkökulmat aiheeseen, kohderyhmään ja valittuihin menetelmiin liittyen.
 • Toteuttamissuunnitelman alustava aikataulu ja arvio tarvittavista resursseista.
 • Lähdeluettelo

Taustoita suunnitelmaasi perehtymällä lähdekirjallisuuteen ja kokoamalla sopiva tietoperusta. Muista perustella valintojasi. Muista viitata lähteisiin asianmukaisella tavalla (Humak: https://humak.libguides.com/viittausopas tai Diak: https://libguides.diak.fi/oskeopas/lahteet).

Suunnitelman arviointikriteerit

Tutkimuksellisen kehittämistehtävän suunnitelmaan tulee sisällyttää vaadittavat osiot perusteluineen. Suunnitelman arviointikriteerit ovat:

 1. Aiheen ajankohtaisuus ja merkittävyys työelämän kehittämisessä perusteluineen
 2. Aiheen soveltuvuus haettavan koulutuksen sisältöön
 3. Tehtävän asettelun selkeys ja sen tutkimuksellisuus sekä kehittämislähtöisyys
 4. Suunnitelman rakenteen selkeys ja johdonmukaisuus
 5. Kieliasu ja lähteiden käyttö.

Suunnitelman sopiva pituus on max. 1500 sanaa ilman lähdeluetteloa. Riviväli on 1, fontti Times New Roman, ja kirjasinkoko 12. Reunusten leveys ja korkeus on 2,5 cm. Kirjoita tehtävä suomeksi.

Tutkimuksellisen kehittämistehtävän suunnitelma (yksilötyö) palautetaan Opintopolun hakulomakkeelle joko Word- tai PDF-muodossa. Nimeä tehtävä seuraavasti: Sukunimi, etunimi, valintatehtävä ja haettavan koulutuksen nimi.

2. Motivaatiovideo

Olemme kiinnostuneita, miten haluat kehittää ammatillista osaamistasi. Motivaatiovideon avulla sinulla on mahdollisuus kertoa, miksi juuri tämä YAMK-tutkinto palvelee osaamisesi kehittämistä.

Kuvaa esim. kännykällä suomenkielinen video (max. 5 min ja 1 GB), jossa

 1. kuvailet, miten voit hyödyntää YAMK-opinnoissa hankittua osaamista nyt ja tulevaisuudessa.
 2. kuvailet ja arvioit kohdallasi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
 3. kuvailet ja arvioit oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

Kerro videon aluksi nimesi ja mihin tutkintoon olet hakemassa. Tallenna video Opintopolun hakulomakkeelle, jossa on tarkemmat ohjeet.


Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Lue esteettömyydestä ja yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.