Siirtohaku

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. (Ammattikorkeakoululaki)

Toisesta ammattikorkeakoulusta siirtyvältä opiskelijalta edellytetään, että hän on ollut lähtöammattikorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukuvuoden ja opintoja on kertynyt vähintään 55 op/lukuvuosi (ammattikorkeakoulututkinnot) tai vähintään 30 op/lukuvuosi (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot).

Opiskelija voi siirtyä suorittamaan vain samaa ammattikorkeakoulututkintoa. Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa vain toisessa ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija.

Siirto-opiskelijan on voitava suorittaa jäljellä olevat opinnot pääsääntöisesti opiskeluoikeusajassa. Siirto-opiskelijan opinto-oikeusaika on alkanut opiskelijan otettua paikan sitovasti vastaan lähtöammattikorkeakoulussa. Käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet siirtyvät opiskelijan mukana Diakiin.

Syksyn 2019 siirtohaku

Syksyn 2019 siirtohaku Diakiin järjestetään ajalla 1.–15.11.2019 Opintopolussa.

Siirtohaussa voi hakea seuraaviin Diakin koulutuksiin:

Helsingin-kampus


Oulun-kampus


Pieksämäen-kampus


Porin-kampus


Valintaperusteet

Siirto voidaan hyväksyä hakemuksen perusteella mikäli seuraavat yleiset valintaperusteet täyttyvät:

 • opiskelijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa ammattikorkeakoulussa
 • hakija on ollut lähtöammattikorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukuvuoden ja opinnot ovat edenneet päätoimisesti
 • tutkinto-ohjelmassa on vapaa opiskelupaikka
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista
 • hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja/tai mahdollisiin kokeisiin

Opiskeluoikeutta ei siirretä samana lukukautena (syyslukukausi 1.8.–31.12. tai kevätlukukausi 1.1.–31.7.), jolloin opiskelija on ottanut vastaan kyseisen opiskelupaikan. Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan päätöstä seuraavan lukukauden alussa.

Siirtoa hakevan opiskelijan tulee huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Siirtoa hakevia kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan laittaa paremmuusjärjestykseen

 • haastattelun
 • mahdollisen valintakokeen ja
 • aiemman opintomenestyksensä perusteella

Lisäksi on huomioitava, että opiskelija voi siirtyä toiseen ammattikorkeakouluun suorittamaan vain samaa tutkintoa samassa koulutuksessa.


Tarvittavat liitteet

Siirtohaussa hakevat lataavat Opintopolussa hakemuksensa liitteeksi virallisen, oppilaitoksen leimaaman opintosuoritusotteen ja virallisen, oppilaitoksen leimaaman opiskelutodistuksen, josta näkyy läsnä- ja poissaololukukaudet, 15.11.2019 klo 15 mennessä.


Soveltuvuusarviointi

Tarvittaessa hakija voidaan pyytää oppimis- ja työskentelyvalmiuksien sekä sosiaalisten valmiuksien arviointiin.

Tieto kutsumisesta soveltuvuusarviointiin lähetetään sähköpostitse viimeistään 19.11.2019. Soveltuvuusarviointi tapahtuu 26.11.2019 sillä kampuksella, johon hakija on hakenut siirtoa.


Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.