Siirry sisältöön

Sinustako ekososiaalisuuden edelläkävijä?

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (YAMK)
terveydenhoitaja (YAMK)
sosionomi (YAMK)

Hakuaika: 13.-27.3.2024

Laajuus: 90 op

Kesto: 2 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa myös 1,5 vuodessa.

Koulutus alkaa: syksyllä 2024

Opiskelupaikkakunnat: Verkossa, haku tapahtuu Helsingin-kampukselle. Hae Opintopolussa.

Opi rakentamaan inhimillisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia!

Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen -tutkinnosta valmistut kestävän siirtymän asiantuntijaksi, joustavasti verkossa. Kyseessä on sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto, joka lisää opiskelijoiden ymmärrystä ekososiaalisesta kehittämisestä. Tutkinto on Suomessa ensimmäinen laatuaan: koskaan aiemmin ei ole toteutettu ekososiaalisiin kysymyksiin keskittyvää YAMK-tutkintoa.

Koulutusohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta sosiaalisesti kestävästä hyvinvoinnista arvona ja tavoitteena. Koulutuksesta valmistuttuasi sinulla on kyky suunnitella, toteuttaa ja arvioida organisaation tai yhteisön kestävyyden eri ulottuvuuksia ja kehittää kestävää hyvinvointia yhdistäviä innovaatiota.  

Koulutuksesta valmistuttuasi osaat soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä ja teorioita sekä analysoida kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia (hyvinvointi, terveys, ympäristö ja talous) oman ammattialasi näkökulmasta ja kompleksisuuden käsitteistöä hyödyntäen. Olet sisäistänyt globaalin ja paikallisuuden yhteenkietoutuneisuuden sekä arvojen merkityksen transnationaalisessa maailmassa.  

Koulutuksesta valmistuttuasi osaat jäsentää kansallista hyvinvointipolitiikkaa ja palvelujärjestelmiä ekososiaalisessa viitekehyksessä sekä osaat analysoida ympäristöihin vaikuttavia syrjiviä ja kestämättömiä rakenteita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella, arvioida ja kehittää organisaation tai yhteisön kestävyyden eri ulottuvuuksia.  

Koulutuksen ydinsisällöt ovat  

 • Ekososiaalisen työn käytännöllinen ymmärtäminen  
 • Muuttuva hyvinvointi ja ekososiaalinen oikeudenmukaisuus 
 • Ekososiaalinen työorientaatio ja asiakastyö sekä yhteisöllinen vaikuttaminen 
 • Kestävä johtaminen moniarvoisessa kontekstissa 

Koulutuksen toteutus ja hakukelpoisuusvaatimukset

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina opiskelijalähtöisesti ja opinnoissa hyödynnetään työelämän oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt tukevat yhteistyötä opiskelijoiden, opetushenkilöstön, eri työelämän toimijoiden ja asiantuntijayhteisöjen välillä. Osa opinnoista on integroitu Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluihin.  

Opinnot sisältävät aikaan sidottua verkko-opetusta tai ohjausta. Aikaan sidottu opetus/ohjaus ajoitetaan iltapäiviin klo 15–19. Lisäksi opintoihin kuuluu sekä itsenäistä että tiimityöskentelyä tiimien sopimina aikoina. Opinnot on mitoitettu päätoimiseksi opiskeluksi.

Opiskeluaika on 2 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa myös 1,5 vuodessa. 

Hakukelpoisuus

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

 • sairaanhoitaja (AMK) 
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö 
 • terveydenhoitaja (AMK) 
 • sosionomi (AMK) 
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö 
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö 
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus 
 • geronomi (AMK)
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
 • kasvatustieteen kandidaatti tai maisteri 
 • teologian kandidaatti tai maisteri 
 • terveystieteiden kandidaatti tai maisteri 
 • yhteiskuntatieteiden kandidaatti tai maisteri tai valtiotieteiden kandidaatti tai maisteri 
 • soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huom. ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. 

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän AMK-tutkinnon (sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta. Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa. 

Huom. viimeiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat valmistuneet 2000-luvun alussa. Ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto. 


Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta YAMK-tutkintoon Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen tehdään valintatehtävän (yksilötehtävä) perusteella. Valintatehtävän ohjeistus löytyy tältä sivulta.

Lue lisää koulutuksesta

Tarina
Tämä on tulevaisuusorientoitunut koulutus. Se vastaa ennakoiden siihen tarpeeseen, millaista osaamista sosiaali- ja terveysalalla tulee tulevaisuudessa olla
Tutustu koulutukseen