Siirry sisältöön

Urasuunnittelu opinnoissa

Urasuunnittelu on hyvä käynnistää jo opintojen alkuvaiheessa. Urasuunnittelun voi aloittaa pohtimalla omaa tähänastista osaamista esim. elämänjanan kautta. Mitä olen tehnyt, mitä olen harrastanut ja mitkä ovat olleet erityisiä kiinnostukseni kohteita? Näiden takaa löytyy usein osaamista, jonka sanoittaminen on oleellista osaamisen tunnistamiseksi. Ammatillisen osaamisen peilinä toimivat myös alakohtaiset kompetenssit. On hyvä aloittaa pohtimalla mitkä ovat osaamisesi kärkipisteet ja tunnistaa ne. Tärkeää on myös miettiä omat toiveet, tavoitteet ja suunnitelmat uralle.

Omaan urasuunnitteluun opiskelujen aikana vaikuttaa mm. harjoittelupaikat, opinnäytetyön aihe ja millaisia yhteistyökumppaneita erilaisissa kurssitehtävissä käyttää sekä minne hakeutuu kesätöihin.

Koulutusalakohtaisesti suuntaavilla (sos. ala ja viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus) tai syventävillä (terveysala) opinnoilla voit syventyä tiettyyn, sinua kiinnostavaan alaan tai asiakasryhmään. Mikäli et tiedä minne haluat suuntautua, on hyvä valita suuntautumisvaihtoehdoista itselle mielenkiintoisin ja sellainen, jonka koet auttavan tulevaisuudessa monilla eri urilla.

Opiskelijakunta on todella moninainen. Toiminnassa pääsee ehkä ensimmäistäkin kertaa tekemään todella moninaisen porukan kanssa töitä.

 

Osaamisen kartoittaminen

 • Osaamisen kartoittaminen
  • Miten kartoitan osaamistani? Mitkä ovat vahvuuteni?
  • Miten kehitän omia vahvuuksiani ja vahvistan heikkouksiani
  • Missä oikeasti olen hyvä?
  • Mistä olen saanut kehuja ja kiitosta työssä tai harjoittelussa taikka kavereilta ja läheisiltä
  • Työnhaussa mieti mitkä näistä ovat työpaikkaan nähden olennaisimpia ja huomioi ne ansioluettelossasi.
 • Erilaiset uramahdollisuudet

Seuraavien teemojen alta löytyy lisää vinkkejä opintojen aikaisen urasuunnittelun tueksi.

Harjoittelu ja opinnäytetyö

Kaikista harjoittelupaikoista saat eväitä osaamisen laajenemiseen tai syvenemiseen ja voit oppia uutta itsestäsi sekä löytää uusia kulmia urasuunnitteluun.

Opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakouluopintojesi keskeisistä elementeistä ja sen tavoitteena on kehittää valmiuksia, joilla sovellat opinnoissa kertynyttä osaamistasi. Lisäksi opinnäytetyön kautta kykysi soveltaa tätä osaamista ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä kehittyy. Opinnäytetyölle on mahdollista valita näkökulma, jolla haluat kartuttaa tiettyä osaamista myös urasuunnittelusi näkökulmasta. Mikäli lähdet tekemään aihetta ns. valmiista aiheesta, esim. Diakin hankkeesta, kartutat niin ikään arvokasta projektiosaamista, työelämäosaamista sekä jonkun aihealueen erityisosaamista myös urasuunnittelua ajatellen.

AMK opinnäytetyössä oleellista on työelämälähtöisyys. Opinnäytetyön työelämäkumppani verkostoineen onkin yksi merkittävimmistä opintojenaikaisista työelämäverkostosta. Yhteistyökumppanin voi löytää esimerkiksi harjoitteluista, muiden kurssien yhteistyötahoista tai oske-torilta. Saatat alkaa huomaamaan yhteistyötahoja jo ensimmäisiltä kursseilta lähtien, joten pidä ne ajatuksissasi kun opinnäytetyö prosessi alkaa. Opinnäytetyön aihevalinnasta lisää Opinnäytetyö-sivustolta.

Palaute urasuunnittelun tukena

Opintojen aikana tulet tekemään itsetutkiskelua asioista, joissa olet hyvä ja joita haluat kehittää sekä asioista, mitkä kiinnostavat sinua eniten. Itsetutkiskelun lisäksi on tärkeä kerätä palautetta, miten muut sinut näkevät. Tässä loistavina peilinä toimivat harjoitteluiden arvioinnit sekä tiimitehtävien tiimiprosesseista sekä tuotoksista saamasi palaute. Ne kannattaa ottaa lahjana ja kerätä talteen itselle.

Palautteiden pohdinnat vievät sinua eteenpäin myös omassa urasuunnittelussa. Pohdi millaisia asioita haluat palautteiden valossa itsessäsi ja osaamisessasi kehittää ja suuntaa esim. harjoitteluihin, oppimis- ja työtehtäviin, jossa näiden kehittäminen on mahdollista. Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on merkittävää myös työnhaun kannalta.

Verkostoituminen opintojen aikana

Nykypäivänä verkostoitumisen merkitys kasvaa koko ajan, sillä suuri osa työpaikoista hankitaan verkostojen kautta. Verkostojen kautta voi myös saada uutta tietoa työelämästä ja erilaisista uramahdollisuuksista. Tästä syystä kontaktien muodostaminen kannattaa aloittaa jo opintojen aikana esimerkiksi työharjoitteluissa ja projekteissa sekä tutustumalla opiskelijakollegoiden kanssa. Verkostoja voi hahmottaa ja dokumentoida itselle vaikka henkilökohtaiseen ammatilliseen verkostokarttaan, jonne liittää myös yhteystietoja myöhempiä mahdollisia yhteydenottoja ajatellen.

Uusia verkostoja voi luoda seminaareissa ja erilaisissa oman alan tapahtumissa. Verkostoitumisessa kannattaa myös hyödyntää monipuolisesti eri somekanavia, esimerkiksi oman alan some-ryhmät, LinkedIn ja Facebook. Oma verkosto voi muodostua useista elämän eri osa- alueista, kuten työn, opiskelun, henkilökohtaisen elämän ja vapaa-ajan kontakteista.

 

Tukea omasta mentorista

Opintojen loppupuolella monet työelämään, omaan ammatillisuuteen ja valmistumiseen liittyvät kysymykset aktivoituvat uudella tavalla. Vaikka valmistumista on odottanut, voi valmistumisvaihe ja työelämään siirtyminen herättää myös monenlaisia yllättäviäkin tunteita ja ajatuksia. Niitä olisi tärkeä saada jakaa jollekin, joka ymmärtää ja joka on käynyt läpi samoja vaiheita.

Diakin mentorointiohjelmassa sinulla on mahdollista saada Diakin alumnista, eli Diakista valmistuneesta itsellesi mentori. Mentorointi tarkoittaa ohjausta ja tukea, jota kokeneempi henkilö antaa kehityshaluiselle mentoroitavalle, eli aktorille. Mentorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja tapaamisajat sovitaan sinun (aktorin) ja mentorin kesken. Prosessi kestää yhden lukukauden sisältäen aktoreiden ja mentoreiden yhteisen aloitus- ja lopetustapaamisen sekä noin viisi kahdenkeskistä tapaamista. Jos kiinnostuit, täytä hakemus.

Mentorointi voi auttaa pohtimaan esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

Puhekuplia, joissa kysymyksiä urapohdintoihin liittyen.