Siirry sisältöön

Mihin tutkintoni työllistää?

Olet valmistumassa ammattiin, jolla voi sijoittua monenlaisiin eri työtehtäviin. Vaihtoehtojen kirjo on laaja, mikä voi tehdä urasuunnittelusta haastavan projektin. Opintojen aikana kannattaakin kartuttaa tietämystä, mitä kaikkea tutkinnollasi voi tehdä.

Sosiaaliala

Sosionomi (AMK)

Sosionomin tutkinto mahdollistaa moninaiset työllistymisvaihtoehdot. Sosionomi voi työllistyä julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille, aina lapsi- ja nuorisotyöstä vanhustyöhön. Sosionomi voi työllistyä esimerkiksi päihde-, mielenterveys-, vammais- tai perhetyön pariin. Työnantajat voivat olla kunnallisia tai valtiollisia tahoja, järjestöjä tai yrityksiä.

Sosionomi (AMK), diakoniatyö

Sosionomin tutkinnon monialaisten työllistymisvaihtoehtojen lisäksi Sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutukseen sisältyvät kirkolliset opinnot (90 op) antavat valmiudet työskennellä Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa diakonian virassa sekä muissa diakonian asiantuntijatehtävissä. Työnantajina voivat olla myös erilaiset järjestöt ja yhdistykset, jotka tekevät diakoniatyötä. Vaikka koulutukseen hakeutuvalta ei edellytetä kirkon jäsenyyttä, kirkon virkaan edellytetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys. Tutustu lisää, millainen työnantaja kirkko on.

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö

Sosionomin tutkinnon monialaisten työllistymisvaihtoehtojen lisäksi Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö -koulutus kouluttaa sekä sosionomin tehtäviin että kirkon nuorisotyöhön. Sosionomi (AMK) -nuorisotyönohjaaja on kristillisen kasvatuksen ja kasvun tukemisen ammattilainen. Hän kohtaa työssään erilaisissa tilanteissa olevia lapsia, nuoria ja perheitä. Koulutus antaa opiskelijalle vahvat ammatilliset valmiudet kohdata erilaisia ihmisiä ja ymmärtää heidän elämäntilanteitaan.

Kirkon nuorisotyö on luonteeltaan sekä ennalta ehkäisevää että etsivää työtä. Sosionomi (AMK) -nuorisotyönohjaaja suunnittelee, toteuttaa ja kehittää erilaisia toimintamuotoja yhteistyössä nuorten ja eri toimijoiden kanssa. Vaikka koulutukseen hakeutuvalta ei edellytetä kirkon jäsenyyttä, kirkon virkaan edellytetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys. Tutustu lisää, millainen työnantaja kirkko on.

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Sosionomin tutkinnon monialaisten työllistymisvaihtoehtojen lisäksi Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus koulutus antaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden sekä kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja on kasvattaja, jonka työn keskiössä ovat lapset ja perheet. Hänen tehtävänään on organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen eli lapsi- ja perhetyön toimintaa. Työhön kuuluu ryhmätoimintaa, yksilöiden kohtaamista ja yhteistyötä kotien kanssa. Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii seurakunnassa varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu kasvatus- ja perhetyön ja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Hän toimii yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja eri järjestöjen kanssa. Vaikka koulutukseen hakeutuvalta ei edellytetä kirkon jäsenyyttä, kirkon virkaan edellytetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys. Tutustu lisää, millainen työnantaja kirkko on.

Töissä.fi -sivustolta löytyy lisää tietoa erilaisista nimikkeistä, joihin voit sosionomina työllistyä. Tutustu myös Talentian julkaisuihin vastavalmistuneiden urapoluista ja työuraselvityksestä.

Sosionomi (AMK) kirkon varhaiskasvatus -koulutus antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen tehtäviin myös opetus- ja sivistystoimeen kunnissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. Lue lisää varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvasta.

Terveysala

Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitajana voit toimia perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, avohoitopalveluissa, potilas- ja kansalaisjärjestöissä, erilaisissa kehittämishankkeissa sekä itsenäisenä yrittäjänä. Terveydenhoitajan tutkintosi antaa sinulle perusvalmiuksia myös hoitotyön asiantuntijatehtäviin.

Työpaikkasi voi olla esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvoloissa, työterveyshuollossa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, kotihoidossa, avovastaanotoilla, terveyskeskuksissa, sairaaloiden vuodeosastoilla, poliklinikoilla, kuntoutus- ja hoitokodeissa, lääkäriasemilla, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävissä, tutkimustehtävissä tai kansainvälisissä tehtävissä.

Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto antaa valmiudet työskennellä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalihuollossa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä sekä erilaisissa projekti- ja kehittämistehtävissä sekä kansainvälisissä tehtävissä. Laaja-alaisen koulutuksen ansiosta opiskelijalla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksesta valmistuneilla on monipuoliset valmiudet erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Heillä on hyvät valmiudet potilaan kanssa käytävään vuorovaikutukseen esimerkiksi saattohoidossa tai tilanteissa, joissa potilaalla on parantumaton sairaus.

Kirkon työssä diakonissat voivat puolestaan hyödyntää terveysalan osaamistaan esimerkiksi vanhusten, lasten tai kehitysvammaisten parissa työskennellessään. Kirkon ja seurakunnan työntekijänä diakonissa toimii tiiviisti yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa. Vaikka koulutukseen hakeutuvalta ei edellytetä kirkon jäsenyyttä, kirkon virkaan edellytetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys. Tutustu lisää, millainen työnantaja kirkko on.

Töissä.fi -sivustolta löytyy lisää tietoa erilaisista nimikkeistä, joihin voit terveydenhoitajana tai sairaanhoitajana työllistyä.

Tulkkausala

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus

Tulkki (AMK) työllistyy kunnallisiin tai yksityisiin tulkkiyrityksiin tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hän tekee työtä viranomaisympäristöissä koulutuksen ja opetuksen, sosiaali- ja terveystoimen, maahanmuuttoasioiden sekä poliisi- ja oikeustoimen ympäristöissä. Hän saa koulutuksessa myös valmiudet kääntää asiatekstejä sekä tehdä terminologista sanastotyötä. Hän voi toimia asiantuntijana oman kielensä tai kulttuurinsa ohjaustehtävissä tai hän voi työllistyä maahanmuuton alalla esimerkiksi vastaanottokeskuksissa haastattelu- tai ohjaustehtäviin. Koulutus vastaa laaja-alaisesti maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviin kääntämisen ja tulkkauksen sekä kieli- ja kulttuuriasiantuntijuuden tarpeisiin.

Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Tulkki työskentelee monenlaisissa eri tilanteissa, joissa osallistujilla ei ole yhteistä kieltä tai heidän on vaikea ymmärtää toisiaan, esimerkiksi erilaisissa työelämän tilanteissa, opiskelutulkkina, asioimistulkkina sekä harrastus- ja virkistystoiminnassa.

Tulkki (AMK) työllistyy joko tulkkaustehtäviin, kommunikaatio-ohjaukseen tai alan asiantuntijatehtäviin vaikkapa järjestöihin. Valmistunut voi työllistyä viittomakielen tai puhevammaisten tulkkina tulkkauspalvelua tuottavan yrityksen palvelukseen tai toimia yrittäjänä.

Lisäksi tulkki (AMK) voi työskennellä puhetta tukevien menetelmien ohjaus- ja opetustehtävissä tai Kelalla välitys- tai tulkkaustehtävissä. Tulkki voi toimia myös kirjoitustulkkina suoritettuaan kirjoitustulkkauksen opinnot sekä saavutettuaan vaadittavan taitotason. Ammattikorkeakoulusta valmistuvalla tulkilla on myös hyvät valmiudet toimia monenlaisissa kommunikaatiota koskevissa asiantuntijatehtävissä yritysten, organisaatioiden tai järjestöjen palveluksessa.

Töissä.fi -sivustolta löytyy lisää tietoa erilaisista nimikkeistä, joihin voit tulkkina tai viittomakielentulkkina työllistyä.

YAMK-tutkinnot

Koulutus antaa valmiuksia toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä sekä mahdollisuuden toimia alakohtaisissa opetustehtävissä edellyttäen opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla. Tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala

Katso, minne Sosionomi (YAMK) tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet

Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Katso, minne Sairaanhoitaja (YAMK) tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet

Tulkkaustoiminnan kehittäminen (ylempi AMK)

Valmistuneet toimivat mm. tulkkaustoiminnan kehittämisen asiantuntijoita kehittämis- ja johtamistehtävissä sekä koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia käyttää tutkivaa, kehittävää ja innovatiivista työotetta työelämän muutosprosessien hallinnassa. Hankkimiensa taitojen avulla valmistuneet osaavat edistää toimialan työelämän muutosprosesseja. Opinnot antavat valmiudet tulkkaustoiminnan ja tulkkausalan yritysten kehittämiseen sekä osaamisen soveltamiseen sekä kansallisissa että kansainvälisissä ympäristöissä. Koulutus antaa yhteistyövalmiuksia myös mm. tulkkauspalvelun järjestäjien ja tulkkausalan yritysten, yrittäjien ja tulkkien vuorovaikutukseen.

Yrittäjyys työllistymisen väylänä

Yrittäjyyden kautta on mahdollista myydä omaa erityisosaamistaan tai toteuttaa unelmaansa. Yrittäjänä sosiaali- ja terveysalalla voit esim. täydentää kunnallisia palveluita tai tarjota niille vaihtoehtoja. Syyt ryhtyä yrittäjäksi ovat esim. itsensä työllistäminen, työn itsenäisyys tai omien arvojen mukainen tapa tehdä työtä. Tukea yrittäjyyden pohdintaan löytyy muun muassa TE-palveluista. Yrittäjyyteen johtavat polut käynnistyvät usein sivutoimisesti, kevytyrittäjyyden kautta. Kevytyrittäjyyteen löytyy tukea monista palveluista, esim. Ukko-sivustolta.

”Kevytyrittäjyys antaa mukavan väylän yhdistää harrastustoiminta ja oma osaaminen. Se tuo vaihtelua ja auttaa jaksamaan päätoimisessa työssä!” Diakin alumni Tytti Jäppinen