Siirry sisältöön

Oma osaaminen

Osaamisen voidaan katsoa koostuvan tiedoista, taidoista, kokemuksista, asenteista ja verkostoista. Tietoa karttuu mm. opintojen aikana ja taitoa käytännön tekemisen kautta. Kokemuksen ajatellaan usein olevan työkokemusta, mutta osaamista tukevat myös elämänkokemus ja harrastukset.

Osaaminen voidaan määritellä yksilön pääomana ja jokaisen osaamisprofiili on ainutlaatuinen. Yksilön osaamisesta voidaan käyttää useita eri käsitteitä, kuten esimerkiksi taidot, kyvykkyys, pätevyys tai asiantuntemus. Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, itsetuntemus sekä uratoiveiden pohtiminen ovat tärkeä osa urasuunnittelua. Kaikki saamasi palaute ja arviointi auttavat myös osaamisesi tunnistamisessa. Tulevaisuuden työelämätaitoina korostuvat oman toiminnan ohjaaminen ja itsensä johtaminen, viestintä-, vuorovaikutus ja yhteistyötaidot sekä asiantuntijataidot. Omaa osaamista voi peilata opintojen aikana mm. näihin taitoihin, samoin kuin oman ammattialan osaamisvaatimuksiin eli kompetensseihin. Alakohtaiset kompetenssit löydät arviointi-osiosta alapalkista koulutuskohtaisesti.

Osaamisidentiteetti

Osaamisidentiteetti tarkoittaa käsitystä itsestä osaajana ja toimijana muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Osaamisidentiteetti tarkastelee ihmisen osaamista laajemmasta näkökulmasta kuin ammatti- identiteetti. Osaamisidentiteetin sanoittamisessa auttaa kun pohtii, millaisia taitoja, kykyjä ja ominaisuuksia ihmisellä on laajasti katsottuna, mikä häntä kiinnostaa ja motivoi.

Osaamisidentiteetin kehittyminen on elinikäinen prosessi, jonka aikana yksilö rakentaa ja muokkaa kuvaa itsestään toimijana. Se muotoutuu suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Osaamisidentiteetin rakentuminen on monikerroksinen ja moniulotteinen ilmiö. Se ei rakennu itsestään eikä ole itsestäänselvyys, vaan yksilön on kehitettävä sitä aktiivisesti. Osaamisidentiteettiä on oleellista muovata mielekkäällä tavalla kulloisenkin työtehtävän mukaan.

Osaamisen osa-alueet

Osaamista voi tarkastella mm. seuraavien osaamisen osa-alueiden jaottelulla:

Ammatillinen eli substanssiosaaminen

 • Oman alan perus- ja erityisosaaminen
 • Opinnoissa ja työsuhteessa opittu osaaminen
 • Tutustu oman alasi kompetensseihin

Geneeriset taidot

 • Metataidot kuten paineensietokyky, yhteistyötaidot ja tunnetaidot
 • Kognitiiviset taidot kuten kielitaito, oppimiskyky ja ongelmanratkaisutaidot
 • Resilienssi (mm. psyykkinen joustavuus-, palautumiskyky ja itsesäätelykyky)
 • Henkilökohtainen osaaminen

Yleinen työelämäosaaminen eli siirrettävä osaaminen

 • Osaaminen, joka siirtyy työpaikasta toiseen aina mukanasi
 • Siirrettävään osaamiseen sisältyy sekä pehmeitä että kovia taitoja
  • Koviin taitoihin voidaan lukea mm. Tietyn tietojärjestelmän hallinta
  • Pehmeisiin taitoihin kuuluvat mm. Organisointitaidot ja ajanhallinta, esiintymistaidot sekä asiakaspalvelutaidot

Digiosaaminen

 • Informaationlukutaito, etätyösovellukset, kommunikaatio sähköisesti, tietoturva
 • Ohjelmistojen ja eri alustojen hallinta.

Oman osaamisen sanoittaminen

Osaamisen sanoittaminen sisältää myös osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen.

Osaamisen tunnistaminen

Oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista voi lähteä kartoittamaan oman pohdinnan kautta. Mitä taitoja ja vahvuuksia tiedän minulla olevan? Lue lisää oman vahvuuskartan tekemisestä. Voit saada erilaisilla testeillä myös vahvistusta omaan osaamiseesi ja mahdollisesti löytää niiden kautta myös uusia näkökulmia.

Osaamisen sanoittaminen

Omaa osaamista voidaan sanoittaa esimerkiksi eri osa-alueiden kautta.

 • Identiteetin kautta esiin nousevat omat ominaisuutesi, valmiudet, tapa tehdä asioita sekä esimerkiksi arvot.
 • Taidoilla tarkoitetaan käytännöt tekemistä ja tiedon soveltamista sekä toteuttamista.
 • Kokemuksella tarkoitetaan työkokemusta, elämänkokemusta ja esimerkiksi harrastuksia.
 • Verkostot tarkoittavat kontakteja, yhteisöä ja ryhmiä, joihin kuulut.
 • Tahto tuo esiin asenteesi ja kiinnostuksen kohteesi.
 • Tiedon kautta tuot esiin asiantuntemuksesi mm. opintojen kautta.

Tutustu myös Sitran osaamisen näkyväksi tekemisen työkaluihin.

Itsensä brändäys ja hissipuhe

Oman osaamisen sanoittamiseen liittyy vahvasti myös se, minkälaisen henkilöbrändin luot itsellesi. Kuinka haluat, että muut ihmiset näkevät sinut ja mitä toivot, että sinusta puhutaan, kun et ole paikalla? Kaikilla meillä on jokin osa-alue, jossa olemme erityisen hyviä. Miten sinä voisit erottua taidoillasi ja vahvuuksillasi työnhaussa? Itsensä brändäämisellä markkinoit ja myyt omaa osaamistasi tehokkaasti työnhaussa.

Oman osaamisen voi tuoda esiin myös taidokkaalla hissipuheella. Lue täältä vinkkejä hissipuheen luomiseen: hissipuhe työnhaussa.

 

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan yksilön taitojen kehittämistä henkilökohtaisella tasolla sekä ammattitaidon syventämistä työuran aikana. Osaamisen kehittäminen voi liittyä tiettyihin, kohdennettuihin tavoitteisiin kuten uuden menetelmän oppimiseen tai yksittäisten tavoitteiden sijasta sitä voidaan tarkastella myös jatkuvana prosessina. Osaamistaan voi kehittää esimerkiksi erilaisilla kursseilla ja täydennyskoulutuksilla mutta myös itseopiskelemalla kuten lukemalla ammattikirjallisuutta ja seuraamalla ajankohtaisia keskusteluja esim. podcastit ja webinaarit.

Työelämän muutos vaatii uudenlaisia taitoja ja osaamista, joiden toteutumiseen koulutusjärjestelmän tulee vastata. Alakohtaisen osaamisen hallitseminen ei enää riitä vaan substanssiosaamisen, eli spesifin ja alakohtaisen osaamisen rinnalla opiskelijan tulisi omata laaja-alaista osaamista ja kykyä sopeutua muutoksiin.

Lähteet ja linkkejä