Avoin tiede ja tutkimus Diakissa

Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toimintaa) ohjaavat avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet.

TKI-toiminta perustuu avoimiin toimintamalleihin: aineistot ja tulokset ovat avoimia tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön rajoissa.

Noudatamme avoimuuden periaatetta myös menetelmien kuvauksessa, prosessien dokumentoinnissa ja julkaisutoiminnassa.

Diak on julkaissut avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Lisäksi kehitämme käytäntöjä aktiivisesti.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet nojaavat Diakin strategiaan ja tukevat strategiassa määriteltyjen arvojen ja vahvuuksien toteutumista.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet Diakissa

1. Noudatamme avoimia ja kestäviä käytäntöjä

TKI-toiminnassa noudatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita Suomen Akatemian suosittelemalla tavalla. Diak edellyttää eettisesti kestävien toimintakäytäntöjen noudattamista TKI-prosessin eri vaiheissa.

Diakin TKI-toiminnan prosessit ja TKI-toiminnassa hyödynnettävät sähköiset järjestelmät tukevat avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamista.

2. Kehitämme yhteistä TKI-toiminnan infrastruktuuria

Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattaminen avaa paikallisille, kansallisille ja kansainvälisille sidosryhmille ja verkostoille mahdollisuuden osallistua TKI-toiminnan aihioiden ideointiin ja työstämiseen, TKI-toiminnan toteuttamiseen ja tulosten arviointiin sekä sovellutusten kehittämiseen.

Tavoitteena on kehittää toimijoiden yhteistä TKI-toiminnan infrastruktuuria, johon kuuluvat muun muassa aineistojen hallinta, käyttö ja saavutettavuus sekä aineistojen jakamisen työvälineet ja palvelut.

TKI-toiminnassa osallisina olevia sidosryhmiä ja verkostoja perehdytetään käyttämään avoimia julkaisukanavia ja julkaisujen avointa rinnakkaistallentamista. Paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämiseksi.

3. Suosittelemme avoimuutta aineistojen, menetelmien ja tulosten kuvaamisessa

Diakin henkilöstö ja opiskelijat tuottavat ja käyttävät erilaisia aineistoja TKI-toiminnassa. Diak suosittelee avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamista TKI-toiminnan toteutusmenetelmien, aineistojen ja tulosten kuvaamisessa ja julkaisemisessa.

TKI-toiminnan avoimuudessa huomioidaan eettiset ja juridiset lähtökohdat ja sopimukset.

4. Julkaisemme avoimissa kanavissa

Diak edellyttää, että TKI-toiminnan julkaisut ja opinnäytetyöt ovat avoimissa julkaisukanavissa. Diakin julkaisut julkaistaan avoimesti verkossa, ja Diakissa tuotetut tutkimusartikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus-tietokantaan. Opinnäytetyöt julkaistaan Theseus-tietokannassa.

Diakilla on avoimen tieteen ja tutkimuksen julkaisuopas, jossa on ohje julkaisujen open access-julkaisemiseen ja julkaisujen rinnakkaistallentamiseen. Tutkimusaineistojen avoimeen tallennukseen on neuvontaa ja ohje.

5. Perehdytämme avoimen tieteen ja tutkimuksen käytäntöihin

Diakin henkilöstön, eritoten TKI-henkilöstön, perehdytykseen kuuluvat avoimen tieteen ja tutkimuksen ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet mukaan lukien aineistonhallintatavat. Diakin henkilöstölle tiedotetaan TKI-toiminnan rahoittajatahojen edellyttämistä avoimuuden vaatimuksista.

6. Huomioimme avoimen tieteen ja tutkimuksen opetuksessamme

Diakissa TKI-toiminnan opetukseen sisältyy avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden ja käytäntöjen opiskelu. Opetuksessa annetaan valmiuksia avoimen tieteen ja tutkimuksen linjausten näkökulmasta tutkimusaineiston hankinnasta (mm. lupa- ja suostumusmenettelyt), tutkimusaineiston hallinnasta (mm. avoimuus, eettisyys, luottamuksellisuus ja pitkäaikaissäilyvyys/-saatavuus) sekä tutkimustulosten ja julkaisujen avoimuudesta ja rinnakkaistallennuskäytännöistä.

7. Ohjaamme tutkimusaineistojen avoimuuteen

Diakilla on suositus tutkimusaineistojen avoimuudesta. TKI-toimijat ja opinnäytetyöntekijät vastaavat hyvästä tutkimusaineistojen hallintatavasta noudattamalla hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja lupamenettelyihin kirjattuja eettisiä sitoumuksia (esim. tietosuoja ja -turva).

Diak kehottaa TKI-toimijoitaan noudattamaan kansallisia suosituksia tutkimusaineistojen avoimesta lisensoinnista. Diak ohjaa aineistojen ja julkaisujen lisensoinnissa (mm. CC, ODC). Lisäksi Diak kehottaa TKI-toimijoitaan käyttämään sovittuja aineistojen pitkäaikaistallennuspaikkoja. Diakissa suunnitellaan tutkimusaineistojen metatietojen luettelointi- ja lataamispalvelujen käyttöönottoa.

8. Liitämme TKI-toiminnan hakemuksiin aineistonhallintasuunnitelman

Diakissa laadittaviin TKI-toiminnan hakemuksiin, esimerkiksi kehittämisprojektien ja tutkimusten suunnitelmiin, liitetään aineistonhallintasuunnitelma, jossa huomioidaan muun muassa aineistojen kerääminen, käsittely, säilytys, uudelleenkäyttö ja julkaiseminen sekä omistus- ja käyttöoikeudet.

Aineistonhallintasuunnitelman laadinnassa käytetään Suomen Akatemian ohjeistusta ja siinä voidaan hyödyntää DMPTuuli-järjestelmää.

Aineistonhallintasuunnitelman laadinta on erityisen merkityksellistä ja hyödyllistä, koska Diak toimii haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämäntilanteiden ja palvelujen kehittämiseksi. Aineistojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen edellyttävät aina osallistuneiden anonymiteetin varjelua.

9. Noudatamme avointa palveluperiaatetta

Diakin TKI-toimintaa kuvaa avoin palveluperiaate. Diak edellyttää avoimuuden periaatteen noudattamista TKI-toiminnan resursseissa, esimerkiksi TKI-aineistoissa, käyttöoikeuksissa. TKI-toiminnan sopimukset tehdään TKI-prosessien mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Diak edellyttää avoimuuden huomioimista sopimuksissa juridisten edellytysten tämän salliessa. Esimerkiksi aineistojen omistus- ja käyttöoikeuksia koskevissa sopimuksissa huomioidaan avoimuus ja pyritään välttämään perusteettomia aineistojen käytön rajoituksia.

10. Kehitämme avoimen tieteen ja tutkimuksen käytäntöjä aktiivisesti

Diak kehittää aktiivisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen sisältöjä ja käytäntöjä. Diak seuraa julkaisutoiminnan avoimuutta ja siitä kerätään kalenterivuosittain tietoja Diakin käyttämään hanke- ja julkaisurekisteriin.

Lisäksi Diak seuraa TKI-toimintansa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta muun muassa mediaseurannan avulla. Diak käynnistää TKI-aineistojen avoimuuden seurantakäytäntöjen laadinnan.


Avoimen tieteen ja tutkimuksen käytännöt Diakissa

  1. Diakissa työskentelevät vastaavat avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamisesta toiminnassaan ja muun muassa tuottamiensa aineistojen avoimuudesta.
  2. TKI-toiminnosta vastaava, kuten hankkeen tai projektin vastuullinen johtaja tai päällikkö, vastaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden toteutumisesta koko toiminnon toteutusprosessin ajan, sen eri vaiheissa.
  3. Ohjaava opettaja varmistaa, että opinnäytetyötä tai muuta ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvää TKI-tehtävää tekevä opiskelija on perehtynyt toiminnan edellyttämiin hyviin eettisiin käytäntöihin.
  4. Diakin johtoryhmä seuraa ja arvioi avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden toteutumista ja vastaa kehittämiskohteiden asettamisesta.
  5. Diakin TKI-toiminnoilta, kuten kehittämis- ja tutkimushankkeilta, edellytetään aineistonhallintasuunnitelmaa.
  6. Diakilaisten edellytetään julkaisevan ensisijaisesti avoimissa julkaisukanavissa ja julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-tietokantaan.
  7. Diakin opiskelija julkaisee opinnäytetyönsä Theseus-tietokannassa.
  8. Diakin innovaatiotoiminnan tulosalue sekä kirjasto- ja informaatiopalvelut ohjaavat Diakin toimijoita avoimen tieteen ja tutkimuksen edellyttämien käytäntöjen toteuttamisessa.
  9. Diak rakentaa yhdessä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa tutkimusaineistojen hallinnalle toimintaa palvelevan infrastruktuurin.