Siirry sisältöön

Rohkeasti avoin Diak – oppiminen, tutkimus, kehittäminen ja tieto

Diakin avoimuuden linjaukset tukevat strategiassa määriteltyjen arvojen ja vahvuuksien toteutumista. “Rohkeasti avoin Diak” on paitsi tavoite, myös lupaus edistää avoimuutta perusarvona kaikessa toiminnassamme.

Kehitämme rohkeasti avointa Diakia siten, että avoimuuden tavoitteet linkittyvät vahvasti myös kestävän ja vastuullisen toiminnan tavoitteisiin. Avoimuuden tavoitteet koskevat kaikkia korkeakouluyhteisömme toimijoita.

Kannustamme henkilöstöämme osaamisen ja tiedon jakamiseen sekä uuden tiedon syntymiseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) periaatteiden mukaisen toiminnan, opiskelijoiden ja työelämän osallistamisen, yhteiskehittämisen sekä saavutettavuuden eri keinoin. Olemme sitoutuneet TKI-toimintaan ja oppimiseen liittyvien aineistojen, tulosten ja julkaisujen avoimuuteen sekä mahdollisimman laajaan ja sujuvaan hyödynnettävyyteen ja saatavuuteen.

Diakin tie kohti rohkeasti avointa toimintakulttuuria on edennyt vuosien aikana määrätietoisesti. Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannassa vuonna 2022 Diak on tasolla 5 (AVOTT-seurannan 2022 tulokset).

Rohkeasti avoin Diak demokratisoi TKI-toimintaa ja opetusta sekä lisää toimintamme vaikuttavuutta osallistamalla ammattikorkeakoulun toimintaan aiempaa laajemman joukon oppijoita, kehittäjiä, tutkijoita ja kansalaisia. Tietoa tuottavien prosessien avaaminen edistää myös kestävää ja vastuullista kehitystä. Avoimessa kehittämisprosessissa tiedonkulku nopeutuu. TKI- ja opetuskäytännöt ovat läpinäkyviä ja eri toimijoiden mahdollisuudet vaikuttaa prosessiin tasa-arvoisempia.

Toimintakulttuurin avoimuudella tavoittelemme koko korkeakoulun tuottaman tiedon, materiaalin ja ympäristöjen saavutettavuutta sekä eri toimijoiden mahdollisuuksista osallistua korkeakouluyhteisön toimintaan.

Esimerkkejä Diakin avoimesta toimintakulttuurista:

 • Diak on jatkossa mukana CoARA liittoumassa. Yhteenliittymän tavoitteena on edistää tutkimusta kehittämällä uusia tutkijoiden arviointikriteerejä, menetelmiä ja työkaluja sekä foorumia toimintatapojen yhteiskehittämiselle.
 • Osallistava strategiaprosessi, johon kutsuttiin mukaan koko Diakin henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät rakentamaan strategiaa vuosille 2021 – 2030.
 • OSKE-torit (fyysiset ja virtuaaliset), joissa järjestetään säännöllisesti kohtaamisia ja yhteistyömahdollisuuksia työelämän edustajille ja opiskelijoille.
 • DiakHub yhteiskehittämisen toimintamallina.
 • Diakin henkilöstön Diak-infot ja johdon kampusvierailut avoimina keskustelufoorumeina johdon ja henkilöstön välillä.
 • E-kahvit.
 • Avoimet koulutukset ja webinaarit.
 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmä.
 • Neuvonta- ja opastuspalvelut henkilöstölle avoimen tieteen kysymyksissä.

Avoin tutkimus ja kehittäminen

Vahvuutemme on ammattikorkeakoululle tyypillisesti tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta, jossa tuloksia ja vaikutuksia syntyy tutkimuksen ja kehittämisen keinoin koko kehittämisprosessin aikana. Yksittäisen tutkimuksen tulosten viestimisen ja hyödyntämisen lisäksi korostamme yhteisöllisen prosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä TKI-hankkeen ideointivaiheesta hankkeen muotoiluun, toteutukseen ja tulosten vakiinnuttamiseen ja jatkojalostamiseen saakka. Diak noudattaa eettisesti kestäviä toimintakäytäntöjä TKI-prosessien kaikissa vaiheissa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avoimuuden avulla haluamme

 • vahvistaa yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa.
 • parantaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa.
 • edistää tutkijoiden ja kehittäjien avointa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa: opettajien ja opiskelijoiden; muiden alojen tutkijoiden ja kehittäjien; yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin; yhteiskunnallisten päättäjien ja kansalaisten.

Avoin oppiminen

Avoin oppiminen on Diakissa opetuksen ja oppimateriaalien avointa saatavuutta ja erilaisten oppimisen tapojen tunnustamista. Avoin oppiminen merkitsee myös erilaisten oppimismuotojen yhdistämistä, kuten ammattikorkeakoulun järjestämien opintokokonaisuuksien, työelämässä tapahtuvan oppimisen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarjoamien mahdollisuuksien liittämistä toisiinsa. Diakissa opettajia ja muita asiantuntijoita kannustetaan ja ohjataan avointen oppimateriaalien ja avointen opetuskäytäntöjen laatimiseen, hyödyntämiseen ja yhteiskehittämiseen oppimisprosessin aikana.

Avoin oppiminen tapahtuu usein digitaalista teknologiaa käyttäen. Digitaalisen teknologian käytöllä pystymme monipuolistamaan oppimistarjontaa, lisäämään opintojen saavutettavuutta ja opintoihin osallistumisen mahdollisuuksia sekä vahvistamaan opiskelun oppijalähtöisyyttä.

Diakissa toteuttava dialoginen muutospedagogiikka tukee avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjä.  Pedagogiikassa korostuvat avoimen oppimisen lähtökohdat, kuten osallistuminen, vuorovaikutus, yhteiskehittäminen, yhteisten näkemysten ja merkitysten rakentaminen sekä tietokokonaisuuksien hahmottamisen ja tiedon luominen.


Avoin tieto

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus

Diakonia-ammattikorkeakoulun oma julkaisutoiminta perustuu avoimuudelle. Julkaisemme avoimesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- sekä koulutustoiminnan tuottamat julkaisut sekä opinnäytetyöt verkkojulkaisuina. Diak tukee henkilökunnan avointa julkaisutoimintaa tarjoamalla ohjeita ja tukea avointen julkaisukanavien valinnassa ja käytössä sekä julkaisujen tuottamisessa.

Diakin tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus

Diakin henkilöstö ja opiskelijat tuottavat ja käyttävät erilaisia aineistoja TKI-toiminnassa. Tutkimukselliset aineistot ovat Diakissa avoimesti löydettävissä, saatavissa, käytettävissä ja jaettavissa (FAIR-periaate). Tutkimusaineiston hyvään ja vastuulliseen hallintaan kuuluu se, että tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa huomioidaan “niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä” -periaate.

Diak ohjaa aineistojen säilyttämisessä ja käyttöoikeuksien määrittelyssä (lisenssit). Lisäksi Diak edellyttää TKI toimijoitaan käyttämään sovittuja aineistojen tallennuspaikkoja sekä tallettamaan aineistojen metatiedot avoimesti saataville.

Oppimateriaalien avoimuus

Diak jakaa avoimesti TKI- ja opetustoiminnassa syntyneitä oppimateriaaleja. Oppimateriaalien tuottamisessa huomioidaan saavutettavuus ja esteettömyys. Oppimateriaaleja ja tietoa niiden sisällöistä jaetaan avoimesti. Oppimateriaalien tekijöille turvataan pedagoginen tuki sekä tarjotaan teknistä ja juridista (tekijänoikeudet, jakamiseen liittyvät lisenssit) ohjausta.


Mitä on avoin tiede ja tutkimus?

Diak on sitoutunut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025.

Lisäksi Diak on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa hyvän tieteellisen käytännön ohjetta (HTK).

Diakin tutkimuseettinen tukihenkilö on lehtori Mika Alavaikko, mika.alavaikko@diak.fi, puh. 040 745 2424

Lue lisää Diakin avoimen tieteen ja tutkimuksen käytännöistä Diakin avoimen tieteen ja tutkimuksen oppaasta.