Siirry sisältöön

Sinustako arvo-osaamisen ja etiikan asiantuntija?

Tutkintonimike:
sairaanhoitaja (YAMK)
terveydenhoitaja (YAMK)
sosionomi (YAMK)

Hakuaika:  ilmoitetaan myöhemmin

Laajuus: 90 op

Kesto: 1,5 – 2 vuotta.

Koulutus alkaa:  ilmoitetaan myöhemmin

Aloituspaikat: ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelupaikkakunnat: Helsinki. Koulutus järjestetään pääosin verkossa.

Opiskele alasi eettisten kysymysten ratkaisijaksi!

Arvoihin ja etiikkaan liittyvät kysymykset ovat aina läsnä työelämässä. Ne korostuvat erityisesti sosiaali- ja terveysalalla silloin, kun tehdään ratkaisuja johtamisesta sekä erilaisista palveluista ja siitä, keille niitä tarjotaan ja millä tavalla. Vaikka tekoäly tulee vastaamaan moniin käytännöllisiin ongelmiin, niin iso vastuu eettisten kysymysten ratkaisemisesta jää tulevaisuudessakin ihmisille.

Arvot, yhteisöt ja etiikka on sosiaalialan YAMK-tutkinto, joka painottuu nimensä mukaisesti arvojen ja etiikan perusteisiin ja niiden soveltamiseen, yhteisötyöhön ja yhteisöllisiin menetelmiin sekä uskontolukutaitoon ja uskontodialogiin.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla, kolmannella sektorilla tai kirkossa työskentelevien osaamisen syventämiseen. Sote-alojen samoin kuin kirkon alan ammatillinen asiantuntijuus edellyttää kykyä johtaa ja kehittää työtä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Arvo-osaaminen ja etiikan perusteiden tunteminen antaa niihin lisäsyvyyttä. Työelämässä kohdataan yhä enemmän uskontoon, arvoihin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä, joissa ammattilaiset tarvitsevat laajaa osaamista.

Koulutuksessa voi tehdä valintoja, jotka suuntaavat osaamista johtamiseen ja esihenkilötyöhön tai työelämän kehittämiseen ja asiantuntijuuden vahvistamiseen. Yksi valintamahdollisuus johdattaa yhteisiin opintoihin (20 op) Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden kanssa. Tämän kokonaisuuden nimi on Diakonia, kasvatus ja merkityksellisen yhteisön rakentaminen.

Koulutuksesta valmistuttuasi sinulla on sekä teoreettista että menetelmällistä tietoa yhteisölähtöisistä työtavoista sekä yhteisöjen kehittämisestä. Saat valmiuksia jäsentää ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin sekä oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä etsiä ratkaisuja ammattialasi eettisiin kysymyksiin. Saat tietoa perusteista ja mahdollisuuksia soveltaa oppimaasi. Koulutus antaa sinulle valmiuksia analysoida uskonnon ja katsomusten merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa ja rakentaa dialogia sekä kehittää työkäytäntöjä moniuskontoisissa ympäristöissä.

Koulutuksen ydinsisällöt ovat:

 • Arvot, etiikka, ihmisoikeudet, uusimmat kristinuskon tulkinnat
 • Yhteisölliset työmenetelmät, ihmisten kohtaaminen
 • Uskontolukutaito ja uskontodialogi

Koulutuksen tarkoituksena on vastata niihin haasteisiin, joita kirkon ja yhteiskunnan muuttuva toimintaympäristö asettaa.

Kansainvälinen näkökulma asioihin läpäisee koko koulutuksen ja koulutuksessa voi vierailla vieraskielisiä luennoitsijoita.

Koulutus toteutuu pääosin verkossa ja siihen tulee sisältymään korkeintaan viisi lähiopetuspäivää Helsingin kampuksella. Näistä enintään kolme sijoittuu syksyyn 2023.


Koulutuksen antama kelpoisuus

Ylempi AMK-tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia myös opetustehtävissä edellä mainituilla aloilla, mutta tämä edellyttää opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla.

Koulutus ei anna pätevyyttä toimia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian, varhaiskasvatuksen ohjaajan tai nuorisotyönohjaajan viroissa, vaan niihin liittyvät kelpoisuudet suoritetaan AMK-tutkinnossa.


Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
 • yhteisöpedagogi (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • kasvatustieteen kandidaatti tai maisteri
 • teologian kandidaatti tai maisteri
 • terveystieteiden kandidaatti tai maisteri
 • yhteiskuntatieteiden kandidaatti tai maisteri
 • valtiotieteiden kandidaatti tai maisteri
 • soveltuvan alan opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huom. ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 2 vuoden alan työkokemus, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon jälkeen. Työkokemuksen täytyy kevään 2023 haussa tulla täyteen 31.7.2023 mennessä.

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat hakijat, joilla on haussa käytettävän AMK-tutkinnon (sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, yhteisöpedagogi) lisäksi aiemmin suoritettu opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto joltakin muulta alalta. Jos tällaisella hakijalla 2 vuoden alan työkokemus ei täyty AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen, mukaan voidaan laskea myös opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen kertynyttä työkokemusta. Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa, mutta työkokemuksen pitää olla alalta, jolle on nyt hakemassa.

Huom. viimeiset opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot ovat valmistuneet 2000-luvun alussa. Ammattikorkeakoulututkinto ei ole ammatillisen korkea-asteen tutkinto.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta YAMK-tutkintoon Arvot, yhteisöt ja etiikka tehdään valintatehtävän (yksilötehtävä) perusteella. Valintatehtävän ohjeistus löytyy tältä sivulta.

Lue lisää koulutuksesta

Tarina
Kiteytettynä voisi sanoa, että jos haluat muuttaa maailmaa paremmaksi, niin tämä on mainio koulutus
Tutustu koulutukseen