Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Avun ja tuen tarpeet ovat entistä monimuotoisempia. Ihmisten haasteellisiin elämäntilanteisiin voi liittyä esimerkiksi koulutus- tai työelämästä syrjääntymistä, toimeentulo-ongelmia sekä vaikeuksia mielenterveyden ja päihteiden käytön hallinnassa.

Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista tulee kehittää, jotta asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut 21 ammattikorkeakoulua yhdessä. Pääkaupunkiseudulla Diakonia-, Arcada-, Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa.

 Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi

Löysin koulutuksen avulla uusia näkökulmia työhöni.

Sairaanhoitaja Helena Mäkinen

Koulutuksesta valmistuneiden kommentteja

Koulutus on vahvistanut aiempia ajatuksiani palveluohjauksen merkityksestä erityisesti paljon erilaisia palveluita tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. Opiskeluiden myötä sain lisää valmiuksia hakea tietoa erilaisista asiakas- ja palveluohjauksen kehittämishankkeista, tutkimuksista ja kirjallisuudesta.

Koulutus syvensi osaamista ja ymmärrystä erityisesti palveluiden rakenteiden merkityksestä laaja-alaisia palveluita tuotettaessa. Myös lisääntyi ymmärrys siitä, millä yksinkertaisilla ja itsestäänselvilläkin menetelmillä voidaan tukea vaikuttavampien palveluiden tuottamista.

Koulutuksen myötä olen saanut lisää valmiuksia hahmottaa asiakkaideni asemaa sosiaali- ja terveysalan palveluverkostossa. Koulutus ja portfolion kokoaminen on vahvistanut aiempia ajatuksiani palveluohjauksen merkityksestä erityisesti paljon erilaisia palveluita tarvitsevien asiakkaiden kohdalla.

Opin ymmärtämään sosiaali- ja terveysalaa laajemmin ja erityisesti tulevaisuuden suuret muutokset niin työelämässä kuin muutenkin (väestörakenne, digitaalisuus…) saivat minut oikeasti miettimään asioita. Erikoistumiskoulutus oli minulle myös todella hyvää asioiden kertaamista, koska olen ollut työelämässä pitkään ja edellisistä opinnoista on jo pitkä aika. Oli hyvä kerrata asioita, koska esim. lait ym. asetukset ovat viime vuosina muuttuneet.

Olen saanut varmuutta työskennellessäni asiakkaiden kanssa. Osaan arvioida omaa toimintaani paremmin. Näen asioita laajemmalta alueelta ja toivottavasti uskallan nyt tehdä ratkaisuja ja etsiä jotain uusia työelämän haasteita itselleni!

Kenelle

Sinulla on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinto.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä eli laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 euroa (alv 0 %). Summan voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Sisältö ja tavoitteet

Tutustu koulutuksen opintosuunnitelmaan.

Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen laajennat ja syvennät ammatillista osaamistasi.

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)

Osallistuja

 1. osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan ja edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalisten oikeuksien toteutumista asiakas- ja palveluohjauksessa
 2. osaa soveltaa asiakas- ja palveluohjauksen teoriaa ja tutkimustietoa työnsä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 3. hallitsee sosiaaliturvaohjauksen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän edellytykset ja vaatimukset työssään
 4. osaa jäsentää palvelujen tuottamisen lähtökohdat ja arvioida palvelujen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)

Osallistuja

 1. osaa arvioida yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden, elinolosuhteet, elämänkulun, toiminta- ja työkyvyn sekä voimavarat ja suunnitella niiden pohjalta asiakkaan tarpeisiin soveltuvia palveluita
 2. osaa toteuttaa, koordinoida, dokumentoida ja arvioida asiakas- ja palveluohjausprosessin
 3. hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä asiakastyön muuttuvissa tilanteissa
 4. osaa vahvistaa asiakkaan sekä hänen perheensä ja lähipiirinsä osallisuutta asiakas- ja palveluohjausprosessissa.

Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)

Osallistuja

 1. osaa suunnitella palvelujärjestelmästä (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) asiakkaan avun ja tuen tarpeisiin toimivan verkoston
 2. osaa toimia monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi
 3. osaa toimia vastuullisesti monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä ja johtaa monialaista ja -ammatillista tiimiä
 4. osaa toimia vastuullisesti ja eettisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja palvelujen integroinnissa sekä muotoilussa suhteessa asiakkaisiin, palvelujen tuottajiin ja palvelun järjestäjiin.

Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä (5 op)

Osallistuja

 1. osaa toimia vastavuoroisessa ja dialogisessa vuorovaikutussuhteessa
 2. osaa soveltaa vuorovaikutuksen tietoperustaa asiakas – ja palveluohjauksen eri rooleissa
 3. osaa käyttää digitaalisia palveluja ja ohjata asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä
 4. osaa hyödyntää digitaalisia välineitä ja robotologiaa asiakas- ja palveluohjauksessa ja edistää niiden kehittämistä monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä.

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Osallistuja

 1. osaa ohjauksen ja viestinnän etiikan sekä työtavat ja niiden kehittämisen monimuotoisina ja moniviestimin eri toimintaympäristöissä
 2. osaa sosiaalisen sekä muun kestävän kehityksen mukaiset työtavat, niiden vahvistamisen ja edelleen kehittämisen asiakas- ja palveluohjausprosessin eri vaiheissa
 3. osaa viestiä palveluista asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille
 4. osaa viestiä omasta ammatillisesta osaamisestaan ja asiakas- ja palveluohjauksesta eri viestimissä ja medioissa.

Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Osallistuja

 1. osaa hyödyntää asiakas- ja palveluohjauksessa ja päätöksenteossa tutkimustietoa
 2. tunnistaa asiakas- ja palveluohjauksen kehittämishaasteita ja osaa tehdä kehittämisaloitteita omassa työyhteisössä ja yhteistyöryhmissä
 3. osaa käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä asiakaskokemusta ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita ja työkäytäntöjä asiakaslähtöisesti
 4. osaa arvioida oman toiminnan ja palvelujen taloudellisuutta, laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja arvioinnin perusteella kehittää palveluita ja työkäytäntöjä
 5. osaa arvioida ja kehittää asiakas- ja palveluohjauksen ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan

Toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joten se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Koulutuksessa käytetään MoodleRooms-verkko-oppimisympäristöä.

Erikoistumiskoulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja saat jatkuvaa palautetta edistymisestäsi.

Aikataulu

Aikatauluista tiedotetaan seuraavan hakuajan yhteydessä.

 

 

Paikkakunta

Diak toteuttaa koulutuksen Helsingin-kampuksellaan.

Hakeminen

Seuraavasta hakuajasta tiedotetaan myöhemmin.

Valinta tehdään koulutuksen, työkokemuksen ja koulutustarvekuvauksen perusteella.

Haussa tarvittavat liitteet

 • kopio hakukelpoisuuden antaneesta todistuksesta
 • CV, josta ilmenee työkokemus
 • Motivaatiokirjoitus (max. 2 A4-sivua). Sisällytä kirjoitukseen:
  – Miksi haet Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen?
  – Millaista asiakas- ja palveluohjauksen osaamista tarvitset tulevaisuudessa?
  – Miten voit työssäsi ja/ tai työurallasi hyödyntää Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista?
  – Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.

Mikäli et saa ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestiä, tarkista ensin roskapostikansiosi. Mikäli et löydä viestiä edelleenkään tai liitteiden toimittamista varten jaettu linkki ei toimi, ota välittömästi yhteys Diakin hakijapalveluihin: hakijapalvelut@diak.fi ja p. 0400 725 384. Mikäli sinun ei ole mahdollista saada liitteitä sähköiseen muotoon, ota välittömästi yhteyttä koulutuksen vastaavaan lehtoriin lisäohjeita varten. Koulutuksesta vastaavan lehtorin yhteystiedot ovat jari.helminen@diak.fi ja p. 040 869 6021.

Valintaperusteet

Valintaperusteena on erikoistumiskoulutuksen edellyttämä koulutus sekä työkokemus ja motivaatio.

Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 4 p.)

 • Alle 2 vuotta työkokemusta = 1 pistettä
 • 2–5 vuotta työkokemusta = 2 piste
 • 6–10 vuotta työkokemusta = 3 pistettä
 • Yli 10 vuotta = 4 pistettä

Kysymykset hakijalle, eli motivaatiokirje, jonka laajuus enintään 2 sivua (max. 8 p.)

 • Kuvaa, miksi haet Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen? (max. 2 p.)
 • Pohdi, millaista asiakas- ja palveluohjauksen osaamista tarvitset tulevaisuudessa? (max. 2 p.)
 • Kerro, miten voit työssäsi ja/ tai työurallasi hyödyntää Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 2 p.)
 • Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista? (max. 2 p.)

Valinta tehdään koulutuksen, työkokemuksen ja koulutustarvekuvauksen perusteella.