Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus (30 op)

Mielenterveys- ja päihdetyössä tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja. Erikoistumiskoulutuksessa saat uutta ammatillista osaamista, jota voit hyödyntää niin edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä kuin hoidossa ja kuntoutuksessa.

Koulutuksen toteutuksessa ovat mukana Diakonia-, Novia- ja Savonia- ammattikorkeakoulut sekä Oulun, Satakunnan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut.

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran syyskuussa 2021. Hakuaika koulutukseen on 6.4.-16.5.2021.

Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi. Koulutuksen aikana

 • Hahmotat mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisvaltaisesti
 • Saat valmiudet vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta
 • Perehdyt uusimpiin menetelmiin ja palvelujärjestelmään.

”Koulutus laajensi ja täydensi perusopintojani ja työelämän käytännön kokemusta”

 Sairaanhoitaja Tuomas Piippo

Kenelle

Sinulla on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltänyt opistoasteen tutkinto. Ammatillisen toisen asteen tutkinto (esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta erikoistumiskoulutukseen.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä eli laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 euroa (alv 0 %), jonka voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Sisältö

1. Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti sekä ammatillisena asiantuntijana toimiminen

Koulutuksen suorittanut

 • hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat
 • osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa
 • tuntee mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä
 • ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.

2. Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen

Koulutuksen suorittanut

 • ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta
 • osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa
 • tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta
 • tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan
 • osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

3. Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkostojen kanssa

Koulutuksen suorittanut

 • tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen
 • osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa
 • tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon
 • analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista
 • osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

4. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen

Koulutuksen suorittanut

 • osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa
 • tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä
 • osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö-ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

5. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen

Koulutuksen suorittanut

 • osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla
 • osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti
 • hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit sekä osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään
 • tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa
 • tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä
 • toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

6. Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen

Koulutuksen suorittanut

 • osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä
 • tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen
 • toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet
 • pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.

Toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu noin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien lisäksi. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikaisella täydentyvällä portfoliolla, joka sisältää erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtävänantoja sekä muita mahdollisia tehtäviä.

Portfolion rakenne noudattelee opintojaksoja siten, että suoritukset arvioidaan opintojaksoittain. Näin osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja saat jatkuvaa palautetta edistymisestäsi.

Aikataulu

Seuraava mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus käynnistyy 9.9.2021 ja päättyy 20.5.2022.

Lähijaksot järjestetään verkossa seuraavina ajankohtina:

 • 9.-10.9.2021

 • 14.-15.10.2021 

 • 11.-12.11.2021

 • 9.-10.12.2021 

 • 13.-14.1.2022

 • 10.-11.2.2022

 • 17.-18.3.2022

 • 21.-22.4.2022

 • 19.-20.5.2022.

Lähijaksojen opetus järjestetään klo 8.30-15.30. 

IT-palveluiden perehdytys järjestetään verkossa ennen ensimmäistä lähipäivää 6.9.2021 klo 16-17.

Syksyllä 2020 alkaneen ryhmän lähijaksot kevätlukukaudella 2021 ovat:

 •  18.-19.3., 22.-23.4. ja 20.-21.5.2021

Verkkototeutus

Koulutus toteutetaan kokonaan verkon välityksellä

Diakissa on käytössä laadukas ja helppokäyttöinen etäopiskelualusta, joka mahdollistaa interaktiivisuuden, osallisuuden ja vuorovaikutuksen ryhmäläisten kanssa. Alustan käyttöön saa opastuksen ennen opintojen aloittamista. Diakin IT-tuki auttaa tarvittaessa opintojen aikana.

Hakeminen

Seuraava opiskelijahaku Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen on 6.4.–16.5.2021. Hakulomake julkaistaan tällä sivulla viimeistään hakuajan alkaessa.