Siirry sisältöön

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus (30 op)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia asiantuntijatehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintojen suorittaminen merkitään Valviran rekisteriin.

Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi

 • Perehdyt keinoihin tukea lapsia, nuoria ja perheitä muuttuvassa yhteiskunnassa.
 • Saat valmiuksia kehittää lastensuojelun työmenetelmiä ja -käytäntöjä.

Opit hyödyntämään monialaisia ja -ammatillisia verkostoja lastensuojelutyössä.

Kenelle

Sinulla on sosionomi (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva, esimerkiksi sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinto. Koulutus soveltuu myös lasten ja perheiden parissa työskenteleville, esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai opistoasteella suorittaneille.

Lisäksi sinulla on työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista sekä kiinnostusta kehittää palveluita lastensuojelun näkökulmasta. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä eli laskennallisesti noin 810 tuntia opiskelijan työtä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 500 euroa (alv 0 %), jonka voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Opintojaksot ja osaamistavoitteet

Tutustu koulutuksen opintosuunnitelmaan.

1. Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)

 • Osallistuja perehtyy lasten, nuorten ja vanhempien/ perheiden hyvinvointia ja osallisuuden toteutumista sekä lasten kaltoinkohtelun ja syrjäytymisen riskejä koskevaan teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon.
 • Osallistuja syventää ymmärrystään perherakenteiden moninaisuudesta ja perheiden kohtaamien elämäntilanteiden erityisyydestä (esim. parisuhteen ja ihmissuhteiden rikkoutuminen erotilanteessa, huono-osaisuuden ylisukupolvisuus, monikulttuuriset perheet).
 • Lisäksi osallistuja vahvistaa osaamistaan lasten ja nuorten kehitykseen ja toimintaedellytyksiin heijastuvista riskitekijöistä.

2. Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)

 • Osallistuja syventää osaamistaan lastensuojelun asiakasprosessin tilannearvion tekemisestä, palvelujen ja tuen tarpeiden jäsentämisestä asiakaslähtöisesti sekä asiakassuunnitelman laadinnasta siten, että lasten, nuorten, vanhempien/ perheen palvelujen ja tuen tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti ja riittävästi.
 • Osallistuja kykenee koordinoimaan lastensuojelun asiakaskohtaisen työprosessin suunnittelua, toteutusta, arviointia ja dokumentointia monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyöverkostossa siten, että lasten, nuorten ja vanhempien ja heidän läheistensä osallisuus työskentelyssä toteutuu.
 • Osallistuja osaa analysoida asiakastyöprosessin toteutusta laadun sekä työskentelyn tulosten ja vaikutusten näkökulmasta.

3. Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)

 • Osallistuja syventää osaamistaan voimaantumiseen ja valtaistumiseen sekä voimavaralähtöiseen ja ratkaisujen hakemiseen perustuvasta asiakastyöstä. Tarkastelussa painottuu muun muassa ilmaisujen osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen merkityksen jäsentäminen asiakastyön käytännöissä.
 • Osallistuja tutustuu kokemusasiantuntijatoimintaan.
 • Lisäksi osallistuja syventää osaamistaan käsitteistä dialogi ja reflektio ja osaa soveltaa asiakastyössä dialogisia ja reflektiivisiä työkäytäntöjä.

4. Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)

 • Osallistuja vahvistaa osaamistaan haavoittavia elämänkokemuksia kohdanneen ja vaikeassa elämäntilanteessa olevan lapsen, nuoren ja vanhempien tai perheen kanssa tehtävässä työssä tutustuen kriisi- ja traumatyön menetelmiin ja käytäntöihin.
 • Osallistuja osaa luoda vuorovaikutussuhteen kriisissä olevan ja/tai traumatisoituneen lapsen, nuoren ja vanhempien tai perheen kanssa (esim. väkivalta, kaltoinkohtelu, kiusaaminen).
 • Osallistuja käyttää erilaisia toiminnallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä lapsen ja nuoren kuulemisessa ja psykososiaalisessa tukemisessa.

5. Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)

 • Osallistuja tuntee etsivän ja jalkautuvan sekä yhteisöllisen työn menetelmiä ja käytäntöjä ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä.
 • Osallistuja perehtyy huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja toimintaan, vertaisuuden merkitykseen sekä ryhmän hyödyntämiseen ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä.
 • Osallistuja vahvistaa osaamistaan monialaisista ja moniammatillisista yhteistyöryhmistä, jotka on koottu esimerkiksi alueellisesti.

6. Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)

 • Osallistuja syventää osaamistaan lapsi- ja perhelähtöisen lastensuojelun työmuodoista, -menetelmistä ja -käytännöistä.
 • Osallistuja kykenee liittämään menetelmätyöskentelyn osaksi asiakasprosessia, osoittaa konkreettisesti hallitsevansa menetelmien perustellun käyttämisen, osaa tehdä näkyväksi omaa osaamistaan ja arvioi työmenetelmän käyttöä suhteessa oman työpaikan toimintaan, osaamiseen ja toimintakulttuuriin.
 • Osallistuja kykenee valitsemaan käyttöönsä näyttöön perustuvan asiakastyön työmenetelmän tai hyvän käytännön.

7. Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op)

 • Osallistuja kykenee arvioimaan työyhteisönsä ja -tiiminsä tuottamien lastensuojelun palvelujen sekä työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen vastaavuutta lastensuojelun lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin lastensuojelun toimintaympäristöissä.
 • Osallistuja osaa kriittisesti reflektoida työtapojaan ja -käytäntöjään, rooliaan työyhteisön ja -tiimin jäsenenä sekä asemaansa ja toimintaansa monialaisissa ja moniammatillisissa verkos­toissa.

Hakeminen ja aikataulu

Tiedotamme seuraavasta hakuajasta ja aikatauluista myöhemmin.