Siirry sisältöön

Tekoälyn hyödyntäminen Diakissa

Diakin tekoälyohjeen tarkoitus on varmistaa, että tekoälyä käytetään opetuksen, oppimisen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukena hyödyllisellä ja luotettavalla tavalla. Tässä ohjeistuksessa tekoälyllä viitataan tekoälyä hyödyntäviin ohjelmistoihin ja sovelluksiin. Tekoälyn käyttöön kannustetaan, kun se tukee oppimista tai kehittämistyötä. Tekoälyn käytössä tulee kuitenkin aina toimia vastuullisesti, avoimesti ja tietosuoja sekä eettiset ohjeet huomioiden.

Tämä ohjeistus perustuu Arenen suosituksiin tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluissa. Diakin opiskelua ja opetusta ohjaava tutkintosääntö sekä tietosuojaa koskevat säädökset ovat myös tekoälyn käyttöä ohjaavia yleissääntöjä.

Diak arvioi ja päivittää tekoälyä koskevia toimintaohjeitaan tarvittaessa.

Yleiset ohjeet

 1. Diak kannustaa tekoälyn käyttöön, kun se tukee oppimista ja kehittämistyötä.
 2. Tekoälyn käyttö voi täydentää ja tukea opetusta, oppimista ja kehittämistyötä, mutta ei suoraan korvaa opettajan opetusta, oppimateriaaleja tai tutkimuksen tai julkaisun tekstiä.
 3. Tekijät ovat vastuussa teostensa tarkkuudesta, oikeellisuudesta, eheydestä ja omaperäisyydestä. Muista tarkistaa tekoälyn avulla tuottamasi sisältö aina myös itse.
 4. Varmistathan, että ymmärrät käyttämäsi tekoälysovelluksen tarkoituksen, rajoitteet ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat.
 5. Varmistathan, ettet tekoälytyökaluja käyttämällä vaaranna henkilökunnan tai opiskelijoiden tietosuojaa tai yksityisyyttä. Ethän käsittele tekoälysovelluksissa henkilötietoja, tekijänoikeudenalaisia tietoja tai luottamuksellisia tietoja, esimerkiksi Diakin tai työelämäkumppanin liiketoimintaan liittyen.
 6. Jos tekoälysovellus vaatii käyttäjätunnuksen tai kirjautumisen, käytäthän tietoturvasyistä Diakin sähköpostin tai kirjautumistunnusten sijaan muuta henkilökohtaista sähköpostia.
 7. Käytäthän tekoälytyökaluja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Lähde mainitaan myös silloin, jos teksti tai kuva on tuotettu tekoälyn avulla. Tarkistathan lähteen merkintätavan Diakin lähdeviittausohjeesta. Tarkistathan tekoälyn tuottamien tekstien lähteiden oikeellisuuden.
 8. Käytäthän tekoälyä eettisesti kestävällä tavalla. Tekoälytyökalujen käytössä tulee toteutua oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasapuolisuus sekä kunnioitus muita kohtaan. Tekoälyä ei tule käyttää loukkaavalla tai sovellettavia lakeja, sääntöjä tai määräyksiä rikkovalla tavalla.

Ohjeet tekoälyn käytöstä opis­ke­li­jal­le

 1. Opiskelija voi hyödyntää tekoälyä silloin, kun se tukee oppimista. Tekoälyä voi hyödyntää esimerkiksi ideoinnissa, tekstimassan tiivistämisessä, käsitteiden ymmärtämisessä tai tekstinhuollossa.
 2. Opiskelija on aina itse vastuussa palauttamansa tekstin sisällöstä. Diakin tutkintosäännön mukaan tekoälysovelluksen tuotoksen esittäminen opiskelijan omana tuotoksena tai ohjeiden vastainen hyödyntäminen osana omaa tehtävää on opiskeluvilppiä. Vilppitilanteissa sovelletaan tutkintosäännön vilppimenettelyä. Diakissa käytetään tunnistinta selvittämään, onko opiskelijoiden materiaali peräisin ihmiseltä vai tekoälyltä.
 3. Opiskelijan on kerrottava, miten ja mitä tekoälyä on käytetty, jos hän on tehtävässä tai opinnäytetyössä käyttänyt sitä. Tekoälystä kerrotaan Diakin lähdeviittausohjeen mukaan lähdeviitteissä tai erillisellä maininnalla.
 4. Opettajat ohjeistavat, miten tekoälyä voi tai ei voi käyttää. Noudatathan näitä ohjeita.
 5. Käyttäessäsi tekoälysovelluksia, huomioithan käyttämäsi sovelluksen tarkoituksen, rajoitteet ja turvallisuuden.
 6. Tekoäly voi antaa tietoja, joita ei ole tarkistettu. Varmistathan, että tekoälyn antamat tiedot ovat luotettavia ja että ne voidaan perustella esimerkiksi viittaamalla vastaavaan asiantuntijalähteeseen.
 7. Muistathan, että tekoälysovelluksissa ei tule käsitellä henkilötietoja, tekijänoikeuden- tai tietosuojanalaisia tietoja tai luottamuksellisia, esimerkiksi Diakin tai työelämäkumppanin liiketoimintaan liittyen.

Tekoälyn käyttö opetuksessa

 1. Opettajat voivat tukea ja kannustaa opiskelijoita käyttämään tekoälyä osana opiskeluita ja työelämätaitona. Opettaja voi hyödyntää tekoälyä myös opintojaksojen ja tehtävien suunnittelussa.
 2. Opiskelijoille on hyvä kertoa tekoälyn käytön periaatteet ja haitat. Tekoälystä voidaan kertoa esimerkiksi opintojen alkuvaiheissa, opintojen ohjauksessa, opinnäytetyöseminaareissa ja menetelmäpinnoilla.
 3. Oppimistehtäviä ja arviointia suunnitellessa on hyvä huolehtia, ettei yksin tekoälyä tai kielimallia käyttämällä voi saada opintoa suoritettua. Oppimistehtävät voi esimerkiksi sitoa tiettyyn oppimateriaaliin, soveltavaan esimerkkiin, tulevaisuusnäkökulmaan tai työelämätoimeksiantoon.
 4. Opettaja voi määritellä onko tekoälyn käyttö sallittua tietyllä opintojaksolla. Ohjeistamalla opiskelijoita varmistetaan tekoälyn tarkoituksenmukainen ja vastuullinen käyttö. Tehtävänannoissa voidaan korostaa opiskelijan oman osaamisen rakentumista esimerkiksi pyytämällä omia esimerkkejä tai dokumentoimalla oppimisprosessia.
 5. Ohjeistathan opiskelijat lähteiden oikeanlaiseen merkitsemiseen Diakin lähdeviittausohjeen mukaisesti.
 6. Muistathan, että tekoälysovelluksissa ei tule käsitellä henkilötietoja, tekijänoikeuden- tai tietosuojanalaisia tietoja tai luottamuksellisia, esimerkiksi Diakin tai työelämäkumppanin liiketoimintaan liittyen.
 7. Noudatathan myös tekoälyn käytössä yleisiä eettisiä periaatteita, kuten oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta ja kunnioitusta muita opiskelijoita ja työntekijöitä kohtaan.

Tekoälyn käyttö tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja hallinnossa

 1. Tekoälyä voi käyttää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan suunnittelun ja toteutuksen tukena.
 2. Huomioithan rahoittajan tai julkaisualustan ohjeet tekoälysovellusten käytöstä.
 3. Tekijät ovat vastuussa teostensa tarkkuudesta, oikeellisuudesta, eheydestä ja omaperäisyydestä. Muista tarkistaa tekoälyn avulla tuottamasi sisältö aina myös itse.
 4. Mainitsethan tekoälyn käytöstä TKI-toiminnan tuotoksissa huomioiden myös julkaisualustan ohjeet. Diakin julkaisuissa noudatetaan Diakin lähdeviittausohjetta.
 5. Noudatathan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tekoäly ei ole tieteellisen tekstin lähde. Huolehdithan, että lähdemerkinnät ovat oikein.
 6. Muistathan, että tekoälysovelluksissa ei tule käsitellä henkilötietoja, tekijänoikeuden- tai tietosuojanalaisia tietoja tai luottamuksellisia, esimerkiksi Diakin tai työelämäkumppanin liiketoimintaan liittyen.
 7. Noudatathan myös tekoälyn käytössä yleisiä eettisiä periaatteita, kuten oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta ja kunnioitusta muita opiskelijoita ja opettajia kohtaan.

Viit­taus­oh­je tekoälyä hyödynnettäessä

Tekoälyn hyödyntämisestä kerrotaan, kun sitä on hyödynnetty tekstin ja kuvien tuottamisessa tai muokkaamisessa. Tekoälyn käytöstä mainitaan esimerkiksi viitetiedoissa. Viittaus tekoälyn tuottamaan tekstiin tehdään viittaamalla työkaluun ja siitä käytettyyn versioon, esimerkiksi näin:

Kysyttäessä ”Mikä on alustatalouden yleistymisen merkittävin haaste?”, ChatGPT vastaa tämän olevan vaikutus perinteiseen liiketoimintamalliin ja työmarkkinoihin (OpenAI, 2023).

Lähdeviitteisiin merkitään tällöin:

OpenAI. (2023). ChatGPT (Maaliskuu 14 versio) [Suuri kielimalli]. https://chat.openai.com/

Tekstiin voidaan myös lisätä maininta tekoälysovelluksen käytöstä silloin, kun sitä on käytetty työkaluna ilman suoraa lähdeviittausta. Esimerkiksi näin:

”Tässä raportissa on käytetty ChatGPT 3.5 -tekoälysovellusta tekstin kieliasun muokkaamiseen ja tekstin sujuvoittamiseen.”

Myös kuvan yhteydessä kerrotaan, jos kuva on tuotettu tekoälysovelluksella. Tiedon voi merkitä esimerkiksi näin:

Kuva: OpenAI Hotpot AI Image Generator, 2023