Siirry sisältöön

Järjestyssäännöt

Diakin järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata korkeakouluyhteisön opiskelu- ja työrauha sekä turvallisuus ja viihtyisyys.

Noudattamalla yhteisiä sääntöjä edistetään hyvää työ- ja opiskeluilmapiiriä sekä ehkäistään toimintaa vaikeuttavia ongelmia.

Järjestyssäännöt koskevat ammattikorkeakoulussa opiskelevia ja työskenteleviä henkilöitä. Niitä sovelletaan aina kun on kyse ammattikorkeakoulun toiminnasta.

Käyttäytyminen

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen noudattaa hyvän käytöksen periaatteita sekä yleistä turvallisuutta ja työturvallisuutta koskevia ohjeita. Hyvän käytöksen periaatteet tulee huomioida myös sosiaalisessa mediassa.

Opiskelijat ja opettajat noudattavat sovittuja aikatauluja ja huolehtivat velvoitteistaan sekä työrauhasta. Työrauhahäiriöihin puututaan välittömästi.

Opetusta tai työtä häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä henkilö voidaan määrätä poistumaan tilasta.


Omaisuus, turvallisuus, pysäköinti ja siisteys

  • Ammattikorkeakoulun tai harjoittelupaikan omaisuutta on käsiteltävä asianmukaisesti.
  • Työympäristön siisteydestä pidetään yhteisesti huolta.
  • Aiheettoman palo- tai vartijahälytyksen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan siitä syntyneet kulut.
  • Ammattikorkeakoulu ei vastaa henkilökohtaisesta omaisuudesta.
  • Tietoturvallisuuden takaamiseksi on kaikkien ammattikorkeakoulussa opiskelevien ja työskentelevien noudatettava asiasta erikseen annettuja ohjeita.

Diakonia-ammattikorkeakoulun pyrkimyksenä on olla esteetön korkeakoulu. Esteettömän kulun mahdollistamiseksi oppilaitosalueilla tulee noudattaa pysäköintiohjeita.

Pelastustielle pysäköiminen on sakon uhalla kielletty.


Päihteet

Päihteetön opiskeluympäristö on osa opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia Diakissa.

Päihteiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen työtehtävissä sekä opiskelu- tai harjoittelutilanteissa ei ole sallittua.

Päihteiden väärinkäytöstä ja hoitoonohjauksesta on ammattikorkeakoululla oma ohjeensa.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden (sähkötupakka, nuuska ja muut vastaavat) käyttö on sallittua ammattikorkeakoulun alueella vain ulkona erikseen osoitetuilla paikoilla. Alle 18-vuotias ei saa lainkaan tupakoida ammattikorkeakoulun alueella (Työturvallisuuslaki L549/2016).


Järjestyssääntöjen voimaantulo

Järjestyssäännöt on hyväksytty 21.3.2012.

Järjestyssääntöjen rikkomisen seuraamukset määritellään työlainsäädännössä, vahingonkorvauslaissa ja Diakin tutkintosäännössä.

Järjestyssäännöt perustuvat ammattikorkeakoululakiin 932/2014 pykälään 31.