Siirry sisältöön

Tutkimusetiikka Diakissa

Diakista valmistuneet ovat työelämässä monialaisen eettisen osaamisen edelläkävijöitä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme (TKI) on eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa, ja noudatamme Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä.

Sekä opiskelija että opettaja ovat vastuullisia toimijoita Diakissa ja noudattavat annettuja ohjeita sekä ilmoittavat opiskeluun liittyvistä poikkeamista Diakissa käytössä olevaan Falcony-raportointijärjestelmään.

Periaatteita

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, Arene) muodostavat Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimuseettiset periaatteet. Niihin kuuluvat

 • esteellisyys
 • riittävä perehtyneisyys aiheeseen
 • hyvä tieteellinen käytäntö
 • eettinen ennakkoarviointi
 • henkilötietojen käsittely
 • tutkimuslupa
 • sopimukset
 • tekijänoikeudet
 • aineistonhallintasuunnitelma (aineiston säilytys, avaaminen ja tuhoaminen)
 • plagiointi
 • opinnäytetyön julkisuus

Arenen julkaisusta löytyvät niin opiskelijan kuin ohjaajankin muistilistat.

Diakin käytänteisiin liittyvät luvat, sopimukset ja sitoumukset löydät lomakkeet-sivulta täältä (alimpana).


Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi – katso video


Tutkimusetiikkaan liittyviä ohjeita muualla

Suositusten valmistelussa on hyödynnetty TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) -ohjetta, TENKin ohjeistusta ihmistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista ja TENKin ja Suomen yliopistot UNIFIn antamia tutkimuseettisiä suosituksia väitöskirjaprosessiin.


Opinnäytetyö ja ohjaus

Ammattikorkeakouluympäristössä merkittävin tutkimusetiikan sovellusalue on opinnäytetyön ohjauksen etiikka. Tutkimusetiikan oppimisessa ohjauksen merkitys on keskeisin. Hyvä ohjaus vaikuttaa valmistumisaikaan, opinnäytetyön etenemiseen ja valmistumiseen, opiskelijoiden hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen sekä opiskelijan tietojen ja taitojen kehittymiseen.

Ohjaaja vaikuttaa opiskelijoiden tietoisuuteen eettisistä vaatimuksista ja halukkuuteen noudattaa eettisiä normeja ja ohjeita. Tutkimusetiikkaa opitaan vuorovaikutuksessa opettajien ja ohjaajien kanssa.

Tutustu opinnäytetöiden tutkimuseettisiin ohjeisiin Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0 -julkaisussa.