Siirry sisältöön

Koulutamme hyvinvointiyhteiskunnan ammattilaisia ja uudistajia, emme kulueriä.

Sote-alan koulutuksen rahoitusta ei tule pienentää samalla, kun alalla on paheneva työvoimapula. Hyvä tuleva hallitus, on arvonpalautuksen aika.

Diakin ratkaisut sote-alan osaajapulaan

Sote-alaa vaivaa hälyttävä työvoima- ja vetovoimapula. Diak ja muut ammattikorkeakoulut auttavat ratkaisemaan ongelmaa kouluttamalla alan osaajia. TKI-toiminnassamme syntyy sosiaalisia innovaatioita, jotka tarjoavat ratkaisuja ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön ja auttavat siten purkamaan hoitojonoja. Ne tuottavat taloudellisia ja inhimillisiä säästöjä pitkällä aikavälillä.

Kuvio rahoituksen muutoksesta 2010-2030

1. Korjataan ammattikorkeakoulutuksen sote-alojen tutkintorahoitus: se ratkaisee osaajapulaa ja tuo säästöjä.

Ongelma

 • Sote-alojen työvoima- ja vetovoimapula sekä koulutuksen rahoituksen heikentäminen ovat johtaneet alan kriisiytymiseen. Esim. sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksen tutkintokohtainen rahoitus on pudonnut puoleen vuodesta 2010. Terveysalan korkeakoulutusta rahoitetaan alimman rahoitusluokan mukaan, vaikka koulutuksessa tarvitaan paljon kalliita erityistiloja, laitteistoa sekä pienryhmäopetusta.

Ratkaisut

 • Sote-koulutuksen rahoitus on turvattava niin, että korkeakoulujen tulevassa rahoitusmallissa vähintään terveysalojen tutkinnot nostetaan korkeampaan rahoitusryhmään. Rahoituksen tulee vastata todellisia koulutuskuluja.
 • Sote-koulutuksen rahoitettuja aloituspaikkoja tulee lisätä suunnitelmallisesti ja täysimääräisesti. Aloituspaikkoja suunnataan erityisesti korkeakouluille, jotka hakevat uusia toimintamalleja koulutuksen toteutukseen.

2. Hyödynnetään sosiaaliset innovaatiot paremmin: ne auttavat ratkaisemaan hoivahaastetta sekä tuottavat työpaikkoja ja säästöjä.

Ongelma

 • Sosiaalisten innovaatioiden merkitystä ennaltaehkäisevässä hyvinvointi- ja terveystyössä ei tunnisteta, vaikka ne tuottavat työpaikkoja sekä taloudellisia ja inhimillisiä säästöjä. Sosiaaliset innovaatiot eivät leviä toimintamalleiksi ja palveluiksi.

Ratkaisut

 • TKI-rahoitusta kohdennetaan sosiaalisten innovaatioiden edistämiseen.
 • Kansallisessa TKI-rahoitusinstrumenttien kohdennuksessa kannustetaan sosiaalisten innovaatioiden luomiseen ja käyttöönottoon.
 • Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle luodaan uusi amkien ja hyvinvointialueiden yhteinen TKI-toimintaa tukeva rahoitusinstrumentti, joka tehostaa sote-alan toimintamalleja, digitalisaatiota ja robotisaatiota.
 • Diakin sosiaalisia innovaatioita: 3X10D-elämäntilannemittari, huono-osaisuuden karttasivusto ja Zekki-digipalvelu.

3. Ratkaistaan varhaiskasvatuksen osaajapula tunnistamalla
sosionomien rooli: muutetaan lainsäädäntö ja varmistetaan varhaiskasvatuksen sosionomien urapolut.

Ongelma

 • Osaajapula näkyy jo varhaiskasvatuksen arjessa, se on paikoin kriisiytynyt ja alan koulutuksen vetovoima on laskenut.

Ratkaisut

 • Muutetaan päiväkodinjohtajan kelpoisuutta siten, että johtajakoulutuksen saaneet varhaiskasvatuksen sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneet ovat kelpoisia tehtävään. Tämä lisää varhaiskasvatusalan vetovoimaa.
 • Muutetaan varhaiskasvatuslakia siten, että kolmasosan päiväkodin henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen sosionomeja.
 • Palautetaan sosionomeille mahdollisuus hankkia varhaiskasvatuksen opettajapätevyys. Tämä palauttaa alan vetovoimaa ammattikorkeakouluissa.
 • Osoitetaan erillisrahoitus ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen sosionomien kouluttamiseen.

4. Selätetään osaajapulaa rekrytoimalla ja kouluttamalla
kansainvälisiä osaajia eettisesti kestävästi.

Ongelma

 • Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia erityisesti sote-alan osaajapulaan. Lainsäädännön rajoitteet opiskelijoiden valintojen osalta estävät tehokkaan opis­kelijarekrytoinnin.

Ratkaisut

 • Kansainvälistä koulutus- ja työvoimaperäistä maahanmuuttoa edistetään yhteisillä ja eettisesti kestävillä kansallisilla ohjeistuksilla ja suosituksilla.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden aiemmat tutkinnot ja osaamiset tunnistetaan vastaaviksi Suomessa. Koulutuksen tulee viedä opiskelijaa koulutus- ja työuralla eteenpäin ja ylöspäin.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa ja koulutuksessa turvataan rahoitus kielikoulutukseen ja henkilön itsensä ja hänen perheensä kotoutumisen tukemiseen.

Ota yhteyttä

Elina Juntunen
rehtori, toimitusjohtaja
Diakonia-ammattikorkeakoulu
elina.juntunen@diak.fi 

Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntusen valokuva
Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen

Lue lisää

Kuvio rahoituksen muutoksesta 2010-2030

Sote- ja tekniikan alojen rahoitus, graafi.

Ajankohtaista

”Nuoriasiavaltuutettu voisi jalkautua kuulemaan nuoria sinne missä he ovat”

Sosionomiopiskelija Valentina Vihonen on ollut mukana suunnittelemassa kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on saada nuorten ääni paremmin kuuluviin. Kansalaisaloite nuoriasiavaltuutetun viran perustamisesta tavoittelee yhtä kokoavaa tahoa edistämään nuorten osallisuutta ja hyvinvointia.

Kansainvälisiä osaajia koulutettava ja rekrytoitava eettisesti kestävästi

Sote-alan osaajapulan ratkaiseminen edellyttää myös kansainvälisten työntekijöiden ja opiskelijoiden rekrytointia. Se on tehtävä eettisesti kestävästi, sanoo Diakonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Varhaiskasvatuksen sosionomit ratkaisu päiväkotien osaajapulaan

Varhaiskasvatuksen työvoimapula ja koulutuksen vetovoimapula näkyvät jo monin tavoin päiväkotien arjessa. Kriisin selättäminen edellyttää varhaiskasvatuksen sosionomien osaamisen tunnistamista ja hyödyntämistä, sanoo Diakonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Ammattikorkeakoulujen sosiaalisia innovaatioita hyödynnettävä sote-alalla

Sosiaalisten innovaatioiden merkitystä ennaltaehkäisevässä hyvinvointi- ja terveystyössä ei tunnisteta, vaikka ne tuottavat työpaikkoja sekä taloudellisia ja inhimillisiä säästöjä.