Diakin kirjaston käyttösäännöt

Käyttösäännöissä määritellään kirjaston käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet, eli esimerkiksi se, miten monta aineistoa kirjaston asiakkaalla saa olla samanaikaisesti lainassa sekä se, milloin lainatut aineistot pitää palauttaa. Jos kirjaston asiakas ei noudata käyttösääntöjä, hän voi menettää lainausoikeutensa.

Käyttö- ja lainausoikeus

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla. Lainausoikeudessa on kokoelmakohtaisia rajoituksia. Kirjastokortin saa vähintään 15-vuotias henkilö esittämällä henkilötodistuksen ja rekisteröitymällä lainaajaksi. Alle 15-vuotiaat tarvitsevat huoltajan kirjallisen suostumuksen kirjastokortin ja lainausoikeuden saamiseksi.

Kirjastolla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14 mukaan oikeus kerätä asiakkailta henkilötietoja.

Asiakkaalla on oikeus nähdä hänestä rekisteröidyt tiedot kampuskirjastoissa ja Diak Finnassa. Tietosuojaselosteet ovat nähtävissä kirjastoissa ja
Diakin tietosuojasivulla

Asiakas sitoutuu kortin saadessaan noudattamaan kirjaston sääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia. Lainaajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Asiakas on vastuussa kirjastokortillaan lainatusta aineistosta. Yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava kirjastoon.

Kirjastokortin lainausoikeus on voimassa viisi vuotta. Sen loppuessa asiakkaan tiedot tarkistetaan tarvittaessa ja kortti aktivoidaan uudestaan. Muuten asiakastiedot poistetaan kirjastojärjestelmästä.


Yhteystietojen muutos, kirjastokortin katoaminen

Ilmoita muuttuneista yhteystiedoista kirjastoon.

Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon. Asiakas on vastuussa aineistosta, joka on lainattu hänen kortillaan ennen katoamisilmoituksen tekemistä. Uusi kortti on maksullinen.


Lainaus, uusiminen ja palautus

Lainaaminen tapahtuu kirjastokortilla. Lainan voi uusia korkeintaan 20 kertaa. Uusiminen ei ole mahdollista, jos aineistoon on varaus tai asiakas on menettänyt lainausoikeutensa. Aineisto on palautettava siihen kirjastoon, josta se on lainattu.

Asiakkaan on maksettava palveluhinnaston mukaisia myöhästymismaksuja, ellei lainattua aineistoa palauteta tai uusita eräpäivään mennessä. Myöhästymismaksuja kertyy jokaiselta kalenteripäivältä eräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksut on maksettava, vaikka asiakas ei olisi saanut myöhästymisilmoitusta.

Lainausoikeuden menettää, jos asiakkaalle on kertynyt maksuja vähintään 10,00 €, jos erääntyneitä lainoja ei palauteta kuuden viikon kuluessa eräpäivästä tai jos asiakas kadottaa tai vahingoittaa kirjaston aineistoa. Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla myöhässä olevan aineiston, korvaamalla kadonneen tai vahingoittuneen aineiston sekä maksamalla kertyneet maksut.


Aineiston korvaaminen

Asiakas on velvollinen korvaamaan kirjastokortillaan lainatun kadonneen tai vahingoittuneen aineiston. Korvauksen voi suorittaa toimittamalla kirjastoon vastaavan aineiston. Tästä on aina sovittava etukäteen kirjaston kanssa. Aineiston voi korvata myös maksamalla kirjaston määräämän korvaushinnan. Molemmissa tapauksissa asiakas on velvollinen maksamaan kirjastolle käsittely- ja laskutuskulut.

Kirjasto lähettää palauttamattomasta tai vahingoittuneesta aineistosta laskun asiakkaalle. Hoitamattomat laskut siirretään perintään ja perintäkulut tulevat asiakkaan maksettavaksi. Perintä koskee myös alle 18-vuotiaiden lainaamaa aineistoa.


Sähköisten aineistojen käyttö

Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjaston hankkimat sähköiset aineistot ovat kirjaston asiakkaiden käytössä kirjaston tiloissa olevilla työasemilla. Joidenkin aineistojen etäkäyttöoikeus on vain Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla ja henkilökunnalla.


Kirjaston tilojen ja laitteiden käyttäminen

Kirjastossa on luku- ja työtiloja työskentelyä varten. Tilat ovat asiakkaiden käytössä kirjaston aukioloaikoina. Kirjastossa on myös omatoimiaika, jonka aikana voi lainata ja palauttaa aineistoa automaateilla sekä työskennellä omatoimisesti kirjaston tiloissa. Kirjaston tietokoneiden käytössä on noudatettava Diakin tietohallinnon tietoverkon sääntöjä.

Kirjaston tiloissa ei saa aiheuttaa häiriöitä. Kirjasto ei vastaa asiakkaiden kirjastoon jättämästä omaisuudesta eikä lainattujen tallenteiden asiakkaan laitteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista eikä kirjaston välineillä kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

Kirjastolla on oikeus väliaikaisesti rajoittaa kirjaston käyttö- tai lainausoikeutta henkilöltä, joka aiheuttaa kirjastossa häiriötä tai rikkoo kirjaston käytöstä annettuja ohjeita.


Palveluhinnasto

Voimassaoleva hinnasto on nähtävissä kirjaston internet-sivuilla ja kirjastossa. Katso hinnasto.


Käyttösäännöt ovat voimassa 4.6.2012 lähtien. Ne on päivitetty helmikuussa 2019.

Kirjastolla on oikeus muuttaa käyttösääntöjä tarvittaessa. Voimassa olevat käyttösäännöt ovat nähtävillä kirjaston toimipaikoissa ja kirjaston internetsivuilla.