Siirry sisältöön

Käynnissä olevat hankkeet

Diak on vuosittain mukana joko hallinnoijana tai kumppanina kymmenissä hankkeissa, joissa haetaan ratkaisuja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja teemoihin Diakin vahvuuksien pohjalta.

Merkittävä osa hankkeistamme saa tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoittajina on myös muun muassa kuntia, kaupunkeja ja ministeriöitä.

       

1-2-3

A-G

Blendi - Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla

Blendi - Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla
Kesto
1.9.2019–31.8.2022
Rahoittaja
Erasmus+
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja sen osatoteuttajat ovat yhteistyöorganisaatiot Athens Lifelong Learning Institute Kreikassa, European University Cyprus Kyproksella, I & F Education and Development Irlannissa sekä Universitat Pompeu Fabra Espanjassa.
Päätavoite
Päätavoite on tukea kaikkien opiskelijoiden osallisuutta, kehittää opettajien digitaitoja ja tuoda lähiopetuksen rinnalle suunnitelmallinen verkko-opetus.
Kesto
01.09.2021–31.08.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja siinä on mukana useita yhteistyökumppaneita Etelä-Savon maakunnan alueelta.
Päätavoite
Hankkeessa testataan ja kehitetään virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia sosiaalialan henkilöstön työvälineenä neurokirjoon kuuluvien nuorten ja perheiden tukemisessa.
Kesto
1.1.2022–31.8.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on opiskelu- ja työpaikkaa vailla olevien maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksien edistäminen.

Digillä terveysvalmennusta

Kesto
1.3.2022 – 31.8.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttaja on Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL)
Päätavoite
Tavoitteena on edistää raskaana olevien ja pienten lasten äitien valmiuksia ja taitoja hyödyntää turvallisesti, kattavasti ja tehokkaasti olemassa olevia digitaalisia alustoja, sovelluksia ja materiaaleja oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä ja ylläpitämisessä. Tavoitteena on edistää äitien motivaatiota ja sitoutumista omahoitoon. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa terveydenhuoltohenkilöstön digitaalisia valmiuksia ja digitaalista osaamista erityisesti etänä toteutuvaan terveys- ja elintapavalmennukseen liittyen. Kohderyhminä ovat hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden asiakkaina olevat äidit, raskausdiabetekseen sairastuneet äidit ja terveydenhuoltohenkilöstö.

Digital Wellbeing in Higher Education

Digital Wellbeing in Higher Education
Kesto
1.2.2022–1.5.2024
Rahoittaja
Erasmus, Brasov, Romanian kansallinen toimisto.
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Transilvania University of Brașov Romaniassa. Osatoteuttajina ovat Diak, VID Specialized University Norjassa ja University of Applied Sciences Wuerzburg-Schweinfurt Saksassa.
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on kehittää korkeakoulujen opettajille innovatiivinen lähestymistapa monimutkaisten tilanteiden hallintaan edistämällä korkeatasoista digitaalista hyvinvointia ja digitaalisten menetelmien tehokasta käyttöä.

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

H-N

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin
Kesto
1.9.2020–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Helsingin Diakonissalaitos (Vamos Oulu ja Rovaniemi) ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja ODL Liikuntaklinikka.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä tukipalveluita, edistää hyvinvointia opintojen aikana ja ehkäistä opinnoista putoamista. Pilotoidaan sekä ehkäisevän että intensiivisen tuen malleja.

Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa)

Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa)
Kesto
1.2.2021-31.8.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Tampereen yliopisto, ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto ja Porin Sininauha.
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on tutkia koronapandemian vaikutuksia ja kehittää sosiaalipalveluita yhteiskunnan marginaalissa. Diakin vetämässä ruoka-apu-osahankkeessa selvitetään ruoka-avun asiakkaiden hyvinvointia, palvelujärjestelmän toimivuutta ja koronapandemian vaikutuksia ruoka-avun tarpeeseen.
Kesto
1.8.2021–31.7.2024
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö (ODL) ja sen osatoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on Oulun kotihoidon ikääntyneiden (65+) asiakkaiden yksinäisyyden lievittäminen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen vapaaehtoistoiminnan, vapaaehtoisten koulutuksen ja yritysyhteistyön avulla. Diakin rooli hankkeessa: vapaaehtoisten koulutus ja tiedon hankinta sekä vaikuttavuuden arviointi.
Kesto
1.9.2020–31.8.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta toteutetaan yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK), Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kanssa.
Päätavoite
Laatuhoiva-hankkeessa tavoitellaan onnellista ja laadukasta elämää koti- ja hoivapalveluissa työyhteisön voimavaroja tukemalla ja osaamista vahvistamalla.
Kesto
1.9.2021–31.8.2023
Rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ODL ja sen osatoteuttaja on Diak.
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien digitaitoja heidän työ- ja opiskeluvalmiuksien sekä työmarkkina-asemansa parantamiseksi, yhteiskunnan toimintaan osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä vahvistaa kohderyhmän arjen voimavaroja, elämänhallintaa ja toimintakykyä. Hankkeessa laaditaan ohjausmallit kokoava valmennussivusto, jonka kautta sekä itsenäinen että ohjattu tuki mahdollistuu valtakunnallisesti.

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa
Kesto
1.1.2020–31.12.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja sen osatoteuttaja on ProAgria Etelä-Savo.
Päätavoite
Päätavoitteena on tunnistaa maatalousyrittäjän arjen erilaisia tilanteita ja niissä tarvittavia voimavaroja yhdessä yrittäjien kanssa. Etsimme keinoja ja työkaluja voimavarojen vahvistamiseen ja kokeilemme niitä myös käytännössä.

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma
Kesto
1.1.2019–31.12.2021
Rahoittaja
STEA
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi A-klinikkasäätiö ja sen osatoteuttajat ovat A-Kiltojen Liitto ry, EHYT ry, FinFami – Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Sininauhaliitto, Tukikohta ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä. Hankkeessa toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, läheisten hyvinvoinnista, järjestöjen tarjoamasta osallisuudesta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä ja mielenterveyttä edistävästä työstä.

Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan (MUUTOS)

Kesto
1.4.2022–31.8.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajat ovat ProAgria Oulu sekä Oulun diakonissalaitos.
Päätavoite
Hankkeessa tavoitteena on vahvistaa maaseutuyritysten toimintaa ja tukea yrittäjiä muutosprosesseissa. Yrittäjille tarjotaan tietoa, tukea, ohjausta ja välineitä arkeen ja mahdollisiin muutosprosesseihin. Keskeisiä teemoja ovat työssä jaksaminen/jatkaminen, hyvinvointi ml. elintavat ja mielen hyvinvointi, vihreä siirtymä sekä yrityksen ja osaamisen johtaminen.

Monikulttuurisen ohjauksen kehittäminen omassa työssä

Monikulttuurisen ohjauksen kehittäminen omassa työssä
Kesto
5.5.2021-31.12.2022
Rahoittaja
Opetushallitus/Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
Hankkeessa toteutetaan monikulttuurisen ohjausosaamisen verkkokoulutus (10 op) opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Ensimmäinen 5 opintopisteen moduuli avaa teoreettisia näkökulmia monikulttuuriseen ohjaus- ja opetusosaamiseen. Toisessa 5 opintopisteen moduulissa osallistuja tekee työelämää kehittävän projektiluontoisen kehittämistehtävän Diakin asiantuntijan ohjauksessa.

Nuorten kevyet palvelupolut (3X10D)

Nuorten kevyet palvelupolut (3X10D)
Kesto
1.4.2020–31.3.2023
Rahoittaja
STEA
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää digitaalinen 3X10D-itsearviointitesti, jonka avulla nuori voi arvioida elämäntilannettaan 10 elämänalueen kautta. Itsearvion jälkeen nuori saa palautteen sekä tietoa ja ohjausta tarkoituksenmukaisiin tukipalveluihin.

O-U

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia

OHJY – Ohjauksella hyvinvointia
Kesto
6.4.2021–31.12.2023
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (O'Diako), Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Kamo), Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (TUO), Diakonissalaitos / Vamos ja Nyyti ry.
Päätavoite
Päätavoitteena on edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisemällä sekä vahvistamalla opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä korkeakouluyhteisöön.

Opin portailta työelämään Satakunnassa

Opin portailta työelämään Satakunnassa
Kesto
1.8.2019–30.6.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk), Länsirannikon koulutus oy (WinNova) sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu).
Päätavoite
Päätavoitteena on tukea maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintojen loppuvaiheita sekä siirtymää työelämään. Hankkeessa vahvistetaan myös työpaikkojen monikulttuurisuusosaamista.

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa
Kesto
1.4.2020–31.5.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Suomen Diakoniaopisto (SDO), Koulutuskuntayhtymä OSAO (OSAO) ja Oulun yliopisto.
Päätavoite
OsaaVa-hankkeen tavoitteena on kehittää siirtymisiä sekä eri koulutusten että koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Päämääränä on poistaa eri koulutusasteiden sisältöjen päällekkäisyyksiä, sujuvoittaa opintopolkua ja helpottaa täydennyskouluttautumista. Toimintaa kehitetään opiskelijalähtöisesti, työelämän tarpeita kuunnellen ja opiskelijoiden ammatillista kasvua ohjaten. Hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja edistetään miesten hakeutumista alalle.
Kesto
1.8.2020–31.7.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Päätavoite
Hanke käynnistää osallistavan johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen prosesseja Oulun evankelisluterilaisessa seurakuntayhtymässä, Limingan rovastikunnan seurakunnissa sekä Oulun ortodoksisessa seurakunnassa.

Osallisuutta ja ihmislähtöisyyttä paikallista yhteistyötä edistämällä

Kesto
1.8.2021–31.5.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.
Päätavoite
Hanketoiminta vahvistaa järjestöjen ja kuntien osaamista, selkeyttää toimijoiden rooleja ja tuottaa tavoitteellisempaa paikallista yhteistyötä. Hankkeen tuloksena heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuus vahvistuu ja palvelujen laatu paranee. Hankeyhteisössä pilottikuntina ovat Nivala, Raahe, Haapavesi, Utajärvi, Reisjärvi ja Sievi.

OsSi – Osaamista sijaishuoltoon

OsSi – Osaamista sijaishuoltoon
Kesto
1.3.2020–28.2.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Koulutuskuntayhtymä OSAO ja sen osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Suomen Diakoniaopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on parantaa lastensuojelun sijaishuollon eri toimijoiden osaamista Pohjois-Pohjanmaalla.

OTE – Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle

OTE – Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle
Kesto
1.11.2019–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu oy ja sen osatoteuttajat ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, LAB ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Päätavoitteena on opiskelijoiden työllistymistä tukeva toiminta, joka on mahdollisimman paljon lähtöisin opiskelijoiden omista ideoista, tarpeista ja toiminnasta.

Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa

Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa
Kesto
1.9.2021–30.9.2022
Rahoittaja
Valtioneuvosto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja osatoteuttajana toimii Tampereen korkeakoulusäätio ja Tampereen yliopisto
Päätavoite
Hankkeen päätavoitteena on selvittää, miten paperittomien sosiaaliset oikeudet toteutuvat tällä hetkellä julkisessa palvelujärjestelmässä. Hankkeessa huomioidaan alueelliset eroavuudet sekä paperittomien heterogeeniset henkilöryhmät ja etsitään ratkaisuehdotuksia sosiaalihuollon keskeisiin haasteisiin tuloksista rakentuvan tilannekuvan perusteella.
Kesto
1.11.2020–28.2.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajina ovat Kajaanin kaupunki ja Diakonia-ammattikorkeakoulu
Päätavoite
PORE – Porukalla parempaan on sosiaaliseen osallisuuteen sekä työkyvyn edistämiseen liittyvä kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa yhdistyy Kajaanin Lohtaja-Kettu-alueen asukkaiden, kolmannen sektorin sekä julkisen ja yksityisen sektorin voimavarat sekä yhdessä kehittäminen. Toimintamallin päätavoitteena on asuinalueen elinvoiman ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ja erityisesti nuorten asukkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Toinen päätavoite on alueen ammattilaisten asiantuntijuuden vahvistaminen mielen hyvinvoinnin edistämiseksi mm. koulutuksilla, pelipiloteilla sekä tuottamalla alueelle mielen hyvinvoinnin toimintamalli.
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Helsingin diakonissalaitoksen säätiö. Diak on mukana osatoteuttajana yhdessä Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymän, Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ja Oulun kaupungin kanssa.
Päätavoite
Prikka kiertoon -hanke tarjoaa tukea, työtä sekä toivoa, ja kehittää samalla hävikkiruuan hyödyntämisen keskitettyä mallia Oulussa. Kiertotalouden logistiikkakeskuksessa sykkii lämmin sydän Prikka kiertoon on työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishanke.

Resurssit riittämään

Kesto
1.9.2021–30.6.2023
Rahoittaja
Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hankkeen päätoteuttaja on OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistys ry, ja osatoteuttaja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak).
Päätavoite
Hankkeen päätavoite on etsiä keinoja keventää ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön kuormitusta, tukea yhteisöllisyyttä ja kohentaa työhyvinvointia. Hanke ratkoo työaikaresurssien riittävyyttä luomalla työn jakamiseen uuden mallin.
Kesto
8.4.2021–31.12.2024
Rahoittaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja sen osatoteuttajana on Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on tukea pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita ammattitutkinnon suorittamisessa ja harjoittelu- ja työpaikkojen löytämisessä. Ammattitutkinnon suorittaneita opiskelijoita kannustetaan myös kolmannen asteen opintoihin. Hankkeessa luodaan työnantajapooli, jossa työnantajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan ottaa vastaan romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä.

SOKRA – Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke

SOKRA – Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke
Kesto
1.10.2014–30.9.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja sen osatoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak).
Päätavoite
Päätavoitteena edistää heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta laajalla tutkimusyhteistyöllä. Osahankkeessa on tavoitteena varmistaa Itä- ja Pohjois-Suomen sote-alueille yhtenäiset käytänteet kaikkein huonoimmassa asemassa olevien väestöryhmien osallisuuden vahvistamiseksi ja palveluiden parantamiseksi.
Kesto
1.5.2020–31.10.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) ja sen osatoteuttajia ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Päätavoite
Hankkeen tavoitteena on muodostaa osaamisverkosto alueen eri toimijoista ja tehdä osaamiskartoitus, jonka pohjalta suunnitellaan toimenpiteet osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta

SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta
Kesto
1.9.2019–31.12.2021
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja hankkeen osatoteuttajia ovat Arcada-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Novia ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Itä-Suomen yliopisto.
Päätavoite
Päätavoitteena on vastata sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille joustava, työelämälähtöinen ja jatkuvaa oppimista tukeva toimintamalli, sähköinen tiekartta.
Kesto
1.3.2020–31.12.2022
Rahoittaja
STEA
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Moniheli ry ja sen osatoteuttajia ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja useat terveys- ja monikulttuurisuusjärjestöt.
Päätavoite
Päätavoitteena on kerätä, mallintaa ja luoda erilaisia kulttuurisensitiivisiä jalkautuvan työn malleja, joilla voidaan ennaltaehkäistä ja tunnistaa kroonisia tarttumattomia kansansairauksia erilaisissa maahan muuttaneiden ryhmissä.
Kesto
1.9.2020–28.2.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diak ja sen osatoteuttajia ovat Q-teatteri, Vox , Rakastajat ja Vamos.
Päätavoite
Päätavoitteena on edistää nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä.
Kesto
Hankkeen kesto on 1.1.2022–31.8.2023.
Rahoittaja
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja kansallinen rahoittajaviranomainen on Hämeen ELY-keskus.
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Päätavoite
Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanke luo uusia digitaalisia mahdollisuuksia ja käytäntöjä tulkeille, lehtoreille, opiskelijoille ja asiakkaille. Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeessa kartoitetaan digitaalisten oppimisympäristöjen, tulkkauskoulutuksen etäsimulaatioiden ja etäharjoitteluiden mahdollisuudet, sekä etätulkkauksen nykytila ja tulevaisuuden kehittämistarpeet. Simulaatioita ja harjoitteluita kehitetään hankkeen aikana etätoteutuksia kohti. Hanke parantaa lehtoreiden, tulkkien ja opiskelijoiden osaamista yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Yhteystiedot
Ulla Niittyinperä
projektipäällikkö
ulla.niittyinpera@diak.fi
045 678 5522

V-Ö

VAVE – vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

VAVE – vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen
Kesto
1.1.2020–30.6.2022
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Kirkkopalvelut ry/ Seurakuntaopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy, Savas-Säätiö sr ja Vaalijalan kuntayhtymä
Päätavoite
Päätavoitteena on lisätä kehitysvamma-alan vetovoimaa, vahvistaa alan osaamista ja parantaa työvoiman saatavuutta kehitysvamma-alalle.
Kesto
3.8.2020–30.4.2023
Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto
Hallinnointi ja osatoteuttajat
Hanketta hallinnoi ODL ja sen osatoteuttaja on Diak.
Päätavoite
Päätavoitteena on kehittää alueellinen palvelukokonaisuus nuorten osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Aiheesta järjestetään myös koulutusta. Yhdistämö on oululaisten nuorten aikuisten sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke.