Työnohjaus, konsultaatio ja valmennus

Diak tarjoaa työyhteisöille ja työelämän asiantuntijoille palveluita, jotka vahvistavat työelämätaitoja ja ammatillista kasvua sekä tarjoavat välineitä muuttuvissa toimintaympäristöissä työskentelyyn.

Työnohjaus-, konsultaatio- ja valmennuspalvelumme on tarkoitettu työyhteisöille julkisella ja kolmannella sektorilla ja yrityksissä.

Suunnittelemme palvelun aina tilaajan kanssa, ja kehittämispalveluiden lähtökohtana ovat tilaajaorganisaation arvot ja perustehtävä sekä nykytilanne ja siihen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet.

Diakin kehittämispalveluita tarjoavilla asiantuntijoilla on kehittämispalveluosaamista sekä vankkaa kokemusta opettamisesta ja ohjauksesta.


Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, jossa työntekijät, työryhmät ja esimiehet saavat säännöllisesti toistuvissa työnohjaustilanteissa tukea asiakas- ja työtilanteisiin, ammatilliseen kasvuun, työssä jaksamiseen sekä työyhteisössä toimimiseen ja johtajuuteen.

Työnohjauksiin osallistuvat löytävät uusia voimavaroja itsestään ja työryhmästään sekä ratkaisuja työn haasteisiin. Työnohjauksissa korostuvat dialogisuus, reflektiivisyys ja eettisyys.


Konsultaatio

Konsultaatiossa työryhmän jäseniä tuetaan ottamaan omat voimavaransa ja osaamisensa sekä oma johtajuutensa käyttöön erilaisissa muutos- ja kehitystilanteissa.

Konsultaatioissa luodaan työryhmän tilanteeseen sopivia uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja.

Hankekonsultaatiossa tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista liittyen hankeprosessin eri vaiheisiin, joita ovat esimerkiksi rahoitusinstrumenttien kartoitus, hakuprosessi, projektitoiminta ja projektin arviointi.


Valmennus

Valmennuksessa tuetaan yksittäistä ihmistä hänen elämäntilanteessaan tai työssään. Siitä voi olla apua esimerkiksi opiskelu- tai uravalinnassa tai siirryttäessä eläkkeelle.

Valmennus antaa välineitä omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden selkiyttämiseen.

Tiimivalmennuksessa tuetaan tiimin yhteistyötä, vuorovaikutusta ja tavoitteellista työskentelyä sekä ratkaistaan tiimin toiminnassa ilmeneviä ongelmia.

Uutta: Saarni-voimavaravalmennus!

Saarni-voimavaravalmennus tähtää työyhteisöön, jossa kaikki haluavat antaa parhaansa. Tutustu valmennukseen.