Siirry sisältöön

Diakin opiskelijakyselyn 2024 tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteen laatimispäivä

9.4.2024

Kyselyn nimi ja kestoaika

Diakin opiskelijakyselyt 2024 1.5.-31.10.2024 

Kuvaus

Diakin opiskelijoille sähköpostitse tai oppimisalustan kautta linkillä tai QR-koodilla avautuva palautekysely. Kyselyllä tiedustellaan opiskelijan kokemuksia Diakin opetuksesta ja opiskelusta. 

Rekisterinpitäjä

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, PL 12, 00511 Helsinki

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Osapuolet

Diak 

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Ikä, sukupuoli, pohjakoulutus, opiskeltava tutkinto 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Osallistujan suostumus 

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö 

Oikeutettu etu, mikä: 

Käsitelläänkö arkaluonteisia henkilötietoja (EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä)?

Tutkimuksessa ei käsitellä erityisiä henkilötietoja 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia erityisiä henkilötietoja: 

Rotu tai etninen alkuperä 

Poliittiset mielipiteet 

Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

Ammattiliiton jäsenyys 

Geneettiset tiedot 

Biometriset tiedot 

Terveystiedot 

Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen 

Rikostuomioihin tai rikkomuksiin liittyvät tiedot 

Erityisten henkilötietojen käsittelyn peruste: 

Osallistujan nimenomainen suostumus 

Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus 

Osallistuja on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi 

Käsittely on tarpeen tärkeän yleisen edun vuoksi 

Muu, mikä:  

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Osallistuminen on vapaaehtoista. 

Henkilötietoja kerätään tutkimukseen seuraavista lähteistä: 

Suoraan tutkimukseen osallistuvilta 

    Henkilökohtainen haastattelu, ei tallennettu 

    Kyselylomake, paperinen 

    Kyselylomake, sähköinen 

    Videointi tai muu tallentaminen 

Muu tapa, mikä:  

Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja: 

Siirretäänkö tai luovutetaanko henkilötietoja ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta hankkeen ulkopuolelle 

Tietoja siirretään tai luovutetaan hankkeen ulkopuolelle, minne ja kenelle:  

Siirretäänkö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja siirretään tai luovutetaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle, minne ja kenelle: 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Asiakirjojen säilytysajat määritellään Diakin arkistonmuodostussuunnitelmassa ja ne pohjautuvat pääasiallisesti lainsäädäntöön, rahoittajan vaatimuksiin, korkeakoulujen yleiseen käytäntöön tai Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnollisten tarpeiden perusteella määrittelemiin säilytysaikoihin.  

Säilytysajan päättymisen jälkeen paperiset tiedot tuhotaan tietosuojasäiliössä ja sähköiset tiedot poistetaan järjestelmistä. 

Miten henkilötiedot suojataan?

Paperiaineistot 

Paperiaineistoa ei kerätä 

Paperiaineistoa kerätään, aineisto suojataan seuraavalla tavalla: 

Sähköiset aineistot 

Kaksivaiheinen tunnistautuminen 

Käyttäjätunnus 

Salasana 

Käyttöoikeuksien rajaaminen 

Muu, mikä: sähköpostitietoja ei kerätä 

Tutkimusaineiston anonymisointi / pseudonymisointi:  

Tutkimusaineisto anonymisoidaan (kaikki henkilötiedot poistetaan täydellisesti niin, että tunnistamiseen ei voida palata eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja) 

Tutkimusaineisto pseudonymisoidaan (tunnistettavuuteen voidaan palata koodiavaimen tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja) 

Tutkimusaineisto anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan osittain 

Tutkimusaineistoa ei anonymisoida eikä pseudonymisoida 

Jos tutkimusaineisto anonymisoidaan/pseydonymisoidaan osittain tai sitä ei anonymisoida/pseudonymisoida lainkaan, kerro tässä, miksi näin tehdään:

Miten erityiset henkilötiedot suojataan:

Miten henkilötietoja käsitellään kyselyn päättymisen jälkeen (ennen hävittämistä)?

Tutkimusrekisterin henkilötiedot hävitetään. 

Tutkimusrekisterin henkilötiedot arkistoidaan pseudonymisoituna. 

Tutkimusrekisterin henkilötiedot arkistoidaan anonymisoituna. 

Henkilötietoja (nimi, sähköposti, organisaatio) voidaan käyttää hankkeen jälkeen Diakin viestimiseen.  

Mihin ja miten aineisto arkistoidaan:

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilörekisteriä ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin. 

Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä oikeus esittää pyyntö tietojesi tarkastamisesta tai oikaisemisesta. Jos käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.  

Pyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella Diakin julkisten verkkosivujen kautta: https://www.diak.fi/diak/organisaatio/tietosuoja-ja-saavutettavuus/ 

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan lomakkeen lähettämisen yhteydessä vahvalla tunnistautumisella. Voit tiedustella pyyntösi käsittelystä Diakin tietosuojavastaavalta. 

Jos oikaistavaksi tai poistettavaksi pyydettyjä henkilötietoja ei voida enää yksilöidä tai poistaa kyselyssä syntyneestä tutkimusaineistosta, Diakin tietosuojavastaava tekee hallinnollisen päätöksen, voidaanko esitetty pyyntö toteuttaa. Vastaus ilmoitetaan sinulle kirjallisesti ja siitä on mahdollista valittaa tietosuojavaltuutetulle, joka on valtakunnallinen viranomainen. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 

tietosuoja@om.fi 

029 566 6700 

www.tietosuoja.fi