Siirry sisältöön

Seksuaalikasvatukselle tilausta myös vähemmistöjen parissa

Gouled Mohamed Abdi.
Tuore opinnäytetyö tuottaa uutta tietoa Suomessa elävien somali- ja muslimitaustaisten miesten ajatuksista ja kokemuksista seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta hyvinvoinnista. Diakin Helsingin-kampuksella sosionomiksi opiskeleva Gouled Mohamed Abdi tarttui opinnäytetyössään vähän tutkittuun aiheeseen.

Suomessa on toistaiseksi tehty hyvin vähän tutkimusta eri vähemmistöryhmien, kuten maahanmuuttaja- ja muslimitaustaisten miesten seksuaalisuuteen tai seksuaaliterveyteen liittyen. Tämä havainto ja oma kiinnostus saivat Gouled Mohamed Abdin tarttumaan aiheeseen.

– Kiinnostuin seksuaalisuudesta teemana heti opintojeni alussa. Somaliyhteisöön kuuluvana olen aina ihmetellyt, kuinka vähän siitä on puhuttu, Mohamed Abdi kertoo.

Seksuaaliterveystietoa tarvitaan

Mohamed Abdin mukaan aiheen merkitystä perustelee erityisesti suomensomalialaisten ikärakenne. Vuoden 2020 lopussa suomensomalialaisia oli Suomessa arviolta 22 534 henkilöä, joista 70 prosenttia oli alle 30-vuotiaita, ja jopa 40 prosenttia koko yhteisöstä oli syntynyt Suomessa. (Al-Sharmani & Mustasaari, 2022, s. 49.)

– Somaliyhteisön ikäjakaumalla on merkitystä myös seksuaaliterveyden näkökulmasta, sillä huomattava osa somalitaustaisista henkilöistä on hedelmällisyysiässä. Tällöin myös seksuaalikasvatuksen ja seksuaaliterveyttä koskevan tiedon saatavuus on heidän kannaltaan keskeisessä asemassa, Mohamed Abdi sanoo.

Mohamed Abdi haastatteli tutkimustaan varten suomensomalialaisia 21–37-vuotiaita miehiä, joista suurin osa on varttunut Suomessa lapsesta lähtien. Aineisto koostui viidestä yksilöhaastattelusta. Haastatelluilta kyseltiin esimerkiksi heidän näkemyksiään seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksestä sekä seksuaalisuudesta suhteessa kulttuuriin ja uskontoon.

Lisää avoimuutta

Mohamed Abdin tutkimus osoitti, että aiheen ympärillä on paljon puhumattomuutta. Keskeisimpinä löydöksinään hän nostaa esille somaliyhteisön seksuaalikasvatuksen nykytilan puutteellisuuden ja tarpeen muutokselle. Haastatellut toivoivat avoimempaa keskustelua seksuaalisuudesta oman yhteisön sisällä. Haastatellut olivat myös yksimielisiä siitä, että olisivat kaivanneet nuorempina enemmän tietoa seksuaalisuudesta.

– Tutkimustuloksista huolimatta tai ehkä juuri niiden vuoksi yllättävää oli huomata haastateltavien halukkuus keskustella avoimesti aiheesta, josta ei yhteisössä tavallisesti juuri puhuta. Mielestäni juuri tämä ilmiö korostaa kuinka moninaisista ja yksilöllisistä lähtökohdista somali- ja muslimitaustaiset miehet tulevat vaikka heitä yhdistäisikin kollektiivinen kulttuuri ja yhteisö, Mohamed Abdi miettii.

Näkökulmia sote- ja kasvatustyötä tekeville

Opinnäytetyön tavoitteena oli paitsi selvittää suomensomalialaisten miesten näkemyksiä seksuaalisuudesta myös tuottaa yhteistyötaholle, Helsingin Diakonissalaitoksen Olohuone-toiminnalle, uusia keinoja tunnistaa monikulttuurisen ja kulttuurisensitiivisen työn tarpeita somali- ja/tai muslimitaustaisilla miehillä.

Mohamed Abdi toivoo opinnäytetyönsä hyödyttävän myös erityisesti seksuaaliterveyden ja -kasvatuksen parissa työskenteleviä.

– Toivon, että opinnäytetyöstäni hyötyisi etenkin sosiaali- ja terveysalan ja varhaiskasvatusalan piirissä työskentelevät ammattilaiset, mutta myös laajemmin monikulttuurisuudesta ja ihmisen kohtaamisesta kiinnostuneet ihmiset.

Tutustu opinnäytetyöhön

  • Mohamed Abdi, G. (2024). Meneppä selvittämään itse ja that’s it” : somali- ja muslimitaustaisten miesten ajatuksia ja kokemuksia seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta hyvinvoinnista. Luettavissa Theseuksessa:https://www.theseus.fi/handle/10024/819127

Lähde: Al-Sharmani, M., & Mustasaari, S. (2022). Nuoret somalitaustaiset muslimit ja islamilainen perheoikeus. Teoksessa T. Pauha, & J. Konttori (toim.), Suomalaiset muslimit. (s. 47–65). Gaudeamus.