Siirry sisältöön

Opinnäytetyö: sosiaalisella markkinoinnilla voidaan vaikuttaa nuorten terveellisiin elämäntapoihin

Diakissa valmistuneen opinnäytetyön mukaan moni nuori aikuinen tiedostaa liikunnan ja terveellisen ruokavalion merkityksen hyvinvoinnille, mutta kokee suositusten noudattamisen liian vaikeaksi. Julkaisussa tutkittiin sosiaalisen markkinoinnin käyttöä nuorten aikuisten liikunnan ja terveellisen ruokavalion edistämisessä. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä nuorten aikuisten liikunnan ja terveellisen ruokavalion edistäminen ovat tunnistettuja haasteita yhteiskunnassamme.

Opinnäytetyöstä käy ilmi, että sosiaalisten tekijöiden merkitys on suuri liikunnassa ja terveellisen ruokavalion omaksumisessa. Moni nuori aikuinen ajattelee ehtivänsä muuttaa elämäntapojaan myöhemmin, mikäli terveysongelmia ilmenee. Tällä hetkellä käytetyt keinot terveellisten elämäntapojen edistämiseen koettiin merkityksettömiksi ja elämäntilanteeseen sopimattomiksi.

Julkaisu antaa ajankohtaisen kuvauksen sosiaalisen markkinoinnin periaatteista, prosessin toteutuksen vaiheista ja menetelmistä sekä kokoaa näyttöön perustuvaa tietoa nuoriin aikuisiin kohdistuvasta sosiaalisesta markkinoinnista. Sosiaalisen markkinoinnin ohjelmia tulee kohdentaa nykyistä paremmin juuri nuorille aikuisille, jotta ohjelmat vastaisivat heidän tarpeisiinsa ja tuottaisivat heille merkityksellisiä hyötyjä.

Opinnäytetyön tekijän Marjo Haapasen mukaan keskeistä sosiaalisessa markkinoinnissa on ymmärtää ihmisten elämäntilannetta kokonaisuutena, jotta voidaan ymmärtää, mitkä tekijät motivoivat muuttamaan nykyistä käyttäytymistä haluttuun suuntaan, mitkä tekijät estävät muutosta ja miten ihmisiä voidaan tukea muutokseen.

– Lähtökohtana on, että ihmiset ovat itse vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa prosessia eli asiantuntijoiden rooli on enemmänkin hallinnoida ja mahdollistaa prosessia kuin pyrkiä tietämään oikeita keinoja ihmisten puolesta.

Sosiaalisessa markkinoinnissa tuetaan ihmisiä tekemään pysyviä muutoksia, jotka parantavat sekä yksilöiden että yhteisön hyvinvointia. Sosiaalista markkinointia käytetään yleisimmin terveyden edistämiseen, mutta sitä voidaan toteuttaa laajasti myös muissa erilaisissa ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavissa muutosprosesseissa.

– Sosiaalisen markkinoinnin käytöstä on saatu hyviä kokemuksia eri puolilla maailmaa. Sen käyttö vaatii kuitenkin järjestelmällistä prosessin kaikkien vaiheiden toteutusta ja sosiaalisen markkinoinnin keskeisten näkökulmien mukanaoloa koko prosessissa.

Julkaisu on sosionomin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tehty opinnäytetyö ja liittyy 16–19-vuotiaille suunnattuun Tsemppaa hyvä fiilis -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli liikunta-aktivointimallin kehittäminen ja toteutus sekä terveellisten ravitsemustottumusten edistäminen. Tutkimusaineisto kerättiin kansainvälisistä tietokannoista kirjallisuuskatsauksen prosessin mukaisesti ja lisäksi tehtiin manuaalista hakua. Analyysi toteutettiin laadullisesti teorialähtöisenä sisällönanalyysinä.

Opinnäytetyö:

Haapanen, M. (2020). Liikunnan ja terveellisen ruokavalion sosiaalinen markkinointi nuorille aikuisille. (Diak Työelämä 20). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Saatavilla sähköisesti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-357-5