Dialogi-media: Yhdenvertaisuudessa edelleen parantamista

Kuvituskuva.
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia onnistua elämässään. Suomi on monella mittapuulla sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, mutta edelleen on paljon ryhmiä, joilla yhdenvertaiset mahdollisuudet eivät kaikilta osin toteudu.

Dialogi-median uusi teemanumero tuo esiin niin Suomesta kuin maailmaltakin ryhmiä, joiden yhdenvertaisuudessa on vielä kehitettävää, sekä ratkaisuehdotuksia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantamiseksi.

DiakHubissa kehitetään monialaista yhteistyötä

Tulevaisuuden sote-keskusohjelmalla pyritään vahvistamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta esimerkiksi takaamalla sote-palvelut yhdenvertaisesti kaikille.

Heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat yleensä paljon ja monenlaista tukea, mutta heillä ei useinkaan ole voimia hakea apua eri paikoista. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Diak on käynnistänyt yhteiskehittämisen foorumin DiakHubin, joka kokoaa palveluiden järjestäjien, tuottajien ja käyttäjien edustajat yhteen Diakin asiantuntijoiden kanssa ratkaisemaan toimialarajat ylittäviä hankalia ongelmia.

– Asetettuihin tavoitteisiin on mahdollista päästä, kun sote-keskuksissa tunnistetaan monialaista tukea tarvitsevat ja eri toimijoiden yhteistyö muotoillaan tavoitteelliseksi verkostotyöksi, jota johdetaan kokonaisvaltaisesti yli hallinnonalarajojen, arvioivat Diakin asiantuntijat Anne Määttä, Sakari Kainulainen ja Harri Kostilainen sekä projektipäällikkö Reija Paananen.

Yhteiskunnallisille yrityksille parempia toimintaedellytyksiä

Monet ihmiset tarvitsisivat tukea myös työllistymiseen. Työelämän ulkopuolella on 65 000 ihmistä, jotka haluaisivat työskennellä ja arvioivat olevansa kykeneviä työskentelemään.

– Näiden ryhmien työllistämiseen tarvitaan vastuullista yritystoimintaa, kertovat Harri Kostilainen ja Vates-säätiön kehittämispäällikkö Jukka Lindberg. – Tällaista ovat yhteiskunnalliset yritykset, joilla on tahtoa, kykyä ja valmiuksia työllistää eri tavoin tukea tarvitsevia.

Nykyinen hallitus on sitoutunut laatimaan strategian, jolla parannetaan yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä rahoitusta uudistamalla ja tarjoamalla tukea liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen.

Diak on laatinut strategian valmistelun tueksi tilannekartoituksen yhteiskunnallisista yrityksistä Suomessa ja tehnyt ehdotuksia siitä, miten yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta- ja työllistämisedellytyksiä voidaan vahvistaa.

– Elinvoimainen yhteiskunnallinen yritystoiminta edellyttää ympäristöä, joka tuntee tämän liiketoimintamallin ja tukee sitä, Kostilainen ja Lindberg kertovat. – Suomessa tällainen on vasta kehittymässä.

Dialogin uusi teemanumero käsittelee myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista esimerkiksi hoivakotien asukkailla, maahanmuuttajataustaisilla vangeilla sekä viittomakielisillä ja puhevammaisilla.

Lue lisää:

Dialogi on Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkomedia, joka tekee näkyväksi Diakin asiantuntemusta, vahvuusalueita ja tuloksia. Diakin vahvuusalueita ovat sosiaalinen osallisuus, muuttuva monikulttuurisuus, älykkäät sote-palvelut ja yhteisöissä elävät uskonnot. Dialogissa herätetään keskustelua ja otetaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.