Dialogi-media: Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan ammattirajat ylittävää yhteistyötä

kädet pitelevät punaista sydäntä.
Sote-uudistus antaa odottaa itseään, mutta sosiaali- ja terveysalan uudistuminen on jo käynnissä. Dialogi-median uusi teemanumero kertoo muutoksista, joita tarvitaan sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja alan koulutukseen.

Diakonia-ammattikorkeakoulun palvelujärjestelmäkehityksen asiantuntijan Anne Määtän mukaan palveluiden ulkopuolelle putoavat ihmiset ovat yleensä sellaisia, jotka tarvitsisivat monia palveluita samanaikaisesti.

– Kun avuntarve jakautuu eri sektoreille, kokonaisuus ei pysy kenenkään käsissä, Määttä toteaa.

Määtän mukaan kaavaillut sote-keskukset ovatkin hyvä uudistus, vaikkakaan pelkkä samassa rakennuksessa sijaitseminen ei vielä riitä.

– Aivan ensin sote-keskuksissa täytyy aloittaa eri sektoreiden ammatillisen yhteistyön kehittäminen ja uusien ammatti- ja hallintorajoja ylittävien käytäntöjen luominen.

Huolena sote-organisaatioiden tiukka talous

Koulutuksessa on jo alettu ottaa huomioon uudet osaamisvaatimukset ja tarjota mahdollisuuksia ammattialat ylittävään toimintaan.

– Tämä ei kuitenkaan riitä, toteaa Diakin tutkija Joakim Zitting. – Eri alojen ja toimijoiden yhteistyöhön vaikuttavat hyvin vahvasti paitsi ammatilliset ja organisaatiokulttuurit, myös johdon suhtautuminen yhteistyöhön. Tällä hetkellä kunnat ja sote-organisaatiot kamppailevat heikon taloustilanteen kanssa ja pyrkivät löytämään säästöjä kaikesta muusta paitsi lakisääteisistä toiminnoista.

–Pahimmassa tapauksessa eri alojen väliset siilot vain syvenevät, ja organisaatiorajat tiivistyvät.

Paremman elämän tuoteperheellä kohti parempaa palvelujärjestelmää

Moniammatillisen ja monitoimijaisen yhteistyön helpottamiseksi Diak on kehittänyt paremman elämän tuoteperheen, johon kuuluvat 3X10D-elämäntilannemittari, monitoimijainen arviointi sekä palveluintegraation muotoilu -valmennus.

3X10D-elämäntilannemittaria voidaan käyttää asiakastyön apuna ihmisen kokonaisvaltaisessa tilannearviossa. Mittari on testikäytössä eri puolilla Suomea Ohjaamoissa ja kouluterveydenhuollossa.

Hyvinvointimuutosten tarkasteluun Diakissa on kehitetty monitoimijaiseksi arvioinniksi kutsuttu työväline, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi yhteisen asiakas- tai hyvinvointisuunnitelman etenemisen ja seurannan arviointiin sekä palveluiden ja tuen oikea-aikaisuuden ja tarpeenmukaisuuden arviointiin.

Jotta moniammatillinen yhteistyö olisi mahdollista, tarvitaan koulutuksia, joissa sosiaali- ja terveyspalveluja opitaan katsomaan kokonaisuutena eikä kahtena erillisenä osa-alueena. Palveluintegraation muotoilu -valmennus on muuttuvaa työelämää varten kehitetty systemaattinen, yhteiskehittämiseen perustuva valmennus yhteistyön ja sen johtamisen tueksi. Sen monialainen työskentely ja johtajien tiivistynyt yhteistyö lisää mahdollisuuksia suunnata käytettävissä olevia resursseja entistä vaikuttavammin.

– Välineistä saadaan paras hyöty, kun niitä hyödynnetään yhtenä kokonaisuutena, mutta ne sopivat käytettäväksi myös erillisinä silloin, kun halutaan vastata tiettyyn tarpeeseen, toteavat Määttä sekä Diakin asiantuntija Sakari Kainulainen ja projektipäällikkö Reija Paananen.

Dialogin uusi teemanumero käsittelee myös sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja keinoja eri ryhmien syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Lue lisää:

Dialogi on Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkomedia, joka tekee näkyväksi Diakin asiantuntemusta, vahvuusalueita ja tuloksia. Diakin vahvuusalueita ovat sosiaalinen osallisuus, muuttuva monikulttuurisuus, älykkäät sote-palvelut ja yhteisöissä elävät uskonnot. Dialogissa herätetään keskustelua ja otetaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Lisätiedot