Siirry sisältöön

Demi, Steam, Discord, Jodel ja Tiktok nousemassa nuorten suosioon vertaistuen kanaviksi

Mitä sosiaalisen median kanavia nuoret käyttävät vertaistuen saamiseen? Asiaa selvitettiin Dimmi-hankkeen kyselyn avulla.

Dimmi-hankkeen kyselyssä haluttiin selvittää sitä, minkä kaikkien sosiaalisen median kanavien kautta nuoret kokevat saavansa vertaistukea, etsivätkö nuoret itse vertaistukea sosiaalisen median kanavista ja minkälaisia syitä vertaistuen hakemisen taustalla nuorilla on.

Eräs nuorten sosiaalisen median käytön hyvistä puolista on nuorten kokemus vertaistuen saannista sosiaalisen median kanavien kautta. Kyselyyn vastanneista nuorista jopa 90 % koki hakeneensa tai saaneensa vertaistukea sosiaalisen median kanavista.

Nuorille käsite ”vertaistuki” on haastava ja siksi kyselyssä käsite avattiin heille näin: ” Vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai ryhmässä. Vertaistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat yleensä sekä tukijoina että tuettavina.

Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpieläneiden ihmisten keskinäiseen tasa-arvoisuuteen, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen sekä kohtaamiseen ja keskinäiseen tukeen.”

Vertaistuelliset sosiaalisen median kanavat

Sosiaalisen median vertaistuki voi olla mm. kahdenkeskistä keskustelua toisen ihmisen kanssa tai toisten ihmisten kirjoitusten, kuten blogien lukemista tai toimintaa sosiaalisessa mediassa. Nuorille voi myös olla tarjolla erilaisia vertaistuellisia ryhmiä, joiden vetäjänä voi toimia ammattilainen.

Kyselyyn vastanneista nuorista 44 % koki, että on hakenut tietoisesti tukea sosiaalisen median kanavista ja 49 % vastaajista koki ajautuneensa sattumalta hakemaan tukea kanavista käytettyään ensin jotain sosiaalisen median kanavaa.

Tietyt kanavat korostuvat

Suosituimpina kanavina vertaistuen hakemiselle korostuivat Whatsapp, Instagram, Snapchat, Facebook ja Youtube. Kyseessä vaikuttavat olevan varsin samat kanavat, mitä nuoret muutoinkin käyttävät.

Muista kanavista korostuivat Demi, Jodel ja Tiktok sekä videopelien jakamiseen käytetyt Steam ja Discord. Chat-palvelut eivät taas vaikuta olevan niin suosittuja vertaistukeen liittyen nuorilla, noin neljä viidesosaa nuorista kokee, että ei ole käyttänyt chat-palveluja vertaistukeen liittyen. Chat-kanavista suosituimpana kyselyssä korostui Sekaisin chat. Nuoret vaikuttavat siis käyttävän etupäässä kanavia, joissa toimitaan omalla nimellä tai nimimerkillä.

Syitä vertaistuen hakemiselle

Nuorten syyt vertaistuen hakemiselle ovat moninaiset. Kyselyssämme noin puolet nuorista nosti ennen kaikkea ihmissuhteet, halun löytää samankaltaisia ihmisiä, masennuksen tai ahdistuksen ja yksinäisyyden tärkeimmiksi syiksi vertaistuen etsimiselle sosiaalisen median kanavista. Myös kiusaaminen, koulunkäynti- tai opiskeluvaikeudet, oma tai läheisen sairaus ja tulevaisuuden suunnittelu nousi esille noin joka viidennen nuoren vastauksissa.

Dimmi-hankkeen kyselyyn vastasi 78 nuorta, jotka asuvat pääsääntöisesti Oulussa ja Kajaanissa. Nuoret olivat 16-29-vuotiaita.

Tietoa blogista

Asiantuntija- ja vertaistuen sosiaalisen median kanavien -blogi on osa Dimmi – Digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen -hanketta. Blogiin kirjoittavat Diakin asiantuntija Antti Heinonen, sosionomi-diakoniopiskelija Sari Paihonen ja projektikoordinaattori Leea Naamanka.

Blogin tarkoitus on tuoda erityisesti nuorten parissa toimivien ammattilaisten tietoon sosiaalisen median kanavien mahdollisuuksia omassa työssä. Ajantasainen tieto auttaa pidemmällä tähtäimellä nuorten avun saantia sosiaalisen median avulla.

Hanketta toteuttaa Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Dimmi-hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Dimmi somessa ja yhteydet

Dimmi-hanketta voit seurata myös Facebookissa ja Instagramissa tunnuksella #dimmiesr

Lisätietoja blogin vastuuhenkilöltä ja Diakonia-ammattikorkeakoulun projektikoordinaattorilta Leea Naamangalta leea.naamanka@diak.fi