Dialogi-media: Teknologian kehitys tasa-arvoistaa, mutta pakottaa myös eettiseen pohdintaan

stetoskooppi ja tabletti

Teknologian kehittyminen yhtenäistää sosiaali- ja terveysalan käytäntöjä, mutta tuo esiin myös eettisiä ongelmia. Dialogi-median uusi teemanumero kertoo, minkälaisia vaikutuksia teknologian kehittymisellä on sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja alan koulutukseen.

Diakonia-ammattikorkeakoulun terveysalan koulutuspäällikön Annukka Armannon mukaan digitalisaatio voi tehdä terveyspalvelut entistä saavutettavammiksi ja yhdenvertaisemmiksi esimerkiksi etävastaanottojen ja erilaisten sähköisen yhteydenoton mahdollistavien portaalien kautta.

– Jo ehkä kymmenen vuoden päästä meillä on monipuolisia robotteja, jotka auttavat kotona päivittäisissä toiminnoissa, tuovat seuraa ja turvallisuudentunnetta sekä hälyttävät tarvittaessa apua paikalle, sanoo Armanto.

Teknologian kehittyminen tuo myös uusia uramahdollisuuksia terveydenhuollon ammattilaisille. Teknologia onkin nykyisin kiinteä osa terveysalan opintoja.

– Erityisesti simulaatio-opetuksissa, joissa pyritään mahdollisimman autenttisiin potilas- ja asiakastilanteisiin, hyödynnetään monia teknologisia ratkaisuja, kuten potilassimulaattoreita sekä teknologiaa sisältäviä hoitotyön välineitä ja kirjaamisen harjoitteluympäristöjä. Lisäksi monissa ammattikorkeakouluissa on meneillään teknologian kehittämisen hankkeita, joihin myös opiskelijat pääsevät osallistumaan, Armanto kertoo.

Väestön vanheneminen lisää tarvetta teknologian kehittämiselle

– Teknologian merkitys korostuu, kun toimintakyvyltään heikentyneitä ihmisiä avustetaan ja hoidetaan yhä pidempään kotioloissa, ja samanaikaisesti hoitoalojen työvoimapula on kasvussa, toteavat Diakin terveysalan lehtori Maaria Kokkonen ja Jyväskylän avoimen yliopiston gerontologian yliopistonopettaja Päivi Eskola.

Teknologia tarjoaa vastauksia ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin, mutta nostaa samalla myös esiin uudenlaisia eettisiä kysymyksiä. – Tutkimuksissa on huomattu, että vanhustyössä teknologian käytön yhteydessä on paljon puutteita, eivätkä hyödyt ole kaikilta osin vakuuttaneet, Kokkonen ja Eskola kertovat. – Teknologian aktiivisessa käyttöönotossa onkin perusteltua olla varovainen eikä saa luottaa sokeasti uuden teknologian ”kaikkivoipaisuuteen”.

Diakonia-ammattikorkeakoulu vastaa vanhustyön osaamisen lisääntyneeseen tarpeeseen tarjoamalla yhdessä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa valikoiman avoimia korkeakouluopintoja vanhustyöstä. Opintotarjonnassa on myös teknologiaan ja eettisiin kysymyksiin liittyviä opintojaksoja.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on tarjolla Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä -opintojakso. – Opintojaksossa perehdytään siihen, millaisia teknologisia mahdollisuuksia on ikääntyneen ihmisen hyvinvoinnin tukemiseen ja miten hyvin erilaiset teknologiset ratkaisut soveltuvat erilaisiin hoitotyön ympäristöihin, Maaria Kokkonen kertoo.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto puolestaan johdattaa eettisten kysymysten pariin.  – Vanhustyön ja tutkimuksen eettisiä kysymyksiä -opintojaksossa tarkastellaan muun muassa hyvinvointiteknologian merkitystä hyvässä vanhenemisessa sekä siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä, kertoo Päivi Eskola

Yksityisyydestä ja tietoturvasta huolehdittava

On tärkeää huolehtia siitä, että teknologisissa ratkaisuissa huomioidaan asiakkaan yksityisyys ja tietoturva, erityisesti kun sosiaali- ja terveysalan tehtävät perustuvat vahvasti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen.

– Tulevaisuuden ammattilaiset tekevät yhä enemmän ammattirajat ylittävää yhteistyötä, Armanto sanoo. – Tämä asettaa ammattilaiset uusien ja osittain vielä tuntemattomien eettisten kysymysten äärelle.

Lisäksi palveluista on tehtävä käyttäjäystävällisiä ja saavutettavia. – Teknologian kehittämisessä tulee ottaa huomioon myös ne, joilla on rajoitettu mahdollisuus hyödyntää uusinta teknologiaa tai jotka ovat teknologisten sovellusten ulottumattomissa.

Dialogin uusi teemanumero käsittelee myös tekoälyn hyödyntämistä kielitaidon arvioinnissa, pelien käyttöä oppimisessa ja mielenterveyden tukena sekä kokemuksia digituen antamisesta iäkkäälle väestölle harvaanasutulla alueella.

Lue lisää: