Kokonaisvaltaista tukea tarjoava valmennuspaja ohjaa nuoret oikeisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin

Moni tukea tarvitseva nuori käyttää tarpeisiinsa nähden liian vähän sosiaali- ja terveyspalveluja. Tähän ongelmaan pureudutaan valmennuspajatoiminnassa, jossa nuoret ohjataan tehokkaasti tarvitsemiensa palveluiden piiriin sekä tuetaan työllistymisessä ja koulutuspolkujen löytymisessä.

– Tällöin paljon tukea tarvitsevien nuorten palveluiden käyttö yleensä lisääntyy, mutta ajan mittaan sekä sosiaalitoimen että terveydenhuollon kulut todennäköisesti vähenevät, kun ongelmiin puututaan ajoissa, sanoo Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkija Anne Surakka.

Tulokset käyvät ilmi Diakonia-ammattikorkeakoulun Sokra-hankkeen tutkimuksesta, jossa selvitettiin valmennuspajalla asioivien nuorten sosiaalipalveluiden ja perusterveydenhuollon avopalveluiden käyttöä vuosina 2013–2017.

Valmennuspaja-asiakkuuden myötä työelämään tai koulutukseen sijoittuvilla nuorilla palveluiden käyttö vähenee, mutta pitempiaikaisen tuen tarpeessa olevilla henkilöillä palveluiden käyttö jää selvästi lähtötilannetta korkeammalle tasolle.

Nuorille tarjottavan tuen tulisi olla oikea-aikaista ja tarpeenmukaista

Tutkija Anne Surakkaa huolestuttavat erityisesti ne nuoret, jotka eivät syystä tai toisesta kiinnity valmennuspajan palveluun ja joilla sosiaali- ja perusterveyshuollon palvelujen käyttö pysyy vuodesta toiseen hyvin matalalla tasolla. Suurella osalla heistä olisi runsaasti erilaisia palvelutarpeita.

– Palvelujen ulkopuolelle jääminen kasvattaa näiden nuorten syrjäytymisriskiä ja voi ongelmien monimutkaistuessa lisätä myös kustannuksia palvelujärjestelmälle, pohtii tutkija Anne Surakka.

Nuorten avunsaannin esteinä ovat tutkimusten mukaan useimmiten palvelujärjestelmän monimutkaisuus, luottamuksen puute sekä tunne siitä, ettei tule kuulluksi. Syrjäytymisen ehkäisyssä olisi tärkeää, että nuorille tarjottava tuki on oikea-aikaista ja tarpeenmukaista.

– Avainasemassa ovat nuorten tavoittaminen, palvelujen saavutettavuus, aito kohtaaminen, palveluiden sitoutuminen nuoriin sekä rinnallakulkijuus, kertoo dosentti Reija Paananen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Valmennuspajan toiminnassa rakennetaan luottamusta ja tuodaan palvelut paremmin nuorten saataville. Sosiaalitoimen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, mikä näkyy myös tutkimuksen tuloksissa. Jatkossa palvelurakenteiden tulisi joustaa enemmän myös muissa peruspalveluissa, erityisesti terveyspalveluissa.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokraa toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Linkki julkaisuun.

Lisätietoja:

Anne Surakka                                                         Reija Paananen
tutkija, TtM, VTM                                                    Projektipäällikkö, FT, dos.
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen                Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D
koordinaatiohanke – Sokra                                  Diakonia-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu                            puh. 040 508 4294
puh. 040 509 0621                                                 reija.paananen@diak.fi
anne.surakka@diak.fi