Siirry sisältöön

Huumausainetestaus Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Diakiin valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä alan opiskelulle. Huumeiden ongelmakäyttö tai päihteiden/lääkkeiden ongelmakäyttö ovat esteenä Diakissa opiskelulle.

Ammattikorkeakoululain 932/2014, 36§ mukaan Diak voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos

  • on perusteltua epäillä esimerkiksi opettajan tai harjoittelun ohjaajan tai muilta saadun luotettavan palautteen perusteella, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista; ja
  • testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi; ja
  • opiskelija toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkinta- ja reagointikykyä; ja
  • huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa vaarantaa vakavasti opiskelijan itsensä tai
  • toisen henkeä ja terveyttä, salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai
  • merkittävästi lisää huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on opiskelijoita varten laadittu Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden päihdeohjelma, josta löytyvät ohjeet huumausaineiden ja alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen sekä hoitoon ohjaamiseen.

Menettelytavat

Asian voi laittaa vireille opettaja, henkilökuntaan kuuluva tai harjoittelunohjaaja opiskelussa tulleiden havaintojen pohjalta opiskelijaa kuultuaan. Mikäli edellytykset huumausainetestaukseen täyttyvät, päihtyneeksi epäilty opiskelija on aina testattava viivytyksettä. Huumausainetestaus tapahtuu YTHS:n tai YTHS:n palveluntarjoajan toimitoimipisteessä.

Asian vireillepanija täyttää YTHS:n tiedonsiirtolomakkeen terveydenhuollolle, jonka vararehtori tai Diakin henkilökunnan edustaja allekirjoittavat. Asian vireillepanija ilmoittaa asiasta puhelimitse ensisijaisesti vararehtorille tai jos hän ei ole tavoitettavissa koulutuspäällikölle. Harjoittelunohjaaja voi ottaa ensin yhteyttä opiskelijan harjoittelua ohjaavaan opettajaan.

Opiskelija ja henkilökunnan edustaja soittavat YTHS:n hoidontarpeen arvioinnin valtakunnalliseen palvelunumeroon, p. 046 7101073 ja sopivat tiedonsiirtolomakkeen toimittamistavasta YTHS:lle tai YTHS:n palveluntarjoajalle. Ennen testausta opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyyskortilla (passi/ajokortti/henkilöllisyystodistus).

Jos toisella opiskelijalla herää huoli opiskelutoveristaan, hän voi konsultoida tekemistään havainnoista opiskeluhyvinvointiryhmän jäseniä. Tarkemmat ohjeet löytyvät Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille laaditusta päihdeohjelmasta.

Lisäksi tilanne kuvataan Falcony-järjestelmään. Ilmoitusta käsitellään luottamuksellisesti ja sitä säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Vararehtori on yhteydessä opiskelijan kampuksen opiskeluhyvinvointiryhmään. Opiskeluhyvinvointiryhmä tarjoaa opiskelijalle tukea sekä hoitoonohjausta, joka tapahtuu YTHS:n kautta Diakonia-ammattikorkeakoulun hoitoonohjausmallin mukaisesti (Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden päihdeohjelma).

Huumausainetestaukseen liittyvä todistus on esitettävä kohtuullisessa ajassa, jonka ammattikorkeakoulu on määrännyt (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 36§). Diakonia-ammattikorkeakoulussa todistus tulee esittää heti, kun se on saatavilla. Opiskelija toimittaa todistuksen vararehtorille.

Huumausainetestin tekee terveydenhuollon ammattihenkilö. Positiivinen testitulos on varmistettava laatuvalvotussa laboratoriossa (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 36§).

Huumausainetestiä koskevaan todistukseen sisältyy selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus annetaan testatulle (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 36§). Diak vastaa todistuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä kieltäytyminen voi johtaa kurinpitotoimiin (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 38 §). (Kurinpitotoimista ks. erillinen ohje). Positiivinen testitulos voi johtaa kurinpitotoimiin, mikäli opiskelija on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 38§). (Kurinpitotoimista ks. erillinen ohje).

Huumausaineiden käyttöä koskevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja testaamista koskevat todistukset hävitetään heti, kun se käsittelyn tarkoituksen kannalta on mahdollista (Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 40§).