Siirry sisältöön

Tutkimuslupien henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu, PL 12, 00511 Helsinki

https://www.diak.fi/diak/yhteystiedot/

Tietosuojavastaavan sähköposti: tietosuojavastaava@diak.fi

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus?

Diak käsittelee tietoja henkilöistä, jotka hakevat lupaa käyttää Diakia, sen opiskelijoita tai henkilöstöä tutkimus- tai kehittämistyön kohteena. Henkilötietoja käytetään kyseisen tutkimuslupahakemuksen käsittelyyn ja siihen liittyviin yhteydenottoihin, esimerkiksi kun hakijalle ilmoitetaan tutkimuslupapäätöksestä. 

Mihin käsittely perustuu? 

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin (mm. ammattikorkeakoululaki), yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttöön. Joissain tapauksissa perusteena voi myös olla rekisteröidyn suostumus. 

Kenen tietoja rekisteri sisältää? 

Tutkimuslupien henkilörekisteri sisältää tutkimusluvan hakijoiden, tutkimuksen tekijöiden ja siitä vastaavien, ohjaajien ja tutkimusluvan käsittelijöiden tietoja. 

Mistä tiedot on kerätty? 

Tiedot kerätään tutkimusluvan hakijoilta ja heidän toimittamistaan tutkimuslupa-asiakirjoista. 

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää? 

Tutkimuslupien henkilörekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: 

  • Tutkimuksen tiedot 
  • Tutkimusluvan hakijan nimi ja yhteystiedot 
  • Tutkimuksen ohjaajan tiedot 
  • Tutkimuksen tekijöiden nimet 
  • Tutkimuksen toimeksiantajan tiedot 

Myös muita henkilötietoja voidaan käsitellä, jos niitä sisältyy tutkimuslupa-asiakirjoihin. 

Kuinka kauan rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään? 

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti 20 vuotta Diakin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti sähköisessä järjestelmässä, joka poistaa ne automaattisesti, kun säilytysaika on päättynyt. Vanhemmat aineistot säilytetään paperimuodossa ja hävitetään säilytysajan päätyttyä. Osa aineistosta säilytetään pysyvästi Kansallisarkiston määräyksestä. 

Miten rekisterin tiedot on suojattu? 

Digitaaliset aineistot: Aineistoa vastaanotetaan sähköpostitse ja sitä käsitellään vain digitaalisessa muodossa Diakin päätöksenteon ja asianhallinnan järjestelmässä, joka on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla, käyttöoikeuksien rajoituksilla ja muilla tietoteknisillä keinoilla. 

Paperiaineistot: Paperiaineistoa ei kerätä, mutta aiemmin syntynyttä paperiaineistoa säilytetään lukollisissa tiloissa, jossa on kulunvalvonta. Kun säilytysaika on päättynyt, se viedään hävitettäväksi lukollisessa roskasäiliössä (”tietosuojaroskiksessa”). 

Luovutetaanko tietoja jonnekin? 

Henkilötietoja ei luovuteta Diakin ulkopuolelle, mutta Diak voi käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja sopimukseen perustuen. Ulkopuolinen käsittelijä voi olla esimerkiksi IT-järjestelmän toimittaja. 

Tehdäänkö automaattista päätöksentekoa?  

Rekisteriä käyttävissä järjestelmissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa. 

Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Toiminnan kansainvälisestä luonteesta johtuen Diak saattaa kuitenkin palveluja tarjotessaan käyttää resursseja, sovelluksia ja palvelimia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa Diak varmistaa, että tiedon siirrolle on olemassa laillinen oikeusperuste ja että henkilötiedot suojataan esimerkiksi edellyttämällä EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita ja asianmukaisten teknisten ja organisatoristen suojaustoimenpiteiden noudattamista. Lisäksi tällaisen tiedonsiirron yhteydessä toteutetaan tarvittaessa TIA-arviointi sekä seurataan tiedossa olevien tiedonsiirron kohteena olevien maiden yleistä tietosuojan tasoa. Kaikissa tapauksissa tiedonsiirto toteutetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja vain siinä laajuudessa kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Mitä oikeuksia minulla on? 

Sinulla on aina oikeus saada tietoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoasi käsitellään. Voit pyytää jäljennöstä itseäsi koskevista henkilötiedoista ja pyytää mahdollisten virheellisten tietojen oikaisemista.

Voit myös esittää pyynnön omien tietojesi poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta. Kaikissa tapauksissa tietoja ei kuitenkaan voida poistaa tai käsittelyä rajoittaa, jos esimerkiksi henkilötietoa käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamisen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisen tai Diakille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että emme käsittelisi niitä ollenkaan. Lisäksi, voit pyytää, että emme tee osaltasi sellaista päätöstä, joka perustuu pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä tai käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Diakin tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@diak.fi) tai esittää pyynnön Diakin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella Visma Sign Forms – Verkkolomake

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tätä varten voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, joka on viranomainen ja valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
Puh. 029 566 6700
www.tietosuoja.fi

Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: Puh. 029 566 6777