Siirry sisältöön

Tietoa ESR-hankkeiden henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu, PL 12, 00511 Helsinki

https://www.diak.fi/diak/yhteystiedot/

Tietosuojavastaavan sähköposti: tietosuojavastaava@diak.fi

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kerää ja tallentaa Euroopan unionin sosiaalirahaston ESR Henkilö -palveluun tietoja henkilöistä, jotka osallistuvat Diakin koordinoimiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakaudella 2014-2020 (ns. vanha ohjelmakausi) rahoittamiin hankkeisiin. Hankerahoittaja eli työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää tätä tiedonkeruuta ja on myös tämän henkilörekisterin rekisterinpitäjä. Voit lukea ESR Henkilö -palvelun oman tietosuojaselosteen täältä ja voit lukea lisää kerättävistä henkilötiedoista täältä.

Henkilötietoja käsitellään, jotta työ- ja elinkeinoministeriö ja ESR-hankkeen tarkastajat pystyvät seuraamaan, arvioimaan ja tarkastamaan kunkin hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä varainhoitoa. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ESR-hankkeiden seurantaan ja tarkastamiseen.

Henkilötietoja käsitellään lisäksi sen takia, että voidaan varmistaa, että kyseisten hankkeiden toimenpiteet kohdistuvat niihin ihmisiin, joihin ohjelman rahoitus on tarkoitettu käytettävän.

Ohjelmakauden 2021-27 (ns. uusi ohjelmakausi) tietojen keräämiseen ei käytetä enää erillistä ESR-henkilörekisteriä. Ohjelmakaudella 2021-2027 ESR+ -hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden seurantatiedot tallennetaan ja käsitellään EURA 2021 -järjestelmässä, jonka omistaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Osallistuneet henkilöt voivat itse syöttää tietonsa järjestelmään mobiililaitteella tai tietokoneella. Paperisia aloitus- ja lopetusilmoituksia ei kerätä. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia eli ns. arkaluonteisia tietoja ei kysytä osallistujilta lainkaan.

Mihin käsittely perustuu? 

ESR-hankkeiden henkilötietoja käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön vaatimuksesta ja ministeriön edellyttämällä tavalla. Työ- ja elinkeinoministeriön vaatimukset käsittelystä perustuvat ESR-asetukseen (EU 1304/2013) ja yleisasetukseen (EU 1303/2013).

ESR Henkilö -järjestelmään syötettävien henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen (ESR-asetus (EU 1304/2013) ja yleisasetus (EU 1303/2013)). Järjestelmän rekisterinpitäjä on työ- ja elinkeinoministeriö.  

Diakin velvollisuus on noudattaa rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta (358/2014). Asetuksen mukaan tuen saajan täytyy pystyä todentamaan toteutuneet kustannukset ja säilyttää kaikki hankkeeseen liittyvä kirjanpitoaineisto ja muu aineisto niin, että tuen käyttöä voidaan valvoa. 

Kenen tietoja rekisteri sisältää? 

ESR-hankkeiden henkilörekisteri sisältää hankkeiden osallistujien henkilötietoja. 

Mistä tiedot on kerätty? 

ESR-hankkeiden henkilörekisterin sisältämät henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään eli henkilöltä, joka osallistuu hankkeeseen. Ns. vanhan ohjelmakauden tiedot kerätään paperilomakkeella, josta ne tallennetaan työ- ja elinkeinoministeriön omistamaan ESR Henkilö -järjestelmään (sähköinen rekisteri).  

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää? 

Vanhan ohjelmakauden ESR Henkilö -rekisteri sisältää seuraavat tiedot. 

 • Henkilön tunniste- ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Sukupuoli ja ikä.  
 • Työllisyystilanne: mahdollisen työttömyyden kesto, työelämän ulkopuolella olo tai työssä oloon liittyvät tiedot.  
 • Suoritetun koulutuksen aste.  
 • Muut taustatekijät (arkaluonteisia tietoja, henkilöllä on oikeus kieltäytyä vastaamasta näitä koskeviin kysymyksiin): ulkomaalaistaustaisuus tai vähemmistöön kuuluminen, vammaisuus, aseman heikkous työmarkkinoilla.  
 • Lisäksi joissakin hanketyypeissä: henkilön arvio omasta työkyvystään ja/ tai hankkeen vaikutuksista.

Uuden ohjelmakauden henkilöosallistujan asiointipalvelussa tallennetaan sen hankkeen hankekoodi, johon henkilö osallistuu ja seuraavat henkilötiedot:

 1. henkilötunnus
 2. ikä
 3. sukupuoli
 4. nimet
 5. yhteystiedot
 6. tieto turvakiellosta
 7. koulutustasosta korkein suoritettu tutkinto
 8. hankkeessa suoritettu tutkinto tai muu ammattipätevyys
 9. tieto siitä, onko henkilö työtön, pitkäaikaistyötön vai työssä, työllistyykö hän yrittäjänä tai ammatinharjoittajana, onko hän koulutuksessa, onko hän ryhtynyt työnhakuun vai onko hän työelämän ulkopuolella
 10. päivämäärät, joina henkilö on aloittanut ja lopettanut hankkeessa.  

Hankkeeseen osallistuvan rekisteröitävän henkilön henkilöllisyys todennetaan. 

Kuinka kauan rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään? 

Vanha ohjelmakausi (2014-2020) 

Paperiaineistot: Lomakkeita säilytetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30 §:ssä säädetyn ajan, vähintään 10 vuotta hankkeen päättymisestä. Säilytysajan päätyttyä lomakkeet laitetaan lukittuun paperinkeräysastiaan hävitettäväksi.

Digitaaliset aineistot: Tiedot hävitetään ESR Henkilö -järjestelmästä ESR-ohjelmakauden päättymisen ja siihen liittyvien lisävelvoitteiden päättymisen jälkeen. Järjestelmän tietojen hävittämisestä huolehtii työ- ja elinkeinoministeriö sen jälkeen, kun tietojen säilytysaika on päättynyt.

Uusi ohjelmakausi (2021-2027) 

Paperiaineistot: Paperiaineistoa ei kerätä. 

Digitaaliset aineistot: Rekisterinpitäjän on poistettava tiedot viimeistään viiden vuoden kuluttua Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman sulkemisesta. Henkilötietoja ei kuitenkaan saa poistaa, jos niitä tarvitaan, jotta voidaan hoitaa lakiin perustuvaa tehtävää tai jotta viranomainen voi suorittaa asiaan liittyvän tarkastuksen.  

Miten rekisterin tiedot on suojattu? 

Paperiaineistot (vanha ohjelmakausi): Osallistuja täyttää itse paperisen aloitus- ja lopetuslomakkeen ja palauttaa sen hankkeen projektipäällikölle Diakissa. Tiedot tallennetaan lomakkeelta ESR Henkilö -järjestelmään. Tämä jälkeen paperilomakkeet säilytetään Diakin toimipisteissä lukittavissa kaapistoissa, joihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tehtävänsä puolesta käsittelevät kyseisiä asiakirjoja.

Digitaaliset aineistot (uusi ja vanha ohjelmakausi): ESR Henkilöt -järjestelmässä henkilötiedot edellyttävät niitä tallentavalta / käsittelevältä henkilöltä henkilökohtaista vahvaa tunnistautumista sekä valtuutettua kytköstä Diakonia-ammattikorkeakouluun ja pääsyä salasanalla suojatun hankkeen tietoihin. 

Tietojen luovutukset 

Vanhan ohjelmakauden paperilomakkeiden tiedot tallennetaan työ- ja elinkeinoministeriön omistamaan ESR Henkilö -järjestelmään. Työ- ja elinkeinoministeriön nimetyillä edustajilla on oikeus tarkastella kaikkia ESR Henkilö -järjestelmän tietoja voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Sähköisestä ESR Henkilö -järjestelmästä voidaan luovuttaa osallistujien yhteystietoja ulkoiselle tutkimuslaitokselle, Tilastokeskukselle tai vastaavalle taholle kyselytutkimusten toteuttamista varten. Kyselyselvitysten kohderyhmät valitaan satunnaisotannalla toimenpiteisiin osallistuneista henkilöistä.

Kyselytutkimuksella selvitetään Euroopan komissiota varten sitä, miten ESR-hankkeiden toimenpiteet ovat vaikuttaneet osallistujien työllisyyteen tai työmarkkinatilanteen paranemiseen kuuden (6) kuukauden kuluttua toimenpiteen päättymisestä. 

Automaattinen päätöksenteko

 Rekisteriä käyttävissä järjestelmissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa. 

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja siirretään tai luovutetaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle, minne ja kenelle:

 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Toiminnan kansainvälisestä luonteesta johtuen Diak saattaa kuitenkin palveluja tarjotessaan käyttää resursseja, sovelluksia ja palvelimia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa Diak varmistaa, että tiedon siirrolle on olemassa laillinen oikeusperuste ja että henkilötiedot suojataan esimerkiksi edellyttämällä EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita ja asianmukaisten teknisten ja organisatoristen suojaustoimenpiteiden noudattamista. Lisäksi tällaisen tiedonsiirron yhteydessä toteutetaan tarvittaessa TIA-arviointi sekä seurataan tiedossa olevien tiedonsiirron kohteena olevien maiden yleistä tietosuojan tasoa. Kaikissa tapauksissa tiedonsiirto toteutetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja vain siinä laajuudessa kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Rekisteröidyn oikeudet 

Vanhan ohjelmakauden ESR-hankkeeseen osallistuminen edellyttää henkilötietojen antamista allekirjoitetulla paperilomakkeella. Osallistujalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä vastaamasta arkaluonteisia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin niin, että valitsee näiden kysymysten kohdalla vaihtoehdon ”en halua vastata”. Lisäksi osallistuja voi halutessaan kieltäytyä vastaamasta muihinkin kuin lomakkeen arkaluonteisiin kysymyksiin, kunhan hän allekirjoittaa lomakkeen.

Jos osallistuja on aloituslomakkeessa jättänyt täyttämättä ikään, sukupuoleen, työllisyyteen tai koulutusasteeseen liittyvät kohdat, ei hänestä voida raportoida sähköiseen ESR Henkilö -järjestelmään mitään tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. 

Diak vastaa rekisteröityjen tietopyyntöihin itse hallinnoimiensa hanketietojen osalta. Voit kysyä henkilötietojesi käsittelystä Diakin tietosuojavastaavalta (tietosuojavastaava@diak.fi) tai Diakin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. 

ESR  Henkilö -järjestelmää koskevat omien tietojen tarkastamiseen ja pääsyyn omiin tietoihin liittyvät pyynnöt pitää esittää työ- ja elinkeinoministeriölle.