Siirry sisältöön

Henkilöstöhallinnon henkilörekisteri

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

Diakin henkilöstön tietoja käsitellään työsuhteen toteuttamista, palkanmaksua, laskentaa, raportointia ja lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista varten. 

Mihin käsittely perustuu? 

Käsittelyn perusteita ovat lakisääteinen velvoite (mm. kirjanpitolaki, työsopimuslaki, vuosilomalaki, työaikalaki) sekä työnantajan oikeutettu etu. Oikeutettu etu on työsuhteen toteuttaminen. 

Kenen tietoja rekisteri sisältää? 

Rekisteri sisältää tietoja Diakin tämänhetkisistä ja aiemmista työntekijöistä sekä palkkionsaajista. 

Mistä tiedot on kerätty? 

Tiedot on kerätty pääasiassa henkilöltä itseltään, mutta niitä saadaan myös vakuutusyhtiöiltä, työterveyshuollolta ja viranomaisilta, esimerkiksi Verohallinnolta ja Kelalta. 

 

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää? 

Rekisteri sisältää mm. seuravia tietoja Diakin tämänhetkisistä ja aiemmista työntekijöistä sekä palkkionsaajista: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, henkilön työsuhteen perustiedot, palvelujaksot ja palkkatiedot, poissaolotiedot, vuosilomatiedot, toimipaikkatiedot, työaikatiedot, tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta, tehtävänkuvaustiedot, roolit. Rekisterissä on myös työntekijän lähiomaistietoa, mikäli työntekijä on itse syöttänyt sen järjestelmään.  

Rekisterissä on seuraavia arkaluonteisia tietoja: sairauspoissaolotiedot, työterveyshuollon tai muun hoitavan tahon tuottamat tiedot, kurinpidolliset toimet. Myös poissaolotiedot ja kehityskeskustelutiedot saattavat olla arkaluonteisia.  

Kuinka kauan rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään? 

Tietoja säilytetään työsuhteen keston tai muun lakisääteisen tai organisaation oikeusturvan kannalta kohtuullisen ajan. Säilytysajat on määritelty asiakirjakohtaisesti Diakin sisäisessä tiedonhallintasuunnitelmassa.  

Miten rekisterin tiedot on suojattu? 

Digitaaliset aineistot suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla, kaksivaiheisella tunnistautumisella, valvonnalla ja palomuureilla. Paperista aineistoa ei kerätä, mutta jos paperiaineistoa syntyy, sitä säilytetään käyttöajan kulunvalvotuissa tiloissa lukollisessa kaapissa ja se hävitetään käyttötarpeen päätyttyä lukollisessa roskasäiliössä (”tietosuojaroskis”). 

 

Luovutetaanko tietoja jonnekin? 

Tietoja luovutetaan mm. palkanmaksua hoitavalle ulkoiselle yhteistyökumppanille, pankeille, Verohallinnolle, tulorekisteriin, työterveyshuollolle ja hankerahoittajille. Tilastotietoa luovutetaan esim. Tilastokeskukselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Elinkeinoelämän keskusliitolle. Diak voi käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja sopimukseen perustuen. Ulkopuolinen käsittelijä voi olla esimerkiksi IT-järjestelmän toimittaja. 

 

Tehdäänkö automaattista päätöksentekoa? 

 Rekisteriä käyttävissä järjestelmissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa. 

 

Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Mitä oikeuksia minulla on? 

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoasi käsitellään. Voit myös pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista. Voit myös esittää pyynnön omien tietojesi poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta.  

Kaikissa tapauksissa tietoja ei kuitenkaan voida poistaa tai käsittelyä rajoittaa, jos esimerkiksi henkilötietoa käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamisen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisen tai Diakille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.    

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä tai käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Diakin omaan tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@diak.fi) tai esittää pyynnön Diakin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella 

Voit myös olla tarvittaessa yhteydessä tietosuojavaltuutettuun, joka on viranomainen ja valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.  

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700
www.tietosuoja.fi
Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: 029 566 6777