Siirry sisältöön

Diakin sidosryhmien ja kumppaneiden henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu, PL 12, 00511 Helsinki

https://www.diak.fi/diak/yhteystiedot/

Tietosuojavastaavan sähköposti: tietosuojavastaava@diak.fi

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 

Diakin sidosryhmien ja kumppaneiden tietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteistyön muodostaminen, kehittäminen, ylläpito, Diakin sisäinen tiedon jakaminen sekä tiedolla johtaminen. Käsittelyn avulla saadaan tietoa Diakin yhteistyökumppaneista, yhteistyön muodoista ja aluevaikuttavuudesta. 

Mihin käsittely perustuu? 

Tietojen käsittelyn perusteina ovat lakisääteinen tehtävä (ammattikorkeakoululaki ja valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista), suostumus ja oikeutettu etu. Oikeutettu etu on yhteistyön ja aluevaikuttavuuden kehittäminen. 

Kenen tietoja rekisteri sisältää? 

Sidosryhmien ja kumppaneiden henkilörekisteri sisältää Diakin sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tietoja. 

Mistä tiedot on kerätty? 

Henkilöt ilmoittavat tietonsa itse tai ne kerätään julkisista lähteistä, kun henkilö kuuluu Diakin sidosryhmien piiriin. 

Mitä henkilötietoja rekisteri sisältää? 

Sidosryhmien ja kumppaneiden henkilörekisteri sisältää Diakin sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden edustajien nimiä ja yhteystietoja, rooliin ja toimialaan liittyviä tietoja sekä yhteistyön toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyviä tietoja. 

Kuinka kauan rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään? 

Tietoja säilytetään yhteistyön kannalta tarkoituksenmukaisen ajan tai kunnes rekisteröity pyytää omien tietojensa poistamista. 

Miten rekisterin tiedot on suojattu?

 Digitaaliset aineistot: Tietoja suojataan käyttöoikeuksilla, salasanoilla, kaksivaiheisella tunnistautumisella, valvonnalla ja palomuureilla.  

Paperiaineisto: Paperiaineistoa ei kerätä, mutta jos paperiaineistoa syntyy, niin se säilytetään lukollisissa tiloissa, jossa on kulunvalvonta ja hävitetään lukollisessa tietosuojaroskiksessa. 

Luovutetaanko tietoja jonnekin? 

Henkilötietoja ei luovuteta Diakin ulkopuolelle, mutta Diak voi käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja sopimukseen perustuen. Ulkopuolinen käsittelijä voi olla esimerkiksi IT-järjestelmän toimittaja. 

Tehdäänkö automaattista päätöksentekoa?  

Rekisteriä käyttävissä järjestelmissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa. 

Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja siirretään tai luovutetaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle, minne ja kenelle:

 

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Toiminnan kansainvälisestä luonteesta johtuen Diak saattaa kuitenkin palveluja tarjotessaan käyttää resursseja, sovelluksia ja palvelimia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa Diak varmistaa, että tiedon siirrolle on olemassa laillinen oikeusperuste ja että henkilötiedot suojataan esimerkiksi edellyttämällä EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita ja asianmukaisten teknisten ja organisatoristen suojaustoimenpiteiden noudattamista. Lisäksi tällaisen tiedonsiirron yhteydessä toteutetaan tarvittaessa TIA-arviointi sekä seurataan tiedossa olevien tiedonsiirron kohteena olevien maiden yleistä tietosuojan tasoa. Kaikissa tapauksissa tiedonsiirto toteutetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja vain siinä laajuudessa kuin on ehdottoman välttämätöntä.

Mitä oikeuksia minulla on? 

Sinulla on aina oikeus saada tietoa siitä, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoasi käsitellään. Voit pyytää jäljennöstä itseäsi koskevista henkilötiedoista ja pyytää mahdollisten virheellisten tietojen oikaisemista.

Voit myös esittää pyynnön omien tietojesi poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta. Kaikissa tapauksissa tietoja ei kuitenkaan voida poistaa tai käsittelyä rajoittaa, jos esimerkiksi henkilötietoa käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamisen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisen tai Diakille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että emme käsittelisi niitä ollenkaan. Lisäksi, voit pyytää, että emme tee osaltasi sellaista päätöstä, joka perustuu pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä tai käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Diakin tietosuojavastaavaan (tietosuojavastaava@diak.fi) tai esittää pyynnön Diakin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella Visma Sign Forms – Verkkolomake.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tätä varten voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, joka on viranomainen ja valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
Puh. 029 566 6700
www.tietosuoja.fi

Yleinen neuvonta yksityishenkilöille: Puh. 029 566 6777