Siirry sisältöön

Ajankohtaisia poimintoja avoimen AMK:n opintotarjonnasta

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta löytyy opintoja kaikilta Diakin koulutusaloilta ja kaikista tutkinnoista. Käytännössä voit suorittaa lähes kaikkia Diakin AMK- ja YAMK-tutkintojen opetussuunnitelmiin kuuluvia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Sosionomi (AMK), Varhaiskasvatuksen sosionomi -polkuopinnot  

Ilmoittautumisaika on 28.3.-29.4.2022, ilmoittautuminen tapahtuu Diakin avoimen AMK:n verkkokaupassa.

Polkuopintojen hinta on 350 euroa (alv. 0 %), maksun voi maksaa 2. erässä. Paikan vastaanottaminen tarkoittaa maksuun sitoutumista. 

Kenelle polkuopinnot on suunnattu?

Polkuopinnot on väylä varhaiskasvatuksen Sosionomi (AMK) -tutkintoon. Ne on tarkoitettu varhaiskasvatustyöstä kiinnostuneille, jotka haluavat opiskella varhaiskasvatukseen suuntautuvan Sosionomi (AMK) -tutkinnon sekä verkossa ja osin varhaiskasvatustyössä suoritettavina opintoina. Sosionomi (AMK) -tutkinto, johon on sisällytetty vähintään 60 op laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään sekä laaja-alaisen kelpoisuuden Sosionomi (AMK) -kelpoisuutta edellyttäviin tehtäviin. 

Olet tervetullut hakemaan polkuopintoihin, jos

 • olet suorittanut kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai muun vastaavan soveltuvan tutkinnon, esim. lastenohjaajan, lastenhoitajan, päivähoitajan, lapsi- ja perhetyön tai viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon, johon sisältyy tai jota on täydennetty riittävän laajoilla lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tai kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla. Työkokemuksesta tai -suhteesta on hyötyä koulutuksen suorittamisessa.   
 • Pystyt sitoutumaan verkossa tapahtuviin opintoihin, joihin sisältyy aikaan sidottua verkko-opetusta yhtenä iltapäivänä viikossa.
 • Haluat jatkaa opintojasi yhden lukuvuoden kestävien polkuopintojen jälkeen tutkinto-opiskelijana.
 • Sinulla on sosiaali- ja terveysalalle soveltuva terveys- ja toimintakyky, ks. https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky  
 • Sinulla on riittävä suomen kielen taito (B2). 

Opintojen sisältö ja aikataulu

 • Polkuopintojen eli ensimmäisen lukuvuoden ajan olet Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija. 
 • Ensimmäisen lukuvuoden ajan aikaan sidottu verkko-opetus tapahtuu tiistaisin klo 15.00–18.00. Opetukseen osallistuminen on välttämätöntä opintojen etenemisen kannalta. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tuutorointia, ohjausta ja tukea toisena ajankohtana. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä tai tiimityöskentelyä työ- ja lukujärjestykseen merkittyjen lähiopetusaikojen ulkopuolella. 1 opintopiste on opiskelijan työnä 27 tuntia. 
 • Opintojen aloitus tapahtuu orientaatiotapaamisella verkossa tiistaina 7.6.2022 klo 15–18.

Opiskelijavalintaprosessi

 • Ilmoittautumisen yhteydessä sinun tulee toimittaa 1) motivaatiotehtävä (1 A4), jossa kuvaat motivaatiotasi ja sitoutumistasi polkuopintoihin sekä aiempaa koulutustasi ja työkokemustasi ja mahdollista osaamistasi varhaiskasvatustyöhön liittyen, 2) todistus suoritetusta tutkinnosta ja 3) mahdollinen todistus varhaiskasvatukseen liittyvästä työkokemuksesta. Tarkemmat ohjeet motivaatiotehtävän sisällöstä ja liitteiden toimittamisesta löytyvät ilmoittautumissivulta viimeistään hakuajan alkaessa. 
 • Valinta koulutukseen tapahtuu motivaatiotehtävän ja ilmoittautumisjärjestyksen perusteella edellyttäen, että hakijalla on tarvittava aiempi osaaminen ja riittävät opiskelussa tarvittavat taidot.
 • Henkilöiden, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on joku muu kuin suomi, suomen kielen taito testataan valvotulla verkossa tapahtuvalla suomen kielen kokeella toukokuun alussa. Kielikoe on suoritettava hyväksytysti.
 • Tulokset julkaistaan kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse 20.5.2022 mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 48 tunnin kuluessa tulosten julkaisuviestistä. Opiskelupaikan vastaanottaminen tehdään sähköisesti ja linkki palveluun lähetetään tulosten julkaisusähköpostin yhteydessä. Mikäli koulutukseen hyväksytty henkilö ei erikseen vahvista paikan vastaanottamista määräaikaan mennessä, katsotaan tämän luopuneen opiskelupaikastaan. 

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen polkuopintojen jälkeen

Siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu elokuussa 2023 erillishaun kautta. Edellytyksenä on, että vaaditut opinnot (30 op hakuajan 2.-16.5.2023 päättymiseen mennessä ja 59 op 13.8.2023 mennessä) on suoritettu ja suoritusten painotettu keskiarvo on vähintään 3, asteikolla 1–5.  

Ensimmäisen lukuvuoden opintojen jälkeen opinnot tutkinto-opiskelijana suoritetaan verkko-opintoina Diakin opintotarjonnan mukaisesti. Aikaan sidottujen verkko-opintojen ajankohta ja tuntimäärä voivat vaihdella opintojen lukujärjestyksen mukaisesti. Opetusta tulee sijoittumaan myös muuhun kuin tiistai-iltapäiviin. 

Mikäli työskentelet varhaiskasvatustyössä, osa opinnoista on mahdollista suorittaa työssä vaihtoehtoisella suoritustavalla työtä opinnollistaen, mikäli työn sisältö mahdollistaa opintojakson tavoitteiden täyttymisen. Opinnollistamisesta sovitaan opintojen alettua. Sinulla on mahdollista osoittaa aiemmin koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankittua osaamistasi (AHOT) ja lyhentää näin opiskeluaikaasi n. 0,5–1 v. henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) mukaisesti. 

Tutkinto-opiskelijana opintoihin sisältyy kolme harjoittelua, joista ensimmäinen, varhaiskasvatuksen pedagoginen harjoittelu, on kolmannella lukukaudella syksyllä 2023.  Muut harjoittelut sijoittuvat lukukausille 4 ja 6. Harjoitteluista kaksi voi suorittaa varhaiskasvatuksessa, yksi harjoittelusta suoritetaan sosiaalialan asiakastyössä. Olet tietoinen, että ennen opintoihin kuuluvan harjoittelun alkamista sinun tulee esittää rikostaustaote, koska harjoittelussa työskentelet alaikäisten parissa. 

Lisätietoa

Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintotoimisto, avoin@diak.fi tai p. 040 509 5165​​​​ (ma–pe klo 9–11).

Nostoja kevään ja kesän 2022 opintotarjonnasta

Diakin opintoihin ja koulutusaloihin tutustujille

Diakin oppimisen välineet (1 op)

Tämä opintojakso on tarkoitettu kaikille, jotka suunnittelevat tai aloittavat avoimen amk:n opintoja Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Erityisen hyödyllinen se on verkko-opintoihin osallistuville.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.5.2022.

Digiosaaminen (4 op)

Tällä opintojaksolla opit mm. käyttämään ja soveltamaan digitaalisia palveluja asiakkaiden tarpeisiin sekä seuraamaan sosiaali- ja/tai kirkon alan digikehitystä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.5.2022.

Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä (2 op)

Opintojakso on suunnattu kaikille sote-alalla toimiville ja sitä opiskeleville, jotka haluavat ymmärtää eettisen toiminnan periaatteet alallaan.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.4.2022.

Infektioiden torjunta ja aseptiikka – orientaatiokurssi amk-opintoihin (2 op)

Tällä opintojaksolla tarkastellaan infektioiden eli tartuntatautien torjuntaan sekä aseptiikkaan eli puhtauteen liittyviä asioita terveysalan näkökulmasta. Opintojakso on kaikille maksuton.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 6.5.2022.

Kommunikaatio ja tulkkaus – orientaatiokurssi amk-opintoihin (2 op)

Tällä opintojaksolla tarkastellaan ihmisten välistä kommunikointia ja tutustutaan viittomakieleen sekä erilaisiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin. Opintojakso on kaikille maksuton.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 6.5.2022.

Näkökulmia nuorten hyvinvointiin – orientaatiokurssi amk-opintoihin (2 op)

Tällä opintojaksolla opiskelija tutustuu sosiaali-, terveys- ja kirkon alojen lähtökohtiin ja keskeisiin hyvinvoinnin käsitteisiin. Opinnot suoritettuaan hän ymmärtää nuorten hyvinvoinnin ajankohtaiset haasteet.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.10.2022.

Vammaisuus (2 op)

Tämä opintojakso on loistava keino päivittää vammaisuuteen ja vammaisalaan liittyvää osaamista. Opintojakso on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kirkonalan opiskelijoille sekä kenelle tahansa, jota teema kiinnostaa. Kurssilla käsitellään mm. vammaisuuden ilmenemismuotoja, vammaistyötä ja sen arvoja, omia asenteita suhteessa vammaisuuteen sekä itsemääräämisoikeuteen, esteettömyyteen ja osallisuuteen liittyviä seikkoja.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.5.2022.


Lääkehoidon osaamista tarvitseville sosiaalialan ammattilaisille

Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla –kokonaisuuden opinnot (3–10 op)

Tarvitsetko työssäsi lääkehoidon osaamista? Opintojakso antaa valmiudet lääkelupiin ja sitä kautta lääkehoidon osaamiseen sosionomin työssä.

Opiskele turvallista lääkehoitoa joustavasti verkossa, ja osallistu sinulle parhaiten sopivan paikkakunnan taitopajapäivään lähiopetuksena tänä keväänä. Lähipäiviin on mahdollista osallistua Diakin kampuksilla Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä tai Porissa.

Opintokokonaisuuteen kuuluva Lääkehoidon perusteet -osio tulee olla suoritettuna ennen taitopajapäivään osallistumista, muiden osien suoritusjärjestyksen voit valita itse.

Lääkehoidon perusteet (3 op)

Aloita Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintojen suorittaminen tästä opintojaksosta. Saat tarpeelliset perustiedot ja voit halutessasi jatkaa syventymistä lääkehoitoon sosiaalialan eri toimintaympäristöissä ja eri asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä. Suorita opintojakso omassa tahdissasi verkossa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.4.2022.

Aikuisten ja ikääntyneiden lääkehoito (2 op)

Aikuisten ja ikääntyneiden lääkehoito jatkaa Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintoja. Opintojen suorittamisessa tarvitaan lääkehoidon perusteiden hallintaa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.4.2022.

Lasten ja nuorten lääkehoito (1 op)

Lasten ja nuorten lääkehoito jatkaa Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintoja. Opintojen suorittamisessa tarvitaan lääkehoidon perusteiden hallintaa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.4.2022.

Mielenterveys ja päihdetyön lääkehoito (1 op)

Mielenterveys ja päihdetyön lääkehoito jatkaa Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintoja. Opintojen suorittamisessa tarvitaan lääkehoidon perusteiden hallintaa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.4.2022.

Kehitysvammaisuus ja lääkehoito (1 op)

Kehitysvammaisuus ja lääkehoito jatkaa Turvallinen lääkehoito sosiaalialalla -opintoja. Opintojen suorittamisessa tarvitaan lääkehoidon perusteiden hallintaa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen (verkkototeutus)

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 30.4.2022.

Tutustu avoimen AMK:n koko opintotarjontaan verkkokaupassa.