Siirry sisältöön

Diak kehittää opetustaan ja palveluitaan opiskelijapalautteen perusteella 

opiskelijat tekevät ryhmätyötä
Kehittääkseen toimintaansa ja laatuaan, Diak kerää opiskelijoilta säännöllisesti palautetta opintoihin liittyen. Palautteenanto on hyvä tapa vaikuttaa Diakin opetuksen ja palvelujen kehittämiseen.

Keväällä 2022 ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijat vastasivat opetuksen palautekyselyyn. Diak on käynyt palautteen läpi ja sen pohjalta on määritelty monia kehittämistoimia. 

‒ Opiskelijoilta saatu palaute on arvokas ja merkittävä osa opetuksen ja palvelujen kehittämistä. Haluan kiittää kaikkia palautetta antaneita opiskelijoita, sanoo vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala. 

Oppimisalusta Diaklea kehitetään palautteen pohjalta 

AMK-tutkintojen opiskelijat antoivat palautetta esimerkiksi opintojaksojen sisältöjen ja Diakle-huoneiden kehittämiseksi. 

‒ Palaute on huomioitu ja olemme etsineet aktiivisesti keinoja, jolla opintojaksoja ja Diaklea voitaisiin kehittää. Lehtoreille luodaan esimerkiksi tarkistuslista, jonka avulla he voivat käydä läpi Diakle-huoneen ennen kuin opintojakso alkaa. Tarkistuslistalla ovat muun muassa linkkien toimivuus, päivämäärät, oppimistehtävien selkeys, arviointikriteerit, palautusajat ja niin edelleen, Pirjo Hakala kertoo. 

Opintojakson sisältöjä tarkistetaan jatkossa aktiivisemmin. Materiaalit ja ohjeet pidetään entistä tarkemmin ajan tasalla ja selkeinä. Myös viestintää palautteen vaikutuksesta tehostetaan niin, että opintojakson alkaessa opiskelijoille kerrotaan, miten opintojaksoa on kehitetty edellisen ryhmän palautteen perusteella. 

Ryhmätyökäytäntöjä ja uraohjausta parannetaan 

AMK-opiskelijat antoivat palautetta myös ryhmätyökäytännöistä. Niiden kehittämiseksi on nyt sovittu useita toimia. 

‒ Pienryhmien on hyvä tehdä suunnitelma omasta työskentelystään opettajalleen ennen varsinaisen työn aloittamista. Oppimistehtävään lisätään reflektio, jossa ryhmä kuvaa omaa työskentelyään ja keskinäistä työnjakoaan, Hakala avaa. 

YAMK-opiskelijat antoivat palautetta mm. opinnäytetyöprosessista ja uraohjauksesta. 

‒ Palautteen myötä opinnäytetyöprosessia selkiytetään. Ohjaukseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota: sen tulee tukea opiskelijan prosessia ja olla tasalaatuista. Uraohjaus on jo sisällytetty uusiin opetussuunnitelmiin, Hakala kertoo. 

Palveluita suunnitellaan pitkäjänteisesti 

Diakin palvelut saavat opiskelijoilta pääosin hyvää palautetta. Palveluiden kehittäminen on jatkuvaa ja aktiivista. Kirjasto- ja tietopalveluiden tavoitteena edistää opiskelijoiden etenemistä opinnoissa ja kasvua ammatillisuuteen. 

‒ Olemme palautteen myötä panostaneet mm. opintojaksokirjallisuuden saatavuuteen pidentämällä laina-aikaa ja riittävyyteen lisäämällä nidemääriä. Kuluneena vuonna olemme kehittäneet opinnäytetyöprosessin Theseus-vaihetta, jonne on rakennettu Käyttörajattu kokoelma, Koha- ja Finna-järjestelmiä sekä tiedonhankinnan verkkokurssia, kertoo Diakin kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Susanna Kinnari 

Digitaalisuus on lisännyt tyytyväisyyttä palveluihin 

Opintotoimiston, opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen palveluiden osalta opiskelijat arvioivat palvelun parantuneen digitaalisten ja omatoimipalveluiden lisääntymisen myötä, koska he eivät ole enää riippuvaisia esim. opintotoimiston aukioloajoista. Kehitettävää löytyy uraohjauksesta ja alumnityöstä. 

‒ Pyrimme jatkossa hyödyntämään alumnien osaamista entistä paremmin opetuksessa ja uraohjauksessa koko opintojen ajan lehtoreiden ja opinto-ohjaajien yhteistyötä tehostamalla, sanoo opiskelijapalveluiden päällikkö Pia Juusela. 

Opiskeluterveydenhuollon palvelut tarjoaa YTHS ja vaikka palveluita pidetään kokonaisuudessaan toimivina, on tuloksissa pientä laskua.  

‒ Diakin opiskeluhyvinvoinnin toimijat tekevät kiinteää yhteistyötä YTHS:n kanssa ja pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan siihen, että opiskelijoiden tarpeet ja toiveet huomioitaisiin oikeina ja oikein ajoitettuina palveluina, Juusela toteaa. 

Kuinka voin antaa palautetta? 

  • Palautetta kerätään laajemmin 1. ja 3. vuoden opiskelijoilta sekä opintojen loppuvaiheessa. 
  • Palautetta kerätään myös jokaisen opintojakson yhteydessä.
  • Avointa palautetta voit antaa Diakin verkkosivujen kautta: diak.fi/diak/anna-palautetta/