Seitsemän eurooppalaisen korkeakoulun missiona luoda parempi maailma

3IN Alliance -korkeakoulujen edustajila.
Seitsemän eurooppalaisen korkeakoulun rehtorit allekirjoittivat 13.2.2020 Mission Statement -sopimuksen uuden eurooppalaisen 3IN Alliance -korkeakouluallianssin vahvistamiseksi. Diak vetää ja koordinoi allianssin työtä.

3IN Alliance -liittoon kuuluvat Suomesta Diakonia-ammattikorkeakoulu, Norjasta VID vitenskapelige høgskole, Saksasta Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Romaniasta Universitatea Transilvania din Brașov, Espanjasta Universidad de Málaga, Portugalista ISAVE – Instituto Superior de Saúde ja Ranskasta Université Sorbonne Paris Nord. Diakonia-ammattikorkeakoulu vetää ja koordinoi allianssin työtä. Université Sorbonne Paris Nord liittyi allianssiin uutena jäsenenä.

3IN Alliance eli “European University of inclusion, integration and involvement” perustettiin vuonna 2019. 3IN Alliance on tietoa luova oppimisyhteisö, jossa on mukana 95 000 opiskelijaa, 8 000 opettajaa, tutkijaa ja hallinnon työntekijää sekä seitsemän korkeakoulun satoja sidosryhmäkumppaneita kaikkialta Euroopasta. 3IN Alliancen ydintarkoituksena ja kunnianhimoisena pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda yhdessä innovatiivinen eurooppalainen korkeakoulu, joka tähtää parempaan maailmaan – maailmaan, jossa ketään ei jätetä.

3IN Alliancen organisaatiot ovat monimuotoisia ja eroavat toisistaan kooltaan, opiskelualoiltaan sekä pedagogisilta, akateemisilta ja ammatillisilta suuntautumisiltaan. Kaikilla seitsemällä organisaatiolla on omat erityislaatuiset perinteensä ja profiilinsa sekä alueellisesti, kansallisesti että kansainvälisesti tunnetut ja arvostetut vahvuutensa, ja ne ovat kaikki aktiivisesti mukana vahvistamassa strategista kumppanuuttamme niin Euroopan Unionissa kuin maailmanlaajuisesti.

Yhdessä allianssin jäsenet edustavat monenlaisia tieteenaloja, esimerkiksi sosiaali- ja terveystieteitä, humanistisia tieteitä, tekniikan aloja, taiteita ja lääketiedettä. Allianssin jäsenten asiantuntemusalueisiin kuuluvat esimerkiksi sosiokulttuurinen innostaminen, diakonia ja nuorisotyö, viittomakieli sekä puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio sekä robotiikka.

3IN Alliancen jäsenten missiona on maailma, jossa ketään ei jätetä. Jäsenet ovat sitoutuneet jakamaan ja yhdistämään älyllisiä valmiuksia, henkilö- ja aineellisia resursseja sekä kokemuksia ja ideoita koulutuksen, tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan sekä tukipalvelujen ja kumppanuuksien kehittämiseksi. Tämä sitoumus konkretisoituu pitkän aikavälin strategiassa ja toimintasuunnitelmassa, jossa allianssin jäsenten toiminnot integroituvat yhteiseksi eurooppalaiseksi yliopistoksi.

3IN Alliancen tavoitteena on luoda uusia innovatiivisia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, parantaa koulutuksen saatavuutta, monipuolistaa liikkuvuusmuotoja sekä edistää alueellista kehitystä ja valmiuksia. Allianssi tuo lisäarvoa opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja kumppaneille yhteisellä koulutusstrategialla, jolla on vahvat yhteydet tutkimukseen ja innovointiin sekä tiiviiseen yhteistyöhön yritysten ja yhteiskunnan kanssa.