Suomalainen palveluinnovaatio maailmalle – nuorten elämänhallinnan toimintamalli noteerattiin kansainvälisesti OECD:ssä

Diakin ja Kuopion kuntakokeiluun osallistuneiden organisaatioiden kehittämä nuorten elämänhallinnan toimintamalli ”Mun elämä – 3X10D” on esitelty yhtenä esimerkkinä palveluinnovaatioista OECD:n analysoimista globaaleista muutostrendeistä. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on perustettu 1960-luvulla, ja sen tehtävänä on muun muassa lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia keräämällä ja analysoimalla jäsenmaidensa dataa.

Kuopion kuntakokeilussa ideoitu, kehitetty, testattu ja hyväksi todettu nuorten palvelujärjestelmä ja sitä tukeva digitalisoitu itsearviointi katsottiin yhdeksi julkisen hallinnon innovatiivisista trendeistä vuonna 2018. Myös Suomen valtio on huomioinut OECD:n noteerauksen.

3X10D – tärkeys, tyytyväisyys, tulevaisuus

3X10D on itsearviointiin perustuva nuorten elämänhallinnan kokonaisarviointi, jonka avulla tunnistetaan nykyinen elämäntilanne ja suunnitellaan tulevaisuuden tavoitteita. Menetelmässä nuori täyttää lomakkeen, jossa hän arvioi kymmentä aihepiiriä elämässään.

Itsearviointimittaristo on käyttäjälähtöinen, ja se edistää sote- ja sivistyssektoreiden monialaista toimintaa. Ihminen nähdään kokonaisuutena, ei yhden palvelun käyttäjänä.

– Perinteisesti asiantuntijat ovat tottuneet ratkaisemaan asiakkaan ongelmia yksitellen. 3X10D-itsearviointi tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä arvioimaan nuoren elämää kokonaisvaltaisesti, kertoo Diakin asiantuntija, dosentti Sakari Kainulainen, joka oli mukana luomassa mallia.

3X10D-kehittämistyön taustalla on valtiovarainministeriön rahoittama kaksivuotinen kehittämishanke, jossa etsittiin vuosina 2015–2016 uusia ratkaisuja sektorirajat ylittäviin integroituihin toimintamalleihin. Mukaan kehittämistyöhön valittiin 17 vapaaehtoista, jotka kuuluivat Kuopion kaupungin, erikoissairaanhoidon, kolmannen sektorin ja ostopalvelujen henkilöstöön.

– Lähdimme etsimään eri palvelujen tuottajien käyttöön sopivaa yhtä yhteistä menetelmää tai mittaria, millä nuorten elämänhallintaa voitaisiin mitata. Päädyin Diakin Sakari Kainulaisen juttusille, jonka asiantuntemuksella ja avustuksella luotiin ja pilotoitiin 3X10D-menetelmä yhdessä ammattilaisten ja kuopiolaisnuorten kanssa, kertoo Kuopion kaupungilla erityisasiantuntijana ja kehitystyön hankepäällikkönä toiminut Anna-Mari Juutinen.

Nuorten ääni kuuluviin

Pilottihankkeessa 3X10D-arviointimenetelmää kokeili 36 nuorta, joista suurin osa kuului useiden eri palvelujen piiriin. Nuoret antoivat erityisesti kiitosta siitä, että he kokivat oman äänensä pääsevän kuuluviin kokeilussa. He saivat itse vaikuttaa siihen, kuka nimetään heidän henkilökohtaiseksi työntekijäkseen. He pääsivät myös esittämään ehdotuksia siihen, miten menetelmää voitaisiin käyttää esimerkiksi elämänhallinnan pitkittäisseurannassa.

Vaikka kokeilu on päättynyt Kuopiossa, menetelmän kehittäminen jatkuu. 3X10D-menetelmän kansallinen digitalisointi otettiin Omat digiajan hyvinvointipalvelut ODA-hankkeen toteutukseen. Diakissa on myös käynnistynyt uusi STEA-rahoitteinen hanke huhtikuussa 2018: 3X10D itsearviointi elämänhallinnan tukena.

Uudessa hankkeessa etsitään kevyempiä palvelupolkuja nuorten tilanteisiin muun muassa paikallisten järjestöjen tarjoamalla tuella. Ratkaisuja pohditaan yhteistyössä nuorten kanssa.

– Tässä hankkeessa on lähtökohtana Diakin ja Kuopion kaupungin kehittämä 3X10D-itsearviointi ja monialainen työskentelytapa. OECD:n noteeraus tuo mallille hienoa lisäarvoa. Toistaiseksi mittaristo on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille, mutta jatkossa sitä voidaan edelleen kehittää muille ikäryhmille, Kainulainen toteaa.

Lisätiedot

asiantuntija, tutkija Sakari Kainulainen
040 869 6018, sakari.kainulainen@diak.fi