Yhdeksän näkökulmaa opiskelijapalautteeseen

Diakissa opiskelijoiden palautteella on olennainen merkitys sille, mihin suuntaan opetusta ja ohjausta kehitetään.

Opiskelijoilta on kerätty opintojen eri vaiheissa palautetta jo pitkään. Lähitulevaisuudessa opintojaksojen palautteenantokäytäntöjä on tarkoitus kehittää entistäkin systemaattisemmiksi ja opiskelijoille mahdollisimman mielekkäiksi.

Mutta millä tavoin ja missä opintojen vaiheissa palautetta käytännössä kerätään, ja miten sitä analysoidaan? Entä mitä konkreettista hyötyä palautteen antamisesta on opiskelijalle?

Näihin kysymyksiin vastaavat Diakin koulutusjohtaja, vararehtori Pirjo Hakala sekä opiskelijakunta O’Diakon puheenjohtajana vuonna 2017 toiminut opiskelija Iiris Hynönen.

1. Vararehtori Pirjo Hakala, miksi palautetta kerätään?

Palautteen avulla pystymme kehittämään opintojaksojen toteutuksia sellaisiksi, että ne ovat opiskelijoiden oppimisen kannalta mahdollisimman toimivia.

Opiskelijoiden antama palaute on meille erittäin tärkeää opetuksen laadun parantamiseksi. Tavoitteemme on, että koulutus on opiskelijalle mielekästä ja opinnot voivat edetä sujuvasti.

2. Mihin Diakin palautteenkeruun käytännöt perustuvat?

Palautekäytäntöjen kehittämisessä otamme huomioon Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen meille antamat suositukset. Olemme poimineet ideoita myös muiden ammattikorkeakoulujen käytännöistä.

On tärkeää, että opiskelijat ovat selvillä siitä, missä ja miten he voivat antaa palautetta. Olemmekin ideoineet uusia palautekäytäntöjä myös yhdessä opiskelijoiden kanssa.

3. Missä vaiheessa opintoja palautetta voi antaa?

Palautetta voi antaa jokaisella opintojaksolla. Omien toteutusten päättyessä tulee sähköpostissa pyyntö käydä täyttämässä palautelomake MyDiakissa. Sen täyttämiseen menee muutama minuutti.

Palautetta voi toki antaa opintojakson kuluessa suoraan opettajallekin. Tällöin joitain muutoksia voidaan tehdä jo jakson aikana.

Jaksopalautteen lisäksi ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat antavat palautetta 1. lukuvuoden ja 3. lukuvuoden päättyessä toukokuussa. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat antavat palautteen toukokuussa ja lisäksi lukukausipalautteen joulukuussa ja toukokuussa.

Juuri ennen valmistumista opiskelijoilta pyydetään vielä palautetta tutkinnostaan valtakunnallisella AVOP-palautekyselyllä, josta kerrotaan lisää Valmistuminen-sivulla.

Diakin koulutuksesta vastaa yhteensä kuusi tiimiä. Jokaisessa tiimissä on opiskelijaedustaja. Hänen kauttaan kannattaa myös lähettää palautetta!

4. Missä ja miten palautetta hyödynnetään?

Opintojaksoista vastaavat opettajat käyvät palautteen läpi ja käyttävät sitä kehittäessään saman jakson seuraavia toteutuksia. He tekevät palautteesta ja sen pohjalta suunnitelluista muutoksista lyhyen koosteen, josta keskustellaan opiskelijoiden kanssa tai se jaetaan opintojakson Moodlerooms-kurssialueelle.

Puolivuosittain palautetta käsitellään koulutuksen tiimeissä. Silloin nostetaan esiin keskeisimpiä kehittämistarpeita.

5. Mitä opiskelijan kannattaa ottaa huomioon, jotta palaute on tehokasta ja aidosti kehittää toimintaa?

Palautetta annettaessa on muistettava hyvän ja toisia kunnioittavan käyttäytymisen pelisäännöt. Rakentavan palautteen pohjalta on helppo kehittää!

6. Opiskelija Iiris Hynönen, miksi opiskelijan kannattaa antaa palautetta opintojaksoista tai opinnoista yleisemminkin?

Opiskelijat ovat opintojensa asiantuntijoita. Jos palautetta ei anneta, eivät opintokokonaisuudetkaan pääse kehittymään huippuunsa!

On sekä opiskelijan että Diakin etu, että opiskelu on miellyttävää eivätkä opinnot viivästy ainakaan kehittämistä kaipaavien kurssitoteutusten takia.

7. Mitä konkreettista hyötyä palautteenannosta voi kokemuksesi ja näkemyksesi mukaan olla?

Parasta on ollut se, kun on kuullut asioiden parantuneen seuraaville vuosikursseille. Olen myös huomannut, että opiskelijoilta kysytään yhä useammin mielipiteitä yhdestä jos toisestakin aiheesta, kun niitä kerrotaan oma-aloitteisesti tai järjestelmällisen palautteenkeruun kautta.

8. Millainen palaute on mielestäsi tehokasta ja sellaista, että sen perusteella pystyy kehittämään toimintaa?

Tehokkainta on antaa rakentavia kehittämisehdotuksia. Pienetkin ehdotukset, joiden avulla opintojaksoja saadaan kehitettyä, voivat parantaa opiskelukokemusta merkittävästi.

Tällaisia ovat esimerkiksi ehdotukset erilaisista opetusmenetelmistä tai vierailevista luennoitsijoista, tehtävämuodoista tai muusta vastaavasta.

Lehtoritkin ovat kuitenkin vain ihmisiä, joten aina täytyy muistaa ystävällinen ja kehittävä sävy – niin kritiikissä kuin muussakin palautteessa.

Positiivinen palaute usein unohtuu, joten hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää hampurilaismallia: aloita positiivisesti, ja mene vasta sen jälkeen kritiikkiin, ja päätä palaute positiivisella kommentilla.

9. Millaisia muita keinoja opiskelijalla on, jos hän haluaa tulla mukaan Diakin toiminnan kehittämiseen ja vaikuttaa asioihin?

Palauteasioissa voi milloin tahansa olla yhteydessä O’Diakon hallituksen puheenjohtajistoon, sosiaali- ja koulutuspoliittiseen vastaavaan sekä työntekijöihin, niin sähköpostitse kuin toimistolla tai muualla hihasta vetämällä.

Lisäksi kaikilla O’Diakon jäsenillä ympäri Suomen on mahdollisuus hakea edustajistoon, jonka jäsenet edustavat opiskelijoita Diakin eri tiimeissä, kuten pedagogiikan ja kehittämisen tiimissä, eri koulutusalojen tiimeissä ja hanketiimissä. Tiimit ovat erityisen hyviä vaikuttamisen paikkoja!