3X10D®-elämäntilannemittarilla arvioidaan omaa tai perheen elämää keskeisten elämänalueiden kautta. Kyselyn tuloksena vastaaja pysähtyy tarkastelemaan elämään kokonaisuutena, vahvuuksineen ja heikkouksineen. Itsearvion voi tehdä omaan käyttöönsä, tai sitä voi hyödyntää asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa.

3X10D®-elämäntilannemittarista on tehty versiot eri ryhmille. Mittari on yhtenä vaihtoehtona toimintakyvyn arviointiin 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa.

  • 7–9-vuotiaat
  • 10–13-vuotiaat
  • 14–17-vuotiaat
  • 18+ -vuotiaat
  • Perheet

Elämänpyörä – malli keskusteluun nuorten kanssa

Diak ja Kuopion kaupunki ovat kehittäneet yhteistyössä Mun elämä -nimisen työmenetelmän, jonka avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat arvioida nuorten asiakkaiden elämäntilannetta ja elämänhallintaa kokonaisvaltaisesti.

Työmenetelmässä hyödynnetään itsearviointia, ja siinä korostuu ihmisen kokonaisvaltainen ja asiakaslähtöinen kohtaaminen.

Mun elämä koostuu nuorille suunnatusta 3X10D®-elämäntilannemittarista, joka auttaa nuorta pohtimaan omaa elämäntilannettaan, hyvinvointiaan ja tulevaisuuden toiveitaan, sekä ammattilaisille tarkoitetusta Elämänpyörä-mallista, jota voi hyödyntää asiakkaan ja ammattilaisen välisissä keskusteluissa.

3X10D®-elämäntilannemittarin tulokset yhdistettynä Elämänpyörä-malliin auttavat ammattilaista arvioimaan asiakkaansa pärjäämistä ja tuen tarvetta entistä tuloksellisemmin.

Menetelmää voivat hyödyntää julkishallinnon, järjestösektorin ja yksityisen sektorin organisaatiot eri asiakasryhmien kanssa työskennellessään. Menetelmä myös sujuvoittaa moniammatillista työtä, kun arviointikäytännöt ovat yhtenäiset.

Työtapa on kehitetty Kuopiossa valtiovarainministeriön kuntakokeilussa vuosina 2015–2016.

3X10D®-elämäntilannemittari ja Elämänpyörä-malli on jäsennetty kymmeneen aihepiiriin sen mukaan, mitkä asiat ovat nuorten elämässä tutkimusten mukaan merkityksellisiä ja ajankohtaisia. Aihepiirejä ovat esimerkiksi raha-asiat, perhe ja terveydentila.

Elämänpyörä-keskustelumalli tarjoaa ammattilaisille välineitä nuoren kanssa käytävään keskusteluun.

Visuaalinen malli on jaettu kymmeneen aihepiiriin, ja se jäsentää elämänhallinnan kokonaisuuteen liittyvää keskustelua ja vie sitä eteenpäin.

Elämänpyörä-mallilla nuori voi arvioida elämäntilannettaan aihepiirien avulla.

Mun elämä ja 3X10D Twitterissä