Diakin opiskelijapalaute tärkeä osa opetuksen kehittämistä

Diakin ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita pyydettiin vastaamaan keväällä 2021 opetuksen palautekyselyyn. Saadut tulokset on nyt käyty läpi ja niiden pohjalta on määritelty kehittämistoimia, jotka listataan tässä uutisessa. Kiitos kaikille palautetta jättäneille opiskelijoille!

‒ Kehitämme Diakin opetusta ja palveluita jatkuvasti. Opiskelijoiltamme saatu palaute on arvokas ja merkittävä osa tätä prosessia. Etenkin kampuspalvelut saavat edelleen kiitettävää palautetta. Saadun palautteen myötä olemme voineet tehdä myös kehittämistoimenpiteitä, kertoo vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala

Monipuolistamme opintojen opetus- ja suoritustapoja

Opetuksessa on tärkeää ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset oppimistarpeet. Diak sai palautetta mm. ryhmätöihin, suoritustapoihin ja opetuksen järjestämiseen liittyen.

‒ Tulemme kehittämään tarjottuja opetusmenetelmiä ja suoritustapoja. Tavoitteenamme on vähentää ryhmätöitä ja lisätä puolestaan muita opintojen suoritustapoja. Opetuksen järjestämisessä on tärkeää tarkastella myös lukukausia kokonaisuuksina ja kehittää opintojen aikatauluja. Tällä hetkellä on erityisen tärkeää miettiä lähi- ja verkko-opetuksen suhdetta, Hakala kertoo.

Kehitämme verkko-opetuksen laatua

Opintojen toteutus on siirtynyt yhä kokonaisvaltaisemmin verkko-opetukseen, mikä otetaan huomioon tulevien opintokokonaisuuksien suunnittelussa. Verkko-opetuksen kehityksessä huomioidaan jatkossa entistä paremmin opiskelijoiden sosiaalinen kohtaaminen ja osallistaminen opetuksen aikana.

‒ Pyrimme lisäämään verkkototeutuksessa osallistujien vuorovaikutuksellisuutta ja tavoitteenamme onkin parantaa pienryhmätyöskentelyä. Verkko-opetuksessa etenkin kameroiden käyttöä, opiskelijoiden kohtaamista ja osallistamista sekä ryhmien työskentelyn ja oppimistehtävien tekoa on tuettava paremmin, Hakala lisää.

Selkeytämme opintojaksojen arviointikriteereitä

Diak sai palautetta opintojaksojen arviointikriteerien esillepanosta ja etenkin vertaisarvioinnin hyödyntämisestä.

‒ Tavoitteenamme on selkeyttää entisestään opintojaksojen arviointikriteereitä ja niiden käyttöä osana opiskelijan itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin tukemista opintojen eri vaiheissa. Esimerkiksi terveysalan tiimeissä tullaan käymään yhteisesti läpi arviointikriteerit ja sovitaan, miten niitä vahvistetaan opintojaksojen osalta, Hakala kertoo.

Kehitämme urasuunnittelun tukemista ja työelämäyhteistyötä

Alumnitoiminnan ja työelämäyhteistyön, uraohjauksen sekä yrittäjyysosaamisen vahvistamista työllistymisen tukena tullaan kehittämään. Lisäksi työelämävierailujen ja -vieraiden järjestämiseen tullaan panostamaan.

‒ Urasuunnittelu on keskeinen osa opintoja ja onkin tärkeää, että sitä kehitetään monipuolisemmaksi. Urasuunnitteluun liittyviä toimenpiteitä lähdetään kehittämään koko terveysalan näkökulmasta. Lisäksi pyrimme järjestämään vierailuja esimerkiksi tulkkausalan yrityksiin, järjestöihin sekä muihin tahoihin, Hakala kertoo.

Parannamme tilojen viihtyisyyttä

Diakin saaman palautteen mukaan Helsingissä kampuksen tilat ovat viihtyisät, mutta paikoin ruuhkaiset. Muiden kampuksien viihtyisyydessä on myös parannettavaa. Palvelujohtaja Johanna Lammin mukaan tilojen viihtyisyyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

‒ Palaute huomioidaan esimerkiksi uuden kampusrakenteen tilasuunnittelussa. Palvelut tarjotaan entistä käyttäjälähtöisemmin ja tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja henkilöstölle toimivat, taloudelliset ja viihtyisät tilat, kertoo Lammi.